Szent Ágoston vallomásokFél a haláltól és Isten ítéletétől.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
02

Dicséret és dicsőség neked, minden könyörület forrása!

Minél inkább elnyomorodtam, annál jobban közeledtél hozzám: Már-már rám tetted jobbodat, hogy kiragadj a szennyből s megmosogass, és én nem is sejtettem.

A testi élvezet még mélyebb fertőjétől immár csak az tartóztatott, hogy féltem a haláltól és rákövetkező ítéletedtől. Mert ez soha ki nem kopott lelkemből, akárhányféleképpen változott is meggyőződésem. Mikor Alypius és Nebridius barátaimmal a jók és rosszak befejező sorsáról disputáltam, szívesen Epikurusnak adtam volna a pálmát, ha nincs meg az a hitem, hogy halál után a lélek élete következik, meg a leszámolás, amit Epikurosz nem akart elfogadni.

Feladtam a kérdést: Ha hallhatatlanok volnánk, s örökös érzéki gyönyörűségben élhetnénk anélkül, hogy ezen állapot elveszítésétől félnünk kellene, miért ne volnánk boldogok s mi okunk volna ezentúl más egyebet keresni?

Nem értettem, hogy ez maga az én nagy nyomorúságom! Az, hogy aljas vakságomban gondolatom sem ért fel az erény világosságához s az örök szépség ingyen szeretetéhez, amelyet testi szemmel nem, hanem csak a lélek mélységeivel lehet meglátni. S nem jutott nyomorult eszembe megfontolni, hogy íme még ezen alacsony kérdéseket is jól esett baráti körben megtárgyalnom, s hogy barátaim nélkül nem tudtam volna boldog lenni, még akkor volt lelkiállapotomban sem, ha nyakig úsztam volna is érzéki élvezetekben. S barátaimat ingyen szerettem, s éreztem, hogy azok is érdek nélkül vonzódnak hozzám!

Oh úttalan utak!

Jaj, vakmerő volt a lelkem, mikor bizakodott, hogy tőled elszakad s helyetted valami jobbat lel! Hiába hánytam-vetettem magamat, hiába forgolódtam egyik oldalamról a másikra, durvakemény volt minden hely; - te vagy egyetlen megnyugvásunk. S íme itt vagy, szabadítónk nyomorba tévedésünkből, kivezetőnk a te ösvényedre, vigasztalónk és bíztatónk: „Menjetek csak. Viszlek, jó irányba igazítalak és végigvezetlek rajta benneteket!”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Szent Ágoston vallomásokMegérti, hogy Isten nem lehet romlandó.

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
11

Ugyanazon módon igyekeztem megtalálni a többi igazságot is, ahogyan megtaláltam, hogy a romolhatatlan jobb, mint a romlandó, és ez alapon megismertem, hogy te akármi vagy, mindenesetre romolhatatlan vagy. Mert soha semmiféle értelem ki nem talált, s nem is talál soha valami jobbat, mint te, ki a legfőbb és legjobb jóság vagy.

Mivel pedig megdönthetetlen igazság az, hogy a romolhatatlan előbbrevaló, mint a romlandó, s én ezt a tételt már elfogadtam, értelmem csak azon esetben találhatott rajtad túl, Istenem, valami még jobbat, ha te nem volnál romolhatatlan. Azon a ponton kellett tehát téged keres- nem, amelyen megértettem, hogy a romolhatatlan magasabb rendbe tartozik, mint a romlandó, s onnan kellett széttekintenem, hol van a rossz, vagyis mi okozza a romlást, amelynek azonban a te mivoltodhoz semmi ártó köze.

A romlás ugyanis semmi ártással nem tud Istenünkhöz férkőzni, sem akarat, sem erőszak útján, sem véletlenül, - mert ő Isten, mert akaratának tárgya a jó, ez pedig ő maga, a jóság; - viszont a romlás semmiképpen sem jó. Belső kényszer sem hajthatja rá istent valamire, mert akarata nem nagyobb, mint hatalma. Mikor volna nagyobb? Ha Isten önmagát meghaladná, mert az isteni akarat és az isteni hatalom maga az Isten. S végül mi lephet meg téged? Mindent tudsz és ismersz, sőt ami van, éppen azért van, mert bent van teremtő ismeretedben.

De mit is magyarázgatom én ennyi szóval, hogy miért nem lehet Isten mivolta romlandó? Hisz ha romlandó volna, nem volna Isten!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokA bűn gyökerét megtalálja a szabad akaratban.

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
10

Mert mikor valamit akartam, vagy nem akartam, teljes biztossággal tudtam, hogy nem másvalaki, hanem én magam voltam az akaró, vagy nem akaró, s már-már rábukkantam, hogy itt van az én bűneim oka. Azt is láttam, hogy amit akaratom ellenére cselekszem, az nem (szabad) cselekvés, hanem (kényszerűség, vagyis) szenvedés, tehát nem lehet bűnöm, hanem büntetésem; s hogy ezt nem méred rám igazságtalanul, könnyen elhittem, amint rágondoltam igazságos voltodra.

De más nehézségem támadt: ki teremtett engem? Nemde az én nemcsak jó, hanem örök- jóság-Istenem? Honnan eredt tehát belém az, hogy a rosszat akarom, a jót pedig nem akarom? Talán azért van, hogy igazságosan bűnhődhessek? Ki helyezte, ki ültette belém a keserűségek eme kertjét, mikor én egészen az én jóságos Istenem kezétől származtam? Ha az ördög a szerző, ki teremtette az ördögöt? Ha pedig bűnös akarata révén jó angyalból lett ördöggé, honnan vette az ördögi gonosz akaratot, mikor egész anyagmivoltát a Teremtő Jóság alkotta?

Ilyen nehézségek szorítottak és fojtogattak megint, de azért nem bódultam bele megint abba a tévedés-örvénybe, ahol egyetlen híved sincs, s ahol inkább elhiszik, hogy a gonosznak rajtad hatalma van, mind azt, hogy az ember maga oka bűneinek.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokA bűn gyökerét megtalálja a szabad akaratban.

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
09

Erős meggyőződéssel állítottam ugyan, hogy a mi Urunkat és igaz istenünket, nemcsak lelkünknek, hanem testünknek is, sőt minden szellemi lénynek és minden testnek teremtőjét, semmi módon nem lehet megszennyezni, kiforgatni vagy megváltoztatni, de ezzel megoldat- lan rejtély marad előttem a kérdés; honnan van a rossz?

Világos volt azonban előttem, hogy akármiben keresem, úgy kell a rossznak magyarázatát megkeresnem, hogy ne kényszerüljek Isten változatlanságát tagadni vele, ha csak nem akarok magam is azzá válni, ami iránt érdeklődöm. Így bátorságos volt kutatásom, s abban is bizo- nyos voltam, hogy amazok (ti. a manicheusok), akiket igaz lelkemből kerültem, nincsenek helyes nyomon.

Okát akarták adni a rossznak s ők maguk voltak teljesek vele, mert gonoszul inkább elfogad- ták a te mivoltodról, hogy a rossznak hatalma van rajta mint a magukéról azt, hogy rosszat cselekszik.

Hallottam, hogy minden gonosz cselekedetünk oka szabadakaratunk, szenvedésünké pedig a te igazságos ítéleted. Igen igyekeztem ezt megérteni, de nem jutottam benne világosságra. Újra és újra megpróbáltam értelmem erejét alulról a magasba irányítani, de folyton vissza- hanyatlottam. Egy dolog azonban feltámogatott engem világosságod felé, az, hogy szabad akaratom felől olyan bizonyos voltam, mint arról, hogy élek.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szent Ágoston vallomásokPanaszkodik, hogy Isten elgondolásánálnem tudott szabadulni a kiterjedés fogalmától.

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
06

Téged is, életem élete, végtelen térségeken végignyúló nagy valaminek tartottalak. Úgy gondoltam, hogy átjárod a világmindenség tömegét s azonkívül minden irányban kiterjedsz a végtelenbe, bent vagy a földben, bent a csillagvilágban, bent mindenben s ez mind véges tebenned, te pedig sehol sem végződöl.

S amint e föld levegőjének anyagi mivolta nem akadályozza a nap sugarát, hogy behatoljon és átrohanjon rajta anélkül, hogy rontaná, vagy bontaná, hanem csak átjárja egészen; - azt gondoltam, hogy nemcsak ég, lég és víz, hanem a föld is teneked éppen ilyen könnyen megjárható, s akár nagy, akár kis részük áthatható.

Azt képzeltem, hogy így fogadnak be téged, így vagy jelen bennük s titkos igazítással így kormányozod belsőleg és külsőleg az egész teremtett világot. Így vélekedtem. Nem tudom másként, ez meg hamis volt. Mert eszerint a földnek valamely nagyobb részében több volna belőled, a kisebben pedig kevesebb, s következnék, hogy betöltvén te így mindeneket, több volna benned az elefántban, mint a verébben, mert az terjedelmesebb mint ez, s nagyobb helyet foglal el, - s hogy a világ nagy részeiben nagy, a kicsinyekben kicsi részek szerint osztódnék jelenléted darabokra.

Ez pedig nem így van. De akkor még nem világosítottad meg sötétségemet.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."