Szent Ágoston vallomásokA bűn gyökerét megtalálja a szabad akaratban.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
09

Erős meggyőződéssel állítottam ugyan, hogy a mi Urunkat és igaz istenünket, nemcsak lelkünknek, hanem testünknek is, sőt minden szellemi lénynek és minden testnek teremtőjét, semmi módon nem lehet megszennyezni, kiforgatni vagy megváltoztatni, de ezzel megoldat- lan rejtély marad előttem a kérdés; honnan van a rossz?

Világos volt azonban előttem, hogy akármiben keresem, úgy kell a rossznak magyarázatát megkeresnem, hogy ne kényszerüljek Isten változatlanságát tagadni vele, ha csak nem akarok magam is azzá válni, ami iránt érdeklődöm. Így bátorságos volt kutatásom, s abban is bizo- nyos voltam, hogy amazok (ti. a manicheusok), akiket igaz lelkemből kerültem, nincsenek helyes nyomon.

Okát akarták adni a rossznak s ők maguk voltak teljesek vele, mert gonoszul inkább elfogad- ták a te mivoltodról, hogy a rossznak hatalma van rajta mint a magukéról azt, hogy rosszat cselekszik.

Hallottam, hogy minden gonosz cselekedetünk oka szabadakaratunk, szenvedésünké pedig a te igazságos ítéleted. Igen igyekeztem ezt megérteni, de nem jutottam benne világosságra. Újra és újra megpróbáltam értelmem erejét alulról a magasba irányítani, de folyton vissza- hanyatlottam. Egy dolog azonban feltámogatott engem világosságod felé, az, hogy szabad akaratom felől olyan bizonyos voltam, mint arról, hogy élek.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Szent Ágoston vallomásokA bűnös szakadás rettentő hatalma.

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
28

Saját tapasztalatomból értettem meg ilyenformán azt, amit olvastam, hogy „a test a lélek ellen kíván, a lélek pedig a test ellen” (Gal 5,17); - én mind a két kívánkozásban bent voltam, de inkább abban, amit helyeseltem, mint abban, amit kárhoztattam. Ezen utóbbiban már nem is annyira én voltam, mert ezt nagy részben inkább akaratom ellen tűrtem, mint akarattal cselekedtem. A szokásnak azonban magam adtam támadó erőt önmagam ellen, mert akarattal jutottam el abba a helyzetbe, amelybe tulajdonképpen nem akartam volna belesodródni.

Emelhet-e szót valaki jogosan a bűnös igazságos bűnhődése ellen?

Immár a mentegetődzést sem használhattam, amellyel pedig áltatni szoktam magamat, hogy tudniillik azért nem szakadok el a világtól, s azért nem szolgálok neked, mert még nem vagyok az igazság biztos birtokában.

Az igazság biztos volt előttem. Csakhogy a földi bilincsek miatt még mindig vonakodtam nálad katonáskodni; rettegtem, hogy megszabadulok az összes akadályoktól, - annyira, mint amennyire rettegnem kellett volna attól, hogy utamba torlódnak.

A világi élet terhe - mint az álom terhe az alvónak - édes volt nekem, s feléd törekvő gondo- lataim olyan valami voltak, mint az álomból való kiszakaszkodás próbálgatásai: nem bírnak az álom mélységével s visszahanyatlanak bele. Valamint ha nincs is ember, aki mindig aludni akarna, s az ébrenlét a közvélemény igazmondása szerint többet ér, mint az alvás, de azért az ember gyakran ugyancsak késedelmes az alvás megszakításában, különösen, ha nehéz kábultság fekszi meg a testet, s szívesen folytatja az alvást, pedig már magának sem tetszik, s a felkelés ideje is elérkezett, - éppen úgy én is biztos voltam ugyan abban, hogy okosabb volna átpártolnom szeretetedhez, mint engedni szenvedélyemnek; de - míg amazt beláttam és helyeseltem, ez érzékeimnek kedvezett és bilincsekben tartott.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokA bűnös szakadás rettentő hatalma.

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Szolgádnak, Simplicianusnak Victorinus esetéről való ezen elbeszélése a példa követésére ösztökélt engem.

Neki sem volt más célja az elbeszéléssel.

Mikor pedig azt is hozzáadta, hogy Julianus császár idejébe a keresztényeket törvény tiltotta el az irodalom és szónoklat tanításától, s hogy Victorinus ama törvény előtt meghajolt s inkább otthagyta a fecsegő iskolát, mintsem, hogy igédtől elszakadjon, amellyel a „gyermekek nyel- vét ékesen szólóvá teszed” (Bölcs 10,21). - nem annyira lelkierejét csudáltam, mint inkább szerencséjét, hogy azon események következtében módjában állt neked szolgálni. Erre vágyódott az én lelkem, de bilincsekben senyvedett, nem más kezétől, hanem a magam merev akaratából.

Akaratom az ördög hatalmában volt. Gúzst csavart belőle kezemre-lábamra. Akaratom ugyan- is gonosz irányt vett; így szabadult el bennem a szenvedély; azután engedtem a szenvedély- nek, s az szokássá erősödött, s mivel nem próbáltam ellenállni a szokásnak, igámmá vált. Így kapcsolódtak egymásba a láncszemek, amelyekkel - valóságos bilincsláncnak nevezhetem őket -, kegyetlen rabság tartott fogva engemet.

Akaratomnak immár gerjedező új iránya pedig, hogy neked ingyen szolgáljak s benned, egyetlen igaz gyönyörűségünk, leljem örömemet, nem volt még elég erős, nem tudta legyűrni a réginek megszokásból eredő hatalmát. Ilyenformán két akarat volt bennem, a régi és az új, az testi, ez lelki; - küszködtek egymással s ellenkezésük valósággal szétszaggatta lelkemet.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokMiért nagyobb az öröm,ha kiváló emberek térnek meg?

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25

Uram, gerjessz, kérlek és hívogass bennünket! Gyújtsd ki tüzedet és áraszd el bensőnket édes illatoddal, hadd ragadja el lelkünket szereteted. Hiszen akárhány lélek még a Victorianu- sénál is szörnyűbb elvakultságból visszatalált már tehozzád s látó lett világosságodtól, amelynek erejében minden, aki részesedik benne, Isten gyermekévé válik!

Nem mind nyilvánosak ezek az esetek; azért azok öröme is rejtettebb, akik tudnak róluk. Az öröm ugyanis, minél általánosabb, annál nagyobb külön-külön mindenkiben, mert egyik a másikét gerjeszti, táplálja. Azonkívül a nyilvános megtérés nyilvános, igen üdvös példabeszéd és útmutatás az utána következőknek; azért nagy tehát az öröm, mert nemcsak a követőkre, hanem a példaadókra is vonatkozik.

Mert arról szó sem lehet, hogy országodba a gazdagnak és előkelőnek több becsülete volna, mint a szegénynek és közembernek; hisz éppen ellenkezőleg, „a világ erőtleneit választottad, hogy megszégyenítsd az erőseket, és a világ nemteleneit és megvetetteit választottad, és azt, ami semmi, hogy lerontsa azt, ami valami” (1Kor 1,27).

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokElmélkedik az öröm természetéről.

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23

Van erre más téren is elég bizonyosság, s az élet dús tapasztalatokkal igazolja, hogy így van.

A császár diadalünneppel ünnepli győzelmét. Nem győz, ha ütközetbe nem ereszkedik, sőt annál nagyobb a diadal öröme, minél veszedelmesebb volt az ütközet. Vihar ragadja és hajó- töréssel fenyegeti a hajósokat. Valamennyi sápadtan gondol a halálra. A vihar elül, a tenger megcsendesedik, s íme, nagy az öröm, mert nagy volt a rettegés. - Valaki kedveseink közül megbetegszik s ütőere rosszat jósol. Akik egészségéért aggódnak, lélekben együtt szenvednek vele. Amint talpra áll, ha nem is a régi erővel, nagy az öröm, nagyobb, mint volt erős, egészséges korában.

Sőt a mindennapi élvezetek dolgában is úgy van az ember, hogy áldozatokkal, éspedig nem- csak váratlan és kényszerű, hanem a maga akaratával szerzett áldozatokkal ad nekik alapot. Mi gyönyörűség van például evésben, ivásban, ha éhség, szomjúság baja nem jár előtte? Sőt az iszákos sós eledelt eszik, kegyetlen szomjúságot szerez, s az a gyönyörűsége, hogy itallal oltogatja. S szinte törvény már az a szokás, hogy a mátkát nem adják oda rögtön az eljegyzés után, nehogy kevesebb becsülete legyen azért, mert a férj nem várakozott rá bizonyos ideig.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."