IMAFAL - Imádkozzunk egymásért!

IMAFAL - Imádkozzunk egymásért!
Változó frissítés

Az Úr szereti az imádkozó szíveket, ezért imádkozz te is az üzenőfalon található kérésekért. Lehet, hogy már csak a te imád hiányzik ahhoz, hogy valakinek a kérése meghallgatásra találjon.

Oszd meg a szándékodat az imafalon és a lenti útmutató alapján küld be imakérésed!

"De ti, szeretteim, ti szent hitetek alapján épüljetek fel; imádkozzatok a Szentlélekben," Júd 1, 20

 

IMAFAL - Imádkozzunk egymásért!

Felhasználói imák

A lenti útmutató alapján küld be imakérésed. Az Úr szereti az imádkozó szíveket, ezért imádkozz te is az üzenőfalon található kérésekért. Lehet, hogy már csak a te imád hiányzik ahhoz, hogy valakinek a kérése meghallgatásra találjon.

De ti, szeretteim, ti szent hitetek alapján épüljetek fel; imádkozzatok a Szentlélekben, tartsatok ki az Isten szeretetében, és várjatok Urunknak, Jézus Krisztusnak örök életet szerző irgalmára." Júd 1, 20-21

Szent Imrehercegimája

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Beküldte:
Pipics Csaba Pipics Csaba, 11/05/2019 07:48 PM
Nov
05
Szent Imre herceg imája
Úristen, te az egész világ gondviselője vagy.
Te adsz erőt a gyönge embernek,
a te kezedben van a fejedelmek lelke.
Te hatalmasabb vagy minden földi királynál.
 
Tégy velem tetszésed szerint!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

AvillaiNagySzent Teréz:Tiéd vagyok...

Reggeli ima12 imádkozás /layout/img/logo.pngBeküldte: Savanya Mária

Beküldte:
Savanya Mária Savanya Mária, 11/04/2019 08:15 AM
Nov
04
Tiéd vagyok, neked születtem: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 1. Magasságos Fönség, örök Bölcsesség, Jóságos Jósága lelkemnek; Isten, Magasságos, Lény, Jóság: Nézd a nagy hitványságot Ki ma neked a szeretetet így énekli meg: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 2. Tiéd vagyok, mivel megteremtettél, Tiéd, mivel megváltottál engem, Tiéd, mivel szenvedtél értem, Tiéd, mivel meghívtál engem, Tiéd, mivel vártál engem, Tiéd, mert nem vesztem el: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 3. Mit parancsolsz, tehát, jó Uram, hogy cselekedjen ily hitvány teremtmény? Milyen feladatot adtál neki, e bűnös rabszolgának? Látsz engem itt, édes szerelmem, édes szerelmem, látsz engem itt: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 4. Látod itt szívem, tenyeredbe helyezem én: testem, életem és lelkem, bensőm és szeretetem, Édes Jegyes és Megváltó, neked magam felajánlottam Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 5. Adj nekem halált, adj nekem életet; adj egészséget vagy betegséget, tiszteletet vagy megvetést adj nekem; Adj nekem háborút vagy békét, gyengeséget vagy bőséges erőt, mindenre azt mondom, hogy igen: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 6. Adj nekem gazdagságot vagy szegénységet, adj vigasztalást vagy vigasztalanságot adj nekem örömet vagy szomorúságot adj nekem poklot vagy adj nekem mennyet, édes élet, fátyol nélküli nap: egészen megadom magam. Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 7. Ha akarod, adj nekem imádságot, ha nem, adj nekem szárazságot, ha bőséget és áhítatot, és ha nem, terméketlenséget. Magasságos Fönség, csak itt találok békét: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 8. Adj nekem, tehát, bölcsességet, vagy, szeretetből, tudatlanságot; add nekem a bőség éveit, vagy éhséget és nélkülözést, adj sötétséget vagy világos napot Forgass meg engem itt vagy ott: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 9. Ha akarod hogy megpihenjek akarok pihenni szeretetből; ha parancsolod nekem dolgozzam, meghalni dolgozva akarok: Mondd hol, hogyan és mikor; Mondd, édes Szerelmem, mondd: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 10. Add nekem a Kálváriát vagy a Tábort, sivatagot vagy termékeny földet; legyek Jób a szenvedésben, vagy János ki kebleden pihen; legyek gyümölcsöző szőlő, vagy terméketlen, ha beteljesül így: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 11. Legyek a bilincsekbe vert József, vagy Egyiptom kormányzója, vagy kínt szenvedő Dávid, vagy a már felmagasztalt Dávid. Legyek az elmerült Jónás, vagy az ki onnan megszabadult: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 12. Hallgassak vagy beszéljek, teremjek gyümölcsöt vagy ne teremjek, mutassa nekem sebem a törvény, élvezzem a gyengéd Evangéliumot; legyek fájdalomban vagy élvezetben, egyedül Te élj énbennem: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? Tiéd vagyok, Számodra születtem: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem?
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

hála

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.pngBeküldte: Suto Agota

Beküldte:
Suto Agota Suto Agota, 10/30/2019 09:13 PM
Okt
30
Hálás vagyok a gyógyulásomért,szeretteimért ,közbenjáróimért és a Szentlélek vezetéséért.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

gyógyulás

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.pngBeküldte: Suto Agota

Beküldte:
Suto Agota Suto Agota, 10/24/2019 04:52 AM
Okt
24
Imádkozzunk hogy elmúljon a betegségem.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Berecz SKOLASZTIKAemlékmise2019 október

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
19
Berecz SKOLASZTIKA emlékmise 2019 október
- Skolasztika nővér reménye –nyugodt volt. Az ő reménye és minden keresztény ember reménye azért nyugodt, mert Krisztusban horgonyozik, aki megingathatatlan.
- A keresztény ember szíve Krisztusra szegeződik, ezért el tudja utasítani e világ lázas és izgatott nyüzsgéseit.
- Skolasztika nővér derűje is a Reményből fakadt. Ez a derű, mivel kitartó és állandó benső forrásból táplálkozik, nem azonos az e világi vidámkodással, ami mulandó, mert hangulatra épül. 
- Kitartó volt és bátor, állhatatos reménye nem engedte meg a jó harctól való meghátrálást.

 

Drága Jézus!

Segíts minket kijutni a zsákutcából, ne botránkozzunk, ne ítélkezzünk!
Higgyünk Benned és szív repesve keressünk Téged!
Engedd, hogy belássuk, mi Isten kegyelméből élünk, és így az ítéletet is rábízhassuk.
Kérjük Isten segítségét, hogy áthidaljuk a nehézségeket.

 

Skolasztika gondolatszikrák

- ”Ma meg szívemhez szólsz én édes Uram, s intesz, fogadjam  örvendezve Atyám figyelmeztető szavait. Köszönöm, nagy-nagy szeretetedet!” / I. 3/2/

- ”Miért sürgeti Jézus az alázatosságot? Tanuljunk Tőle, értsük meg s legyünk szelíd és alázatos szívűek, hogy egykor felmagasztalhasson egészen szentséges Szívéig.” / III.86/

ÁMEN!

Papp Anna  elmélkedése

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

„ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért,akkor a világ meg fog változni”Szent Pio

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
18
„ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni” Szent Pio

† HISZEK EGY Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtõjében. És Jézus Krisztusban, az Õ egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektõl, született Szûz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élõket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszent-egyházat, a szentek közösségét, a bûnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. (Apostoli hitvallás)

MI ATYÁNK, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsôség mindörökké! Amen.

ÜDVÖZLÉGY Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, … (a titok). Asszonyunk, Szûz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk és áraszd szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján! Amen. (Az Üdvözlégyben mindig mondjuk a titkot!)

DICSÕSÉG az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké! Amen.

Ó, JÉZUSOM, bocsásd meg bûneinket, ments meg minket a pokol tüzétõl, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra! (Fatimai fohász) A rózsafüzér titkok (az Üdvözlégyek közepén imádkozzuk)

ÖRVENDETES TITKOK: Bevezetõ három Üdvözlégyben: 1. aki hitünket növelje, 2. aki reményünket erõsítse, 3. aki szeretetünket tökéletesítse. A tizedekben: 1. akit te, Szent Szûz a Szentlélektõl fogantál, 2. akit te, Szent Szûz, Erzsébetet látogatván hordoztál, 3. akit te, Szent Szûz a világra szültél, 4. akit te, Szent Szûz a templomban bemutattál, 5. akit te, Szent Szûz a templomban megtaláltál.

VILÁGOSSÁGOS TITKOK: Bevezetõ három Üdvözlégyre: 1. aki megtisztítson minket, 2. aki lelkünk békéjét megõrizze, 3. aki a Szentségekben megerõsítsen. A tizedekre: 1. aki a Jordánban megkeresztelkedett, 2. aki Kánában megmutatta isteni erejét, 3. aki meghirdette Isten országát, 4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsõségét, 5. aki az Eucharisztiában nekünk adta magát. (A világosságos rózsafüzért Szentatyánk II. János Pál pápa indította útjára 2002 októberében. Aki naponta egy rózsafüzért imádkozik, annak csütörtökre javasolja ezt a Szentatya, így szombatra kerülhet az Örvendetes olvasó.)

FÁJDALMAS TITKOK: Bevezetõ három Üdvözlégyben: 1. aki értelmünket megvilágosítsa, 2. aki emlékezetünket erõsítse, 3. aki akaratunkat tökéletesítse. A tizedekben: 1. aki érettünk vérrel verítékezett, 2. akit érettünk megostoroztak, 3. akit érettünk tövissel koronáztak, 4. aki érettünk a keresztet hordozta, 5. akit érettünk keresztre feszítettek. DICSÕSÉGES TITKOK: Bevezetõ három Üdvözlégyben: 1. aki gondolatainkat irányítsa, 2. aki szavainkat vezérelje, 3. aki cselekedeteinket kormányozza. A tizedekben: 1. aki halottaiból feltámadott, 2. aki a mennybe fölment, 3. aki nekünk a Szentlelket elküldte, 4. aki téged, Szent Szûz, a mennybe fölvett, 5. aki téged, Szent Szûz, a mennyben megkoronázott.

BEFEJEZÉS (a rózsafüzér végén): Pap: Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja! Hívek: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! Pap: Könyörögjünk! Úristen, a Te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos Szûz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve utánozzuk, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek! Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa imaszándékaa hónap imádságaoktóber

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
10
Ferenc pápa imaszándéka a hónap imádsága október

Evangelizációs: Az Egyház missziós megújulásáért

Imádkozzunk, hogy a Szentlélek kiáradása új missziós tavaszt ébresszen az Egyházban.

Ima

Mennyei Atyánk, 
amikor egyszülött fiad, Jézus Krisztus 
feltámadt a halálból, megbíztad követõit, 
hogy „menjenek és tanítsanak minden nemzetet”, 
és emlékeztetsz bennünk arra, hogy keresztségünkkel részeseivé 
válunk az egyház küldetésében. 
A Szentlélek ajándékaival bátorítson minket 
arra, hogy bátrak és lelkesek legyünk 
az evangélium tanúságtételében, 
hogy az egyházra bízott misszió, 
amely még mindig nagyon messze van a befejezéstől, 
új és hatékony kifejezéseket találjon, 
amelyek életet és fényt hoznak az életbe a világra. 
Segíts nekünk abban, hogy minden nép megtapasztalja 
Jézus Krisztus megtartó szeretetét és irgalmát,
aki veled él és uralkodik  
a Szentlélekkel egységben, 
Isten mindörökkön örökké. 
Ámen.

Felajánló imádság

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen
barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem
örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, 
mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára felajánlom neked ezt a hónapot. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ági

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.pngBeküldte: Suto Agota

Beküldte:
Suto Agota Suto Agota, 10/09/2019 12:23 PM
Okt
09
Kérek imát helyes életmódért,egy jó gyónásér és a családomért,szeretteimért.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldjön be egy imát!

Ima küldéséhez kérem jelentkezzen be!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."