KATTIMA.hu Kattints és imádkozz! – Evangélium és Ima, minden nap, Ferenc Pápa imaszándékával.

Ez az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Akkor tölti be kinyilatkoztatás szerepét, ha Krisztus szeretete megnyilvánul szavainkban, tetteinkben. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak.

33047 ima található a honlapon, összesen 47139 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Legfrissebb imák

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Az emberi testvériségért2021 január

Napi Ima49 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
01

Evangelizációs: Az emberi testvériségért

Imádkozzunk, hogy az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy a más vallású testvéreinkkel teljes testvéri közösségben tudjunk élni, egymásért imádkozva és nyitottan minden ember felé.

Ima

Istenünk, Atyánk,
Aki szereted minden gyermekedet,
és nem hagyod abba a gondoskodást rólnuk és a javunkra figyelsz.
Segíts, hogy ennek a szeretetednek a képe és a példája legyek.
Találhatok-e minden emberben egy testvért,
és valóban szerethetem-e őket,
üdvözölve bármilyen ellentétünk ellenére,
tiszteletben tartva méltóságukban,
tekintet nélkül származásukra vagy hitükre.
Imádkozom, hogy minden gyermeked szívében
megművelje az emberi testvériség magját,
hogy együtt építsük országodat ezen a földön.
Mi Atyánk…

Felajánló imádság

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen
barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem
örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, 
mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára felajánlom neked ezt a hónapot. Ámen

Hozzáállás

 • Üdvözöljön másokat Ferenc pápával együtt, válaszolva az emberi testvériségre való felhívásra: „A társadalmi barátság és az egyetemes testvériség szükségszerűen minden ember értékének elismerését igényli, mindig és mindenhol.” (Fratelli Tutti, 106.).
 • Építsen hidakat a családon belül, a saját közösségében, mindig előmozdítva az egység okait, küzdve a megosztottság ellen. "Mindannyiunkat a béke kézművesének hívnak, egyesüléssel és nem megosztottsággal, a gyűlölet eloltásával és nem a ragaszkodással, a párbeszéd útjainak megnyitásával és nem új falak építésével." (Fratelli Tutti, 284.)
 • Üdvözöljük a sokféleséget, hálát adva azokért az emberekért, akik különböznek tűlünk, akik más vallásokhoz tartoznak, testvérként tekintve rájuk, nagylelkű gesztusokkal, valamint az együttérzés és elfogadás attitűdjeiben. "Mennyire kell emberi családunknak megtanulnia, hogy harmóniában és békében éljünk együtt, anélkül, hogy mindannyiunknak ugyanannak kellene lennünk!" (Fratelli Tutti, 100).
 • Imádkozzon az emberi testvériségért, azokért, akik szenvednek, mert méltóságukat elhanyagolják, hogy testvéreknek tekintve, és ne fenyegetésként kezeljék őket. „Jézus azt mondta nekünk: Ti mind testvérek vagytok.” (Mt 23: 8)
 • Mutasson nyitottságot, mozdítsa elő a találkozás és az együttélés pillanatait az eltérő vallási csoportokban, fizikailag vagy digitális eszközökkel. "Nekünk, hívőknek alkalmat kell találnunk arra, hogy beszéljünk egymással, és együtt cselekedjünk a közjó és a szegények előmozdítása érdekében." (Fratelli Tutti, 282.)
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa video

Ferenc Pápa VIDEO üzenete Az emberi testvériségért2021 január

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
05

https://youtu.be/RwxECzuOotQ

Imádkozzunk, hogy az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy a más vallású testvéreinkkel teljes testvéri közösségben tudjunk élni, egymásért imádkozva és nyitottan minden ember felé.

Amikor Jézust követve imádkozunk Istenhez, testvérekként találkozunk olyanokkal, akik más kultúrák, más hagyományok és más hiedelmek szerint imádkoznak.
Testvérek vagyunk, akik imádkoznak.
A testvériség arra késztet bennünket, hogy megnyíljunk mindenki Atyja előtt, és hogy a másikban testvértt lássunk, osszuk meg életünket vagy támogassuk, szeressük és megismerjük egymást.
Az egyház értékeli Isten cselekedeteit más vallásokban, anélkül, hogy megfeledkezne arról, hogy nekünk keresztényeknek az emberi méltóság és a testvériség kimenete Jézus Krisztus evangéliumában található
.
Nekünk, hívőknek vissza kell térnünk forrásainkhoz, és arra kell összpontosítanunk, ami a lényeges
. Hitünk szempontjából elengedhetetlen az Isten imádása és a felebaráti szeretet.
Imádkozzunk, hogy az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy a más vallású testvéreinkkel teljes testvéri közösségben tudjunk élni, egymásért imádkozva és nyitottan minden ember felé.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Pápa hangja

Ferenc pápa üzenete a Betegek világnapjára Bizalmi kapcsolat a betegápolás alapja

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
13

„Egy a ti mesterek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok” (Mt 23,8) címmel tették közzé január 12-én kedden Ferenc pápának a Betegek 29. világnapjára írt üzenetét. A pápa a világjárványtól sújtott emberek közül elsősorban a szegényekre és a peremre szorultakra gondol, lelki közelségéről biztosítva őket, miközben elismeréssel szól az egészségügyi dolgozók hősies helytállásáról.

A pápa mostani betegek világnapi üzenetét Jézus kritikája ihlette, mely a képmutatást leplezi le. Amikor a „hit terméketlen szóbeli gyakorlattá válik, figyelmen kívül hagyva a másik szükségét, akkor megszűnik az összetartozás a megvallott hit és a megélt valóság között”. Erre a „nagy kockázatra figyelmeztet Jézus erős szavakkal”, „nehogy önmagunk imádatába essünk”. A „mondják, de nem teszik” magatartás azért is súlyos veszély, mert „megakadályozza, hogy az egyetlen Atya gyermekeiként megéljük az egyetemes testvériséget”.

Jób a betegség tapasztalatán keresztül ismeri fel a közeli Istent                         

A „betegség tapasztalata megérezteti velünk sebezhetőségünket”, ugyanakkor „nyilvánvalóvá teszi Istentől való függőségünket” is. A betegség értelmének a keresésében „példaértékű a szenvedő Jób tapasztalata”, akit még a családtagjai sem értenek meg és végül egyedül marad. Ám éppen „törékenységének a tapasztalatán” keresztül jut el „mindenfajta képmutatás elvetésére” és egy „gyökeres őszinteségre Isten felé”. Jób a betegség tapasztalatán keresztül ismeri fel, hogy a „szenvedés nem büntetés és nem csapás, nem távollét az Istentől vagy éppen közömbösség”. A szenvedés tapasztalata segíti közelebb Istenhez: „Azelőtt csak hírből hallottam felőled, most azonban saját szememmel láttalak” (Jób 42,5).

Az egészség az elsődleges közjó            

Ferenc pápa betegek világnapi üzenetének központi gondolatában a „világjárvány adta keserű felismerésekre utalt, mint a társadalmi igazságtalanság, a kirekesztés, a nem megfelelő egészségügyi rendszerek, a nem egyenlő hozzáférés az orvosi ellátáshoz”. Ezek a problémák „politikai döntésektől” függenek, melyeknek alapja az a meggyőződés, hogy „az egészség az elsődleges közjó”. Ugyanakkor a világjárvány megmutatta „az orvosok és egészségügyi dolgozók nagylelkű szolgálatát”, akik az „irgalmas szamaritánus példájára vitték a betegekhez a közelség balzsamát”.

A Lourdes-i Szűzanya segítsen beteg testvéreink szerető gondozásában

A jó betegápolásban „döntő jellegű a helyes kapcsolat”, mely „a beteg személyt holisztikus módon segíti”. Ferenc pápa „a betegek és az ápolók közötti szerződés szükségességét” sürgeti, mely a „beteg méltóságát helyezi a középpontba” és védelmezi az orvosok-ápolók szakmaiságát. A beteg és az ápoló közti kapcsolat motiválásának kimeríthetetlen forrása a krisztusi karitászban rejlő erő. Végső értelemben ugyanis „Krisztus halála és feltámadása titkából fakad az a szeretet, mely értelmet ad a beteg szenvedésének és az ápolói elkötelezettségnek”. Az üzenet végül a „Lourdes-i Szűzanya segítségét kéri, hogy erősítse hitünket és reményünket beteg testvéreink szerető gondozásában”.

 

Forrás: Vatican news

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Mai EVANGÉLIUM

Mai EVANGÉLIUM

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 
Az Isten igéje akkor lesz hatékony bennünk, ha hívő lélekkel fogadjuk, és tettekre is váltjuk. 
Amikor Jézus a Genezáreti-tó partján tanított, nagy tömeg gyűlt köréje. Ezért hajóba szállt, és egy kissé beljebb ment a parttól, a tömeg pedig a tó partján maradt. Ekkor példabeszédekben sok mindenről beszélt nekik. Így kezdte tanítását:
„Halljátok csak! Kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett. Odaszálltak az égi madarak, és fölcsipegették.
Némely mag köves helyre esett, ahol nem volt elég talaja. Itt hamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. Amikor azonban kisütött a nap, megperzselődött, és mivel nem volt elég erős gyökere, elszáradt. Némely mag pedig tövisek közé hullott. Amint a tövisek felnőttek, elfojtották, úgyhogy nem hozott termést. A többi mag jó földbe hullott, kikelt, felnőtt, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hozott.” Jézus így fejezte be szavait: „Akinek füle van, hallja meg!”
Amikor egyedül maradt, tanítványai és a tizenkét apostol megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt nekik: „Ti megtudhatjátok Isten országának titkát, a kívülállók azonban csak példabeszédekben hallanak róla:
Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, nehogy megtérjenek, és bocsánatot nyerjenek.”
Azután így folytatta: „Nem értitek ezt a példabeszédet? Hogyan fogjátok a többi példabeszédet megérteni? A magvető az, aki az igét hirdeti. Azok, akikben útfélre hull a tanítás, meghallgatják ugyan, de rögtön jön a sátán, és kitépi szívükből az elvetett igét. Azok, akiknél köves talajra hullt a mag, amikor hallják a tanítást, szívesen hajlanak rá; de nem ver bennük gyökeret, mert (állhatatlanok), csak a pillanatnak élnek. Ezért, ha szorongatás vagy üldözés éri őket az Isten igéje miatt, hamarosan meginognak. Azok pedig, akikben tövisek közé esik (az Isten igéje), meghallgatják ugyan a tanítást, de a világi gondok, a csalóka gazdagság és a többi földi szenvedély rabul ejtik őket; és elfojtják az igét, úgyhogy nem hoz bennük gyümölcsöt.
Végül vannak olyanok, akikben az ige jó földbe hullott. Hallják a tanítást, magukévá is teszik, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hoznak.”
Ezek az evangélium igéi.  
Mk 4,1-20

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Igenaptár

IGE naptár3. évközi hét szerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Krisztus egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a választottakat.
Testvéreim!
Minden ószövetségi pap naponta elvégzi szolgálatát, és ugyanazt az áldozatot többször is bemutatja. Ezeknek azonban nincs erejük a bűn eltörlésére. Krisztus ellenben csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért, és örökre helyet foglalt az Isten jobbján. Már csak arra vár, hogy minden ellensége hódolattal leboruljon lába előtt. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.
Ezt bizonyítja a Szentlélek is, amikor így szól (Jeremiás próféta által):
„Ez az a szövetség, amelyet ama napok után kötök velük. Törvényemet szívükbe írom és elméjükbe vésem, bűneikre és engedetlenségükre nem gondolok többé.”
Ahol pedig ezek a bűnök már bocsánatot nyertek, ott nincs többé szükség a bűnért való áldozatra.
Ez az Isten igéje.
Zsid 10,11-18

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Pap vagy te mindörökké, * Melkizedek rendje szerint. (Vö. 4bc. vers. - 6. tónus)
Előénekes: Így szólt az Úr az én Uramhoz: † „Jobbom felől foglalj helyet, * míg minden ellenségedet lábad alávetem zsámolyul.”
Hívek: Pap vagy te mindörökké, * Melkizedek rendje szerint.
E: Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad vesszejét: * „Ellenségeid között uralkodjál.”
H: Pap vagy te mindörökké, * Melkizedek rendje szerint.
E: „Születésed napjától tied a királyság, * Szentséges fényességében a hajnalcsillag előtt szültelek téged.”
H: Pap vagy te mindörökké, * Melkizedek rendje szerint.
E: Megesküdött az Úr, és meg nem bánja: * „Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint.”
H: Pap vagy te mindörökké, * Melkizedek rendje szerint.
Zsolt 109,1.2.3.4

ALLELUJA
Jó mag az Isten igéje, † Krisztus a magvető; * aki rátalál, örökké élni fog. 5. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Az Isten igéje akkor lesz hatékony bennünk, ha hívő lélekkel fogadjuk, és tettekre is váltjuk.
Amikor Jézus a Genezáreti-tó partján tanított, nagy tömeg gyűlt köréje. Ezért hajóba szállt, és egy kissé beljebb ment a parttól, a tömeg pedig a tó partján maradt. Ekkor példabeszédekben sok mindenről beszélt nekik. Így kezdte tanítását:
„Halljátok csak! Kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett. Odaszálltak az égi madarak, és fölcsipegették.
Némely mag köves helyre esett, ahol nem volt elég talaja. Itt hamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. Amikor azonban kisütött a nap, megperzselődött, és mivel nem volt elég erős gyökere, elszáradt. Némely mag pedig tövisek közé hullott. Amint a tövisek felnőttek, elfojtották, úgyhogy nem hozott termést. A többi mag jó földbe hullott, kikelt, felnőtt, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hozott.” Jézus így fejezte be szavait: „Akinek füle van, hallja meg!”
Amikor egyedül maradt, tanítványai és a tizenkét apostol megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt nekik: „Ti megtudhatjátok Isten országának titkát, a kívülállók azonban csak példabeszédekben hallanak róla:
Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, nehogy megtérjenek, és bocsánatot nyerjenek.”
Azután így folytatta: „Nem értitek ezt a példabeszédet? Hogyan fogjátok a többi példabeszédet megérteni? A magvető az, aki az igét hirdeti. Azok, akikben útfélre hull a tanítás, meghallgatják ugyan, de rögtön jön a sátán, és kitépi szívükből az elvetett igét. Azok, akiknél köves talajra hullt a mag, amikor hallják a tanítást, szívesen hajlanak rá; de nem ver bennük gyökeret, mert (állhatatlanok), csak a pillanatnak élnek. Ezért, ha szorongatás vagy üldözés éri őket az Isten igéje miatt, hamarosan meginognak. Azok pedig, akikben tövisek közé esik (az Isten igéje), meghallgatják ugyan a tanítást, de a világi gondok, a csalóka gazdagság és a többi földi szenvedély rabul ejtik őket; és elfojtják az igét, úgyhogy nem hoz bennük gyümölcsöt.
Végül vannak olyanok, akikben az ige jó földbe hullott. Hallják a tanítást, magukévá is teszik, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hoznak.”
Ezek az evangélium igéi.
Mk 4,1-20

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, teljes szívünkből a mindenható Atyaistent, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson!
Lektor: 1. Hogy kegyelmével gazdagítsa és állandóan vezesse az Anyaszentegyházat, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Hogy Egyházában kegyelmi ajándékaival elárassza a püspököket, a papokat és a szerzeteseket, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
3. Hogy elvezesse az Anyaszentegyházba mindazokat, akik még nem hisznek Krisztusban, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
4. Hogy vezérelje az államférfiakat a népek jogainak védelmében és boldogulásuk munkálásában, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
5. Hogy minket szeretetének igaz tanúivá tegyen az emberek előtt, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
(6. Hogy N. testvérünknek [nővérünknek], akiért a szentmisét bemutatjuk, adja meg az örök világosságot és boldogító istenlátást, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...)
Pap: Urunk, Istenünk! Jusson el könyörgésünk felséges trónod elé! Ne legyen eredménytelen, hanem nyerjen meghallgatást! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés igenaptár

Bencés igenaptárszerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

(Merici Szent Angéla)

Jézus örökre tökéletessé tette a megszentelteket


Zsid 10,11-18

Mert minden pap naponta szolgálatban áll, és gyakran mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem törölhetik el a bűnöket; ő pedig egy áldozatot mutatott be a bűnökért, s örökké trónol Isten jobbján, arra várva, hogy ellenségeit lábai zsámolyává tegyék [Zsolt 110,1]. Mert egy áldozattal mindörökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Tanúságot tesz nekünk erről a Szentlélek is, mert miután így szólt: ,,Ez pedig az a szövetség, amelyet kötni fogok velük azok után a napok után -- mondja az Úr --, a szívükbe adom törvényeimet, elméjükbe írom azokat [Jer 31,33G], és bűneikre s gonoszságaikra többé már nem emlékezem’’ [Jer 31,34G]. Ahol pedig ezek bocsánatot nyertek, nincs többé bűnért való áldozat.

Zs 109

Dávid zsoltára. Szólt az Úr az én Uramnak: ,,Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem.’’ Hatalmas jogarodat kinyújtja az Úr Sionból: uralkodj ellenségeid között! Tied lesz az uralom hatalmadnak napján a szentek fényességében; a hajnalcsillag előtt, mint harmatot, nemzettelek téged. Megesküdött az Úr és nem bánja meg: ,,Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint.’’ Jobbod felől az Úr áll, királyokat tipor össze haragjának napján. Ítéletet tart a nemzetek között: halomba rakja a halottakat, fejeket zúz össze a széles földön. Patakból iszik útközben, azért emeli magasra fejét. ALLELUJA!

Mk 4,1-20

Később ismét tanítani kezdett a tenger mellett. Nagy tömeg gyülekezett köré, ő pedig a bárkába szállva leült a tavon, a tömeg pedig a parton maradt. Példabeszédekben sok mindenre tanította őket: ,,Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, az egyik mag az útfélre esett. Jöttek az ég madarai és fölkapkodták. Egy másik köves helyre esett, ahol nem sok földje volt. Hamarosan kikelt, mert nem volt mélyen a földben, de mikor kisütött a nap, elfonnyadt, s mivel nem volt gyökere, elszáradt. Ismét másik a tövisek közé esett, és amikor felnőttek a tövisek, elfojtották, és nem hozott termést. A többi azonban jó földbe esett. Ezek felnőttek és gyarapodtak, végül termést hoztak, az egyik harmincszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik pedig százszorosat.’’ Majd ezt mondta: ,,Akinek van füle a hallásra, hallja meg.’’ Mikor egyedül maradt, megkérdezte őt a vele levő tizenkettő a példabeszéd felől. Ezt mondta nekik: ,,Nektek adatott, hogy ismerjétek az Isten országa titkát, azoknak pedig, akik kívül vannak, minden példabeszédekben hangzik el, hogy nézvén nézzenek és ne lássanak, hallván halljanak és ne értsenek; nehogy megtérjenek és bűneik bocsánatot nyerjenek’’ [Iz 6,9-10]. Majd így folytatta: ,,Nem értitek ezt a példabeszédet? Hát hogyan értitek meg majd a többi példabeszédet? A magvető az igét veti. Akiknél az ige az útszélre esik, azok, amikor hallják azt, mindjárt jön a sátán, és elviszi az igét, amely a szívükbe hullott. Hasonlóképpen amelyek köves helyre hullanak, azok, amikor hallják az igét, mindjárt befogadják örömmel, de nem ver bennük gyökeret, hanem csak ideig-óráig tart. Amikor az ige miatt szorongatás és üldözés támad, hamar megbotránkoznak. Mások pedig, amelyek a tövisek közé hullanak, azok, akik az igét hallják, de a világi gondok, a csalóka gazdagság és más dolgok kívánsága betölti őket, s ezek elfojtják az igét, így az terméketlen marad. A jó földbe vetett magok pedig azok, akik az igét meghallják, befogadják és termést hoznak, az egyik harmincszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik pedig százszorosat.’’

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István - A Szentek élete

A nap SzentjeMERICI SZENT ANGÉLA

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

*Desenzano, 1474. március 1. +Brescia, 1540. január 27.

Angéla 1474-ben a Garda-tó melletti Desenzanóban született egyszerű emberek gyermekeként. Már tíz éves korában elveszítette szüleit, ezért a szomszédos Salóban élő nagybátyja vette magához nővérével együtt. A két kislány elválaszthatatlanul ragaszkodott egymáshoz. Szívesen játszottak ,,kolostort'', és két ,,karban'' imádkozták ilyenkor a zsoltárokat. Annál súlyosabb csapás volt Angéla számára nővérének váratlan halála. A gyerekes játékokat lassan fölváltották a komoly, a tökéletességre törekvést szolgáló gyakorlatok. Először, hogy remete lehessen, megszökött otthonról, de nagybátyja hazavitte. Akkor belépett Szent Ferenc harmadrendjébe, és azon volt, hogy az evangéliumi tanácsokat minél tökéletesebben valóra váltsa.

Amikor Angéla huszonkét éves lett, meghalt a nagybátyja, ő pedig visszatért Desenzanóba. Ott fölfigyelt arra, hogy a legtöbb gyermek iskolai és hitbeli képzés nélkül nő fel. Iskolakötelezettség nem volt még, de a szegény emberek meg sem tudták volna fizetni gyermekeik iskoláztatását. Maguk a szülők is többnyire teljesen tudatlanok voltak, még a hit dolgaiban is.

Angéla néhány barátnőjével többször megvitatta ezt a helyzetet. Ezek a fiatal nők sem befolyással, sem vagyonnal nem rendelkeztek. Angéla lelkesedése azonban magával ragadta őket, és mind kijelentették, hogy készek neki segíteni. Már akkor kitűnt, hogy Angélának határozott tehetsége van mások vezetésére és irányítására. Kiegészítette ezt kellemes megjelenése és megnyerő lénye.

Barátnőivel hozzálátott, hogy a szomszédok apró lánykáit összegyűjtse és hittanra tanítsa. Ebből a tevékenységből olyan szemmel látható áldás fakadt, hogy Angéla meghívást kapott: jöjjön a közeli Bresciába, és ott is hozzon létre valami hasonlót. Egy nemes házaspár szívesen befogadta. Vendéglátói révén megismerkedett a város jelentősebb családjaival, és egyre többen gyűltek köréje, hogy munkájában segítségére legyenek.

Angéla azonban nemcsak tanított. Szegényeket és betegeket látogatott, fölkereste a kézművesek műhelyeit. Működése nyomán sokan megtértek, és sikerült ősi ellenségeskedéseket is megszüntetnie.

Látóköre egyre tágult. Kezdetben csak a szegény lányok hitoktatása volt a szándéka, de lassan a nők teljes nevelésére és formálására is kiterjedt figyelme. A kiteljesedett reneszánsz kora volt ez, amikor az emberek a kereszténység előtti antik világ ideáljai felé fordultak. A komoly értékek felszínre hozása mellett azonban egyre inkább lazultak az erkölcsök. Az erkölcsi megújulás érdekében szükségessé vált a családokkal, elsősorban az asszonyokkal és anyákkal való törődés. Angéla ebben ismerte föl saját működési területét.

Igen szeretett zarándoklatra járni. Időről időre fölkereste hazájának egy-egy szentélyét, s minden alkalommal a szellemi energiák új lendületét hozta magával.

Életének egyik kiemelkedő eseménye volt a Szentföldre tett zarándoklat 1524-ben. Útközben Kréta szigetén hirtelen elveszítette szeme világát. Erős lélekkel hárította el a gondolatot, hogy visszatérjen, s mélységes összeszedettségben elvégezte a zarándoklatot. Hazatérőben pedig ugyanazon a helyen hirtelen visszanyerte látását.

Egy évvel később -- 1525 szentév volt --, immár ötvenévesen Rómába zarándokolt, hogy elnyerje a jubileumi búcsút. VII. Kelemen pápa magánkihallgatáson fogadta. Oly nagy hatással volt rá szent egyénisége, hogy Rómában akarta tartani. Angéla azonban érezte, hogy Bresciában még nagy feladat vár rá, s erről a pápát is meg tudta győzni.

Egyelőre azonban nem sokat tudott tenni, mert hazaérkezése után háború tört ki: V. Károly császár serege bevonult Bresciába, és a terület kiürítése miatt Angéla néhány társával együtt kénytelen volt Cremonába távozni. Csak négy év múlva állt annyira helyre a béke, hogy visszatérhetett.

Bresciában ekkor közösségbe fogta össze segítőtársait. Közülük tizenketten Angélával együtt laktak, a többiek családjuknál maradtak. Ami Angéla szeme előtt lebegett, azt ma világi intézménynek kellene mondanunk. Elgondolása szerint a lányok Isten és az Egyház szolgálatának szentelik magukat, de a világban maradnak, és rendi ruházat nélkül, koruk viseletében járva végzik munkájukat az iskolákban és a plébániákon. Elsősorban az egyszerű, szegény nép leányait nevelik, akikkel senki sem törődött akkoriban.

1535-ben huszonnyolc leány Istennek szentelte magát és csatlakozott Angéla művéhez. Ezzel a lépésükkel azonban annyira megelőzték korukat, hogy megértésre nem találhattak.

Az ősegyházban a diakonisszák jelentős szerepkört töltöttek be: a beteg nőket még meg is áldoztathatták. Az 5. század folyamán azonban eltűnt ez az intézmény, és egy évezreden keresztül az Istennek élő nők számára csak a szigorú klauzúrát ismerték. VIII. Bonifác pápa 1298-ban kijelentette: ,,Ezen rendelkezésünkkel megparancsoljuk, hogy az összes apácák és közülük minden egyes személy, bármilyen rendbe tartoznak is, mostantól fogva állandó klauzúrában éljenek kolostoraikban''.

Hogy Istennek szentelt nők a világban éljenek és rendszeres apostoli munkát végezzenek, sok egyházi méltóság szemében elképzelhetetlennek látszott. A Merici Angéla által kidolgozott szabályzatot a veronai püspök engedélyezte ugyan, és később a pápa is jóváhagyta, de ez a mozgási szabadság, sajnos nem sokáig tartott.

Társasága, amelyet Szent Orsolya oltalma alá helyezett -- később ezért nevezték őket orsolyitáknak --, eleinte még az alapítónő szellemében dolgozott tovább. De alig néhány évvel halála után klauzúra alá helyezték őket. 1566-ban a Szentszék elrendelte minden olyan női rend föloszlatását, amely nem klauzúrás és nem ünnepélyes fogadalmas. Az orsolyiták is kénytelenek voltak szerzetesruhát ölteni. A rend Angélának köszönhető előretörését azonban már nem lehetett teljesen visszafordítani. Az orsolyiták számára a klauzúra csak a közös ima szempontjából lett kötelező. Ez pedig már hatalmas újításnak számított az addigi gyakorlattal szemben.

Angéla 1540. január 27-én szentség hírében halt meg Bresciában. Sírja hamarosan zarándokhely lett, Borromei Károly bíboros sokat fáradozott boldoggá avatása érdekében. Mindazonáltal Angélát több mint 250 évvel a halála után avatták szentté, és még később, 1861-ben terjesztették ki ünnepét az egész egyházra. Alapos oka volt ennek: elgondolásai túlságosan modernek voltak. Abban a korban, amikor a rendi szabályzatok megmerevedtek és megváltoztathatatlanoknak látszottak, Angéla arra biztatta segítőtársait, hogy ,,alkalmazkodjanak mindig az adott korhoz, még akkor is, ha ehhez a szabályok megváltoztatása szükséges''. Azokban az időkben, amikor a nevelés szinte embertelenül szigorú volt, Angéla ezt írta lelki lányainak: ,,Könyörögve kérlek titeket, arra törekedjetek, hogy lányaitokat szeretettel kapcsoljátok magatokhoz, szelíd és jóságos kézzel vezessétek őket, ne parancsolgatva vagy szigorúsággal. Ez más szóval azt jelenti, hogy fölszabadítjuk a lelkeket, ha a gyengékbe és bátortalanokba bátorságot öntünk, szeretettel intjük őket, mindenkinek példánkkal prédikálunk, és hirdetjük nekik azt a nagy örömet, amely ott fenn készen vár rájuk.''

Merici Szent Angela ünnepét 1861-ben vették föl a római naptárba, május 31-re. Amikor a Boldogságos Szűz királynői méltóságának ünnepét erre a napra tették (1955), Angélát áthelyezték június 1-re, majd 1969- ben halála napjára, január 27-re.


Hogy a gyermekekhez forduljon, és életét a keresztény pedagógiának szentelje, arra egy látomás adott alkalmat, amelyben 1506-ban részesült. Ezt a látomást a desenzanói templom mennyezetének freskója örökítette meg számunkra. Szülőföldjének tavánál egy helyet látott, melyről egy létra emelkedett egészen az égig. E létrán angyalok és leányok jártak föl és alá. Angéla ebből arra következtetett, hogy neki olyan művet kell létrehoznia, amely ehhez a létrához hasonlít.

Nagy beleérző képességével Angéla nemcsak a fiatalokhoz talált utat, szentséget sugárzó egyénisége nagy hatással volt a felnőttekre is.

Egy példa: Két patrícius elkeseredett ellenségeskedésben élt Bresciában. A herceg és a püspök hiába fáradozott kibékítésükön. Angéla viszont alig szólt hozzájuk pár szót a feszületre mutatva, elszállt minden gyűlöletük, átölelték egymást, és hűséges barátokká váltak.


Kérünk, Istenünk, Szent Angéla szűz szüntelenül ajánljon minket irgalmadba, hogy az ő szeretetének és okosságának nyomdokain haladva megőrizhessük és megvallhassuk tanításodat!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katolikus napi szent

Napi szentMERICI SZENT ANGÉLA SZŰZ, NEVELŐ

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Teljesíteni Isten akaratát. Napi feladat, egész életre szóló feladat. Szent Angéla is napról napra ezt tette, és ezáltal vált példaképpé korában, és segítőnkké nekünk is az Isten útján.

1474 március 21-én született Desenzanoban. Korán árvaságra jutott, és hamar elvesztette egyetlen nővérét is. 13 éves volt, amikor elsőáldozó lett. Nemsokára Szent Ferenc harmadik rendjébe lépett.

1497 nyarán látomása volt, és attól kezdve érett lelkében a leány-ifjúság nevelésének gondolata. 1516-ban Bresciába költözött. 1524-ben elzarándokolt a Szentföldre, a következő évben pedig Rómában részt vett a Szentéven. 1530-ban 12 leánnyal társulatot alapított, és Szent Orsolya oltalmába helyezte művét. Tíz év alatt már 76-an lettek, akik a leányok nevelésére szentelték életüket.

1540 január 24-én halt meg Bresciában.

Példája:
Segíts minden veszélyeztetett emberen!

http://www.katolikus.hu/szentek/0127.html

Élete mozgatója volt az Úr mondása, amit a szentmise Kezdőénekében ismételünk:
Engedjétek hozzám a gyermekeket, és ne küldjétek el őket,
mert ilyeneké az Isten Országa - mondja az Úr.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Akik az igazságra oktatnak sokakat, tündökölni fognak, miként a csillagok. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy az igazság hordozói lehessünk.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki a szolgáló szeretetet adtad az üdvösség elérése eszközéül:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki elhoztad nekünk az örök élet igazságait:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Akit befogadhatunk, amikor gyermeket fogadunk vagy szolgálunk:
Uram, irgalmazz!

Választható olvasmányok

SZENTLECKE 1Pét 4,7b-11
Nem lehet elég korán kezdeni a felkészülést, hogy az Úr eljövetelekor készen álljunk. A szeretet cselekedeteivel kell valósítanunk Isten akaratát. A felebaráti szeretet szolgálatában és a szenvedések elviselésében hasonlóvá kell válnunk Krisztushoz.

EVANGÉLIUM Mk 9,33-36
Jézus tanításából megtanulhatjuk, életével és halálával példát adott rá: Ha valaki első akar lenni, legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája. Tegye pedig ezt gyermeki lelkülettel, gyermeki alázatossággal.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük Urunkat, Testvéreim, kegyelmével formálja a nevelők szívét, hogy ne csak az értelmi tudást, hanem a szív tudományát is ültessék el tanítványaik lelkében.

 1. Add, Urunk, hogy akik az ifjúság nevelésén fáradoznak, szeretetedre is megtanítsák a rájuk bízottakat.
 2. Add, hogy a nevelők példája legyen a leghatásosabb nevelési eszköz.
 3. Add, hogy az ifjúság gyakorlatilag is megtanulja az erényes életet.
 4. Add, Urunk, hogy az iskolai és a családi nevelés összhangban legyen, és a kegyelmi élet növekedését is megadja.
 5. Add, hogy a nevelők és tanítványaik egyaránt eljuthassanak Országod dicsőségébe.

Urunk, Jézus Krisztus! Te azt akartad, hogy a fiatal szívek ifjúságunk tiszta lelkesedésével szolgáljanak Neked. Kérünk, Merici Szent Angéla közbenjárására adj példás életű nevelőket, akik az örök élet tudományát is továbbadják tanítványaiknak. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.


Kérünk, Istenünk, Szent Angéla szűz szüntelenül ajánljon minket irgalmadba, hogy az ő szeretetének és okosságának nyomdokain haladva megőrizhessük és megvallhassuk tanításodat!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A nap szentje

A nap szentje Merici Szent Angéla szűz (1470-1540)Orsolyita nővérek alapítója

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Élete

+ Angéla Olaszország Lombardia régiójában született.

+ A Szent Ferenc Harmadrend tagja, Angéla a szegény lányok szolgálatának szentelte magát.

+ 1535-ben Angéla összehozta az imádságnak és a szolgálatnak szentelt nők csoportját, a szűz és a mártír, Szent Orsolya védnöksége alatt. A „Szent Orsolya társasága” az egyik első tanító nővér közösség volt az egyházban.

+ Az orsolyita nővéreket vallási közösségként létrehozó pápai bullában III. Pál pápa dicsérte Angélát, aki kijelentette: „Anyai szeretettel ölelt magához minden teremtményt ... Szavai izzottak, hatalmasak és kedvesek voltak, és olyan hallatlan hatékonysággal szóltak, hogy mindenki kénytelen volt azt mondani: „Itt van Isten”.

+ Merici Szent Angéla 1540. január 27-én halt meg, és 1807-ben szentté avatták, és a fizikai fogyatékossággal élők pártfogójaként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

„ Próbáljon meg hűséges lenni ahhoz, amelyre Isten hívott.” - Merici Szent Angéla

Lelki bónusz

Ezen a napon az egyház megemlékezik Boldog Matulaitis Györgyre is. Egy szegény családban született Litvániában (majd ellenőrzése alatt cári Oroszország), képes volt belépni a Congregatio Marians a Szeplőtelen Fogantatás és pappá szentelték, 1898-ban dolgozott, hogy megreformálják a vallási közösség és később megalapította a Szeplőtelen Fogantatás Nővérei és Jézus szolgálóleányai az Eucharisztiában. 1918-ban a litvániai Vilnius érsekévé nevezték ki, és az első világháború után az egyház jogainak védelmében segített. Boldog György 1927-ben halt meg, és 1987-ben boldoggá avatták.

Ima

Urunk, Istenünk, szüntelenül ajánljon minket irgalmadba Merici Szent Angéla szűz közbenjárása, hogy szeretetének és okosságának lelkesítő példáját követve, tanításodat megtartsuk és életünkkel megvalljuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium

Bálint Sándor Ünnepi KalendáriumPál fordulása

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25

Pál fordulása, pálfordulás, az Érdy-kódexben Szent Pál apostolnak megfordulatja, a Debreczeni-kódexben Szent Pál apostolnak megtérése, Beythe Istvánnál Szent Pál megtérölése napja, a szegedi nép ajkán Jóraforduló Pál az apostol megtérésének (conversio S. Pauli) ünnepe. Időjárásából a termésre, a gazdasági élet kilátásaira következtetnek, hiszen az idő is lassanként a tavaszba fordul.

Az első idevonatkozó, még középkori hazai följegyzés) egy misekönyvünkben olvasható:

 

Clara dies Pauli notat anni fertilitatem
Si nix uel pluuia – designat tempora rara.
Si fuerint nebule pereunt animalia queque cara,
Si fuerint venti consurgunt prelia genti.

 

Tehát a jó idő jó termést jelent, a köd pedig a jószág pusztulását, a szelek pedig háborút. A szentesi elnépiesedett regula is így tudja: hogyha szeles pálfordulás, akkor lészen hadakozás.* Ez a tudatlan embereknél – írja Bod Péter egy deák versezetnek, az előbbi változatának közlésével* – Dies criticus, oly nap, melyből jövendölnek. Ha tiszta, bőv termést, ha ködös, döghalált, ha essős, havat, szükséget jelent ama versek szerint:

 

Clara dies Pauli bona tempora denotat anni,
Si fuerint venti; designat proelia genti.
Si fuerint nebulae; pereunt animalis quaeque.
Si nix, Si pluvia, designat tempora cara.
 
Pál napja ha tiszta, jelent nagy bővséget.
Ha szeles, hoz földre rabló ellenséget.
Ha ködös pediglen, halált veszettséget,
Ha havas és essős, kenyérben szükséget.

 

Későbbi kalendáriumi eredetű regulák is így tudják:

 

Ha fényes Szent Pál,
Minden termés szépen áll.
Ha Pál fordul köddel,
Jószág húllik döggel.

 

Csanádapácaiak szerint, ha szép, derült az idő, akkor még annyi hideg napra lehet számítani, amennyi az esztendőből már eltelt.*

Sajátos, de szintén a gazdasági élettel összefüggő klárafalvi hiedelem szerint e napon meg kell a ludak fenekét piszkálni, hogy szaporán tojjanak.

Magyarbánhegyes öregasszonyai így szoktak könyörögni: Pál, fordítsd meg a rostát, hiszen ezen a napon fordul meg az idő. Ha Pál napján süt a nap, itt is még nagy hidegekre számítanak a tél végén.

Vásárosdombó hajdani vízimolnárai e napon kiállottak a széljárást kémlelni. Ha alulról fújt, akkor tudták, hogy még jeget kell törni. Sajátos módon éppen a déli szélből jósoltak hideget.*

Kiskanizsa öregjei szerint pálfordulás: fele kenyér. Azt akarják vele mondani, ha a télire eltett élelem és takarmány fele még megvan, akkor nincs baj: a család már kitelel.* Székesfehérvár-Felsővároson így mondják: pálfordulás: fele kenyér, fele bor. Kissé bővebb a zalaszentbalázsi sentencia: fele kenyér, fele széna, fele fa. Bókaháza: Pálnak fordulása, fél tél elmúlása.* Hasonló Németbólyé is: Paul Bekehr halber Winter hin oder her.

Öcsöd békési faluban pálpogácsa sült még századunk elején is e napon. Hasonlóképpen pavlovnika sül a szomszédos szlovák evangélikusságnál is. A hozzá fűződő hiedelmek a lucapogácsával egyeznek: még sütés előtt a család minden tagja kiválaszt egy-egy pogácsát és libatollat dug bele. Akinek a pogácsáján a toll megpörzsölődik, még abban az esztendőben meghal.* Egyező hagyományt őriz Dunaszekcső is.

Különös somlóvidéki, oroszi hiedelem, hogy e napon a határban minden esztendőben megfagy valaki, mert a tél megköveteli a maga áldozatát.*

Pál fordulása ritka patrociniumként is előfordul. Elenyészett a középkori Isabor (Pacsa táján, 1337).* Máig él Zsolna (Žilina, 1695),* Alsóesztergály (Dolné Strehany), Dalmand (Domadice), Garamújfalu (Nová Dedina), Néved (Nevidzany), Polony (Poloma, középkori), Szinyeújfalu (Chminianska Nova Ves, 1782), Kálló (Nógrád, 1774), Nagycsoltó (Čoltovo, középkori), Rimaszécs (Siač, 1803), Monostorapáti (1753),* Csíkpálfalva (Pauleni) dedikációja.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az élet igéje, Fokoláre

Az élet IGÉJE 2021. január Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsötteremtek (vö. Jn 15,5-9)

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
01

„Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” (vö. Jn 15,5-9)

A különböző egyházakhoz tartozó keresztények minden évben a közös imának szentelnek egy időszakot, hogy Jézus vágya szerint együtt kérjék az Atyától az egység ajándékát.

Jézus azért akarja ezt, „hogy így a világ higgyen” (Jn 17,21). Az egység változtatja meg a világot, mert közösséget, testvériséget és szolidaritást hoz. Alapvetően Isten ajándéka, ezért fontos, hogy kitartóan és bizalommal kérjük az Atyától.

Egy spanyolországi csoport meséli, akik élik az élet igéjét. Néhány éve a keresztény egységért tartott imahéten úgy érezték, kérniük kell az egység kegyelmét, hogy hidakat tudjanak építeni. Margarita írja: „Fölvettük a kapcsolatot a egyházmegye ökumenikus referensével, plébánosokkal, az ortodox pappal és az evangélikus lelkészekkel. Összejöttünk imádkozni, egyetértésben, mint keresztények, először a katolikus plébánián, aztán az ortodox parókián. A templomainkban minden alkalommal Isten jelenlétéből fakadó hatalmas örömet tapasztaltunk. Ő nyitja meg az egység útjait.”

A 2021-es imahét mottóját a Grandchamp[1] Szerzetesi Közösség javasolta Szent János evangéliumából, hogy bevilágítsa és eredményessé tegye utunkat:

 

„Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek”

Nagyon ösztönző ez a meghívás, hogy a keresztények egységéért éljünk és tevékenykedjünk ezekben a rendkívüli napokban, és ezt folytassuk egész évben, egész életünkben. A megosztottságunk súlyos seb, amelyet gyógyítania kell mindenekelőtt Isten irgalmának, aztán saját elköteleződésünknek, hogy megismerjük és tiszteljük egymást, valamint együtt tegyünk tanúságot az evangéliumról.

E szavakkal Jézus elárulja, hogy milyen biztos lépéseket tehetünk ezen az úton. Mindenekelőtt maradjunk meg szeretetében.

Tehát szorosabbra kell fűznünk személyes kapcsolatunkat vele, rá kell bíznunk az életünket, és hinnünk az irgalmában. Jézus ugyanis mindig hűségesen „megmarad” mellettünk.

Ugyanakkor arra hív, hogy határozottan kövessük őt, és hozzá hasonlóan a mi létünk is legyen ajándék az Atyának. Arra hív, hogy tapintatosan, nagylelkűen és érdek nélkül menjünk elébe minden ember szükségletének, akivel a napunknak akár csak egy kis részét is eltöltjük, hogy így „sok gyümölcsöt teremjünk”.

 

„Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek”

Nagyon aktuálisak ezzel kapcsolatban Chiara Lubich szavai. 2002 októberében Genfben a reformáció napján ezt mondta[2]: „[…] Mennyire nagy szükség van a világban a szeretetre! […] (Jézus) azt mondta, hogy a világ arról ismeri fel, hogy az övéi vagyunk, és akkor ismeri meg általunk Jézust is, ha kölcsönös szeretetben és egységben élünk: »Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.« (Jn 13,35) […] megértettük, hogy a jelen kor mindannyiunktól szeretetet kér, egységet, közösséget, szolidaritást. És az egyházakat is arra hívja, hogy helyreállítsák az évszázadok óta meggyengült egységet. Ez a reformok reformja, amit az Ég kér tőlünk, ez az első és legszükségesebb lépés az egyetemes testvériség felé mindenkivel: férfiakkal és nőkkel az egész világról. Ugyanis akkor fog hinni a világ, ha mi egyek leszünk. Jézus azt mondta: »Legyenek mindnyájan egyek (…), hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.« (vö. Jn 17,21) Isten ezt akarja! […] És adja meg a kegyelmet, hogy ha megvalósulva nem láthatjuk is mindezt, legalább előkészíthessük.”[3]

 

Letizia Magri

 

[1] További információk: www.grandchamp.org

[2] A reformáció napja („Reformationstag”): október 31-én ünneplik, annak emlékére, hogy a hagyomány szerint Luther Márton ezen a napon függesztette ki a wittenbergi vártemplom ajtajára 95 tételét.

[3] C. Lubich beszédéből, Genf, 2002. október 27., református Szent Péter-katedrális

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Heti IGE, bátorító üzenet

Heti IGE bátorító üzenetAmikor mindenki nyer

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21

Amikor mindenki nyer

„Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.” (Filippi 2:4)

Ha csak azért adsz bármit is, hogy lásd, mit kapsz majd viszonzásul, akkor biztosan csalódás fog érni.

A Biblia így figyelmeztet: „Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.” Ha más ember javára és az ő fejlődésének érdekében ajándékozod oda magad, akkor adsz igazán, és Isten meg fog áldani érte.

Házas és családos emberként ezt tapasztalatból tudhatod. Mi az, amit házastársad legjobban értékel: pénzt a bankszámlán vagy a neki ajándékozott idődet? Melyiket kérnék gyermekeid inkább: egy újabb játékot vagy az osztatlan figyelmedet? Szeretteid inkább téged kérnének, mint azt, amit adni tudsz nekik.

Bölcs dolog önmagadba és a hivatásodba befektetni, de soha nem azoknak a kárára, akik leginkább számítanak. Ha sikeres vagy a karrieredben, de kudarcot vallasz szeretteiddel való kapcsolatodban, akkor sikered üres lesz és bánkódásod valódi.

Salamon híres volt gazdagságáról és bölcsességéről, mégis ezt írta: „de amikor szemügyre vettem minden művemet, amelyet kezemmel alkottam, és fáradozásomat, ahogyan fáradozva dolgoztam, kitűnt, hogy mindaz hiábavalóság és hasztalan erőlködés; nincs semmi haszna a nap alatt” (Prédikátor 2:11).

Tanulj az ő hibáiból! Ne dolgokba fektess be, hanem kapcsolatokba! Íme, hogy alakul a legtöbb kapcsolat: „Én nyerek, te veszítesz – akkor csak egyszer nyerek. Te nyersz, én veszítek – csak egyszer nyersz. Mindketten nyerünk – sokszor fogunk nyerni.” Isten azt ígéri, hogy neked is jó származik abból, ha a másik javát keresed (ld. Efezus 6:8).

 

"A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 3. hét szerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Isten jelenléte

Megállok egy pillanatra, tudva, hogy itt van Isten.
Belegondolok, hogy mindenben, ami körülöttem van, a levegőben, amit belélegzek, az egész testemben ott bizsereg Isten jelenléte.

Szabadság

Isten segítségét kérem,
hogy ebben az imaidőben elfoglaltságaimtól elszakadjak,
és megnyíljak Isten felé,
hogy tudjam jobban megismerni, szeretni, és szolgálni Őt.

Szerető figyelmesség

Mikor visszatérek napi tennivalóimhoz, emlékeztess, Uram, hogy Te mindig mellettem vagy. Nem kell soha kétségbeesnem.

Isten igéje

Mk 4, 1-20

Megint tanítani kezdett a tó partján. Nagy tömeg gyűlt köré, ezért bárkába szállt, így ő a tavon volt, az egész tömeg meg szemközt a tó partján a földre telepedett. Példabeszédekben tanította őket sok mindenre, és tanításában ezt mondta nekik: "Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem történetesen az útszélre hullott. Jöttek a madarak és felcsipegették. Más szemek köves talajra hullottak, itt nem volt elég a föld. Csakhamar kikeltek, mert nem kerültek mélyre a földbe. De aztán, hogy forrón sütött a nap, kiszáradtak, mert nem eresztettek mélyre gyökeret. Voltak szemek, amelyek bogáncsok közé hullottak. Amint a bogáncsok megnőttek, elfojtották, ezért nem hoztak termést. De volt mag, amely jó földbe hullott. Ez amikor kikelt és kifejlődött, termést hozott, az egyik harminc-, a másik hatvan-, a harmadik százszorosat. Akiknek van füle a hallásra, hallja meg!" - mondta. Amikor egyedül maradt, tanítványai a tizenkettővel együtt megkérdezték, mi a példabeszédek értelme. Ezt felelte nekik: "Megkaptátok az Isten országa titkát, a kívülállók azonban mindent példabeszédben kapnak, hogy: Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, nehogy megtérjenek, s bocsánatot nyerjenek." Aztán így folytatta: "Nem értitek ezt a példabeszédet, Hogy értitek meg akkor majd az összes példabeszédet? A magvető a tanítást veti. Akikben útszélre hull a tanítás, meghallgatják ugyan, de rögtön jön a sátán, s kitépi szívükből az elvetett igét. Ugyanígy, akikben köves talajra hull a mag, amikor hallják a tanítást, szíve- sen fogadják, de nem ver bennük gyökeret, mert csak a pillanatnak élnek. Ezért ha szorongatás vagy üldözés éri őket az ige miatt, hamarosan megbotránkoznak. És mások, akikben a bogáncsok közé hullik, hallják ugyan a tanítást, de a világ gondjai, a csalóka gazdagság és a többi vágy szívükbe hatol, elfojtja az igét, úgyhogy terméketlen marad. Végül, akikben jó földbe hull, azok hallják a tanítást, magukévá is teszik, és az egyik harminc-, a másik hatvan-, a harmadik százszoros termést hoz.

Gondolatok a mai olvasmányhoz

 • Ha igéd olyan, mint a mag, Uram, akkor önálló élettel rendelkező élő szervezet. Az én feladatom az, hogy befogadjam, gyökereinek teret biztosítsak, hogy túljusson a nehézségeken, megvédjem a szerteágazó gondok és vágyak tüskéitől. Ha igédnek helyet adok életemben, akkor bőséges termésének nincs határa.

Párbeszéd

Tudom, Uram, hogy nincs szükség szavakra, amikor feléd fordulok. A szívembe látsz. Ismered vágyaimat, szükségleteimet. Kezedbe helyezem magam.

Befejezés

Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi A termésért dolgozniMerici Szent Angéla szűz, évközi 3. hét – szerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Evangélium: 
Mk 4, 1-20
Később ismét tanítani kezdett a tenger mellett. Nagy tömeg gyülekezett köré, ő pedig a bárkába szállva leült a tavon, a tömeg pedig a parton maradt. Példabeszédekben sok mindenre tanította őket: ,,Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, az egyik mag az útfélre esett. Jöttek az ég madarai és fölkapkodták. Egy másik köves helyre esett, ahol nem sok földje volt. Hamarosan kikelt, mert nem volt mélyen a földben, de mikor kisütött a nap, elfonnyadt, s mivel nem volt gyökere, elszáradt. Ismét másik a tövisek közé esett, és amikor felnőttek a tövisek, elfojtották, és nem hozott termést. A többi azonban jó földbe esett. Ezek felnőttek és gyarapodtak, végül termést hoztak, az egyik harmincszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik pedig százszorosat.'' Majd ezt mondta: ,,Akinek van füle a hallásra, hallja meg.'' Mikor egyedül maradt, megkérdezte őt a vele levő tizenkettő a példabeszéd felől. Ezt mondta nekik: ,,Nektek adatott, hogy ismerjétek az Isten országa titkát, azoknak pedig, akik kívül vannak, minden példabeszédekben hangzik el, hogy nézvén nézzenek és ne lássanak, hallván halljanak és ne értsenek; nehogy megtérjenek és bűneik bocsánatot nyerjenek''. Majd így folytatta: ,,Nem értitek ezt a példabeszédet? Hát hogyan értitek meg majd a többi példabeszédet? A magvető az igét veti. Akiknél az ige az útszélre esik, azok, amikor hallják azt, mindjárt jön a sátán, és elviszi az igét, amely a szívükbe hullott. Hasonlóképpen amelyek köves helyre hullanak, azok, amikor hallják az igét, mindjárt befogadják örömmel, de nem ver bennük gyökeret, hanem csak ideig-óráig tart. Amikor az ige miatt szorongatás és üldözés támad, hamar megbotránkoznak. Mások pedig, amelyek a tövisek közé hullanak, azok, akik az igét hallják, de a világi gondok, a csalóka gazdagság és más dolgok kívánsága betölti őket, s ezek elfojtják az igét, így az terméketlen marad. A jó földbe vetett magok pedig azok, akik az igét meghallják, befogadják és termést hoznak, az egyik harmincszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik pedig százszorosat.''

Bevezető ima: Uram, szeretném ezt az időt a közeledben tölteni, hogy mind jobban és jobban meghatározd az életemet és olyanná alakítsd, amilyennek lennie kellene. Hiszem, hogy velem vagy, Uram. Bízom benned.

Kérés: Jézusom, segíts, hogy meg tudjam tenni mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy egy napon majd veled lehessek a mennyben az örök élet boldogságában.

Elmélkedés: 
1. Óvakodj a tolvajoktól! Amit az Atya elültetett az életünkben, az jó. A jóság gyümölcsöt tud teremni. De Krisztus azt is megmutatta nekünk, hogy van valaki, aki nem akarja, hogy gyümölcsöt teremjünk. Az Ördög megpróbálja elvenni a jót az életünkből a gonosz csábítása által: önzéssel tölti meg szívünket és érzéketlenné tesz bennünket a kegyelem működésére a lelkünkben. Minden nap alapjaiban kell megtagadnunk a gonoszt azáltal, hogy akaratunkat szorosan Krisztus jóságához bilincseljük. Ez mély ima és a lélek nagylelkűsége által történik.

2. Áss mélyre! Elhatározásunk szilárdságát a naponta felmerülő nehézségek teszik próbára. Ha napról napra egyre buzgóbban imádkozunk és megtanuljuk feladni saját énünket, akkor nyugodtan és bizalommal nézhetünk a nehéz idők elébe. Ha azonban lelki gyökereink nem elég mélyek, akkor irányt vesztünk, sőt a szorongattatások, amelyek egy igazi keresztény életnek a részei, legyőznek minket. Krisztus arra tanít minket, hogy „mélyre ássunk”. Ha Ő a barátunk, akkor a nehézségek értelmet nyernek azáltal, hogy megmutatjuk szeretetünket és olyat teszünk, aminek örök értéke van.

3. Az engedelmesség gyümölcse. Ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjünk, engedelmeskednünk kell Isten szavának. De az engedelmesség nem jelent szükségszerűen passzivitást. Egy keresztény számára a Jézussal és a Szentlélekkel szembeni engedelmesség azt jelenti, hogy készségesek vagyunk dolgozni és szolgálni. Mi annak vagyunk a követői, aki azért jött, hogy szolgáljon. Az odaadás szelleme mozgat minket. Isten szavát hallgatni és elfogadni annyit jelent, hogy életünkben Krisztus teljes önátadásának példáját követjük – napról napra. Ha készek vagyunk úgy élni itt a földön, mint Krisztus, akkor Isten gyümölcsözővé teszi életünket.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm neked, hogy megmutatod, miként tud az életem gyümölcsöt teremni. Szeretném példaképül venni az Atya és a lelkek iránti odaadásodat. Tudom, hogy ez állandó fáradozást igényel, hogy mélyebbre tudjak hatolni életem alapjaiba, és engedelmeskedjek a Szentléleknek. Add, hogy életemmel adjak, és ne elvegyek! A Te szereteted mindig ott lesz, hogy elkísérjen engem.

Elhatározás: Ma szeretnék hozni egy apró áldozatot és Isten kegyelmét kérni, hogy megkaphassam azt az erényt, amelyre a legnagyobb szükségem van. 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Magasság és Mélység - Barsi Balázs-Telek Péter Pál

Magasság és Mélység Évközi 3. hét szerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Zsid 10,11-18

Mert minden pap naponta szolgálatban áll, és gyakran mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem törölhetik el a bűnöket; ő pedig egy áldozatot mutatott be a bűnökért, s örökké trónol Isten jobbján, arra várva, hogy ellenségeit lábai zsámolyává tegyék. Mert egy áldozattal mindörökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Tanúságot tesz nekünk erről a Szentlélek is, mert miután így szólt: ,,Ez pedig az a szövetség, amelyet kötni fogok velük azok után a napok után – mondja az Úr –, a szívükbe adom törvényeimet, elméjükbe írom azokat, és bűneikre s gonoszságaikra többé már nem emlékezem.” Ahol pedig ezek bocsánatot nyertek, nincs többé bűnért való áldozat.

 

Mk 4,1-20

(…)Példabeszédekben sok mindenre tanította őket: ,,Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, az egyik mag az útfélre esett. Jöttek az ég madarai és fölkapkodták. Egy másik köves helyre esett, ahol nem sok földje volt. Hamarosan kikelt, mert nem volt mélyen a földben, de mikor kisütött a nap, elfonnyadt, s mivel nem volt gyökere, elszáradt. Ismét másik a tövisek közé esett, és amikor felnőttek a tövisek, elfojtották, és nem hozott termést. A többi azonban jó földbe esett. Ezek felnőttek és gyarapodtak, végül termést hoztak, az egyik harmincszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik pedig százszorosat.” Majd ezt mondta: ,,Akinek van füle a hallásra, hallja meg.” Mikor egyedül maradt, megkérdezte őt a vele levő tizenkettő a példabeszéd felől. Ezt mondta nekik: ,,Nektek adatott, hogy ismerjétek az Isten országa titkát, azoknak pedig, akik kívül vannak, minden példabeszédekben hangzik el, hogy nézvén nézzenek és ne lássanak, hallván halljanak és ne értsenek; nehogy megtérjenek és bűneik bocsánatot nyerjenek.”

 

Egyes evangéliumi szakaszokat annyira ismerünk, hogy szinte unjuk, amikor újra felhangzanak. Azt gondoljuk, már kimerítettük, s ránk nem vonatkozik Isten igéje. Éppen ez mutatja, mennyire nem vagyunk jó talaj. A magvetőről szóló példabeszédet szinte kívülről tudjuk, pedig az lenne a fontos, hogy belülről ismerjük, hiszen – ahogy a mai Szentleckében is olvassuk – Isten szívünkbe adta törvényeit, és az elménkbe írta. Amióta megkaptuk Krisztustól a Szentlelket, semmi mentségünk sincs, ha nézünk, de nem látunk, ha hallunk, de nem értünk.

 

Más szentírási helyekkel meg úgy vagyunk, hogy reggel meghallgatjuk őket, estére pedig már fel sem tudjuk idézni, mit hallottunk. A belső figyelem hiánya mutatja, hogy nem jó talajba hullott bennünk Isten igéje. Esetleg megcsodáljuk Jézus teremtő képzeletét, életszerű, kifejező hasonlatait, képeit, de talán éppen ez a pusztán esztétikai értékelés lehet az akadálya annak, hogy az ige valóban jó földbe, elég mélyre hulljon bennünk, ahol gyökeret is verhet. Márpedig a sátán mindent megtesz azért, hogy megakadályozza Isten igéjének meggyökerezését szívünkben. Igyekszik fontosabbnak és izgalmasabbnak tűnő dolgokkal bevetni szívünk földjét, hogy hely se maradjon az ige számára. Mi pedig nap nap után gyanútlanul olvassuk a Szentírást, másnapra nyugodt lelkiismerettel elfelejtjük, és elmerülünk a sok teendőben vagy a világ hívságaiban…

 

Urunk Jézus, a mai Evangélium fényében ugyan melyikünk mondhatná el magáról jó lelkiismerettel, hogy az ő szíve bizony jó föld, s Isten igéje meggyökerezett, kicsírázott és növekszik bensőjében, harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hozva? Add kegyelmedet, hogy őszintén beismerjük, hogy az isteni ige magvetése rendszerint útfélre, köves talajra vagy tövisek közé hullik bennünk. Segíts kérünk, hogy odaadó figyelemmel hallgassuk tanításodat, és töredelmes bűnbánatunk által legalább ez a mai ige jó talajra találjon lelkünkben.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi e-vangelium evangelium365

Evangélium, elmélkedés imádságszerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Evangélium

Mk 4,1-20

Amikor Jézus a Genezáreti-tó partján tanított, nagy tömeg gyűlt köréje. Ezért hajóba szállt, és egy kissé beljebb ment a parttól, a tömeg pedig a tó partján maradt. Ekkor példabeszédekben sok mindenről beszélt nekik. Így kezdte tanítását: „Halljátok csak! Kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett. Odaszálltak az égi madarak, és fölcsipegették. Némely mag köves helyre esett, ahol nem volt elég talaja. Itt hamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. Amikor azonban kisütött a nap, megperzselődött, és mivel nem volt elég erős gyökere, elszáradt. Némely mag pedig tövisek közé hullott. Amint a tövisek felnőttek, elfojtották, úgyhogy nem hozott termést. A többi mag jó földbe hullott, kikelt, felnőtt, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hozott.” Jézus így fejezte be szavait: „Akinek füle van, hallja meg!” Amikor egyedül maradt, tanítványai és a tizenkét apostol megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme, így válaszolt nekik: „Ti megtudhatjátok Isten országának titkát, a kívülállók azonban csak példabeszédekben hallanak róla: Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, nehogy megtérjenek, és bocsánatot nyerjenek. Azután így folytatta: „Nem értitek ezt a példabeszédet? Hogyan fogjátok a többi példabeszédet megérteni? A magvető az, aki az igét hirdeti. Azok, akikben útfélre hull a tanítás, meghallgatják ugyan, de rögtön jön a sátán, és kitépi szívükből az elvetett igét. Azok, akiknél köves talajra hullt a mag, amikor hallják a tanítást, szívesen hajlanak rá; de nem ver bennük gyökeret, mert (állhatatlanok), csak a pillanatnak élnek. Ezért, ha szorongatás vagy üldözés éri őket az Isten igéje miatt, hamarosan meginognak. Azok pedig, akikben tövisek közé esik (az Isten igéje), meghallgatják ugyan a tanítást, de a világi gondok, a csalóka gazdagság és a többi földi szenvedély rabul ejtik őket; és elfojtják az igét, úgyhogy nem hoz bennük gyümölcsöt. Végül vannak olyanok, akikben az ige jó földbe hullott. Hallják a tanítást, magukévá is teszik, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hoznak.”

Elmélkedés

Szent Márk evangéliumában a 4. fejezet kezdete jelentős fordulópontot jelent Jézus igehirdetésében. Az előzményekben megfigyelhető volt a zsidó vallási vezetők fokozódó ellenállása Jézus személye iránt, illetve az Úr tanításának elutasítása. Bár nyíltan és világosan beszélt eddig is, sokan félreértették vagy nem értették meg szavait és szándékát. Mostantól megváltozik a tanítás közlésének módszere, példabeszédekben kezd el tanítani. Tény, hogy ezek a példabeszédek már nem annyira egyértelműek és nem is érti meg mondanivalójukat mindenki. De az is tény, hogy az egyszerű, nyitott szívű emberek azonnal felfogják a példázatok értelmét. A példákkal való tanítás sajátos jelleget ad Jézus idehirdetésének. Isten országáról és annak növekedéséről kissé titokzatos nyelven szólnak, mellőzik az írástudók hagyományos magyarázatainak elemeit, de mégis közérthetően világítják meg Isten országának természetét és egyértelműen mutatják meg a hallgatóság számára a cselekvés irányát.
Az Úr világosan látja, hogy a hallgatóság közül ki az, aki befogadó, és ki az, aki kívülállóként hallgatja őt. A mai evangéliumban a különféle talajra hulló magok ezeket a csoportokat szemléltetik. Egyeseknek csak a füléig, másoknak egészen a szívéig ér el a tanítás. Én melyik csoportba tartozom?
(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, az irgalmasság Istene, könyörülj rajtunk, bűnösökön. Taníts meg bennünket a könyörületre és a megbocsátásra. Ne engedd, hogy hasonlóak legyünk a könyörtelen szolgához, aki nem követte ura irgalmasságát. Emlékeztess minket arra, hogy gyengeségeink miatt milyen sokszor esünk el életünk rögös útján. Szítsd fel szívünkben a megbocsátást és a segítő szándékot botladozó testvéreink iránt. Add meg nekünk az irgalom lelkét, hogy akaratod szerint kovásza legyünk eljövendő országodnak.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi útravaló

Napi ÚTRAVALÓÉvközi 3. hét szerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ignáci Szikrák

Ignáci szikrák

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Veszélyes dolog, ha azt akarjuk, hogy mindenki ugyanazon az úton haladjon; s még rosszabb, ha másokat önmagunkhoz mérünk.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent Bernát idézetek minden napra

Szent Bernát idézetek

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Az Istent szerető lélek nem kíván szeretetéért Istenen kívül más jutalmat. Vagy ha mást kíván, akkor nyilván mást, és nem az Istent szereti.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent Ágoston vallomások

Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Hiábavaló a csillagok vizsgálataéletünk folyásának megismeréséhez

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

II/33. Ezekből az észrevételekből azonban, ha valaki újszülöttek erkölcseit, cselekedeteit, eredményeit akarja kikövetkeztetni, nagy tévedésbe esik és szörnyű ostobaságot követ el. Még azoknál is, kik ilyen feledésre méltó dolgokat megtanultak, minden kétség nélkül visszautasításra talál ez a babona. Az úgynevezett constellatiok nem mások ugyanis, mint a csillagok állásának megjegyzései abban az időben, melyben megszületett valaki, akire nézve tanácsot kérnek ezektől a szerencsétlenektől a még szerencsétlenebbek. Megtörténhetik az is, hogy ikrek lépnek elő gyors egymásutánban az anyaméhből. Kettőjük között semmiféle időkülönbséget nem vesznek észre és így nem tudják a constellatiok számaival feljegyezni az időt. Ebből következik, hogy akadnak ikrek, akiknek szükségszerűen egyezik constellatiójuk. Mégis dolgaikban, melyeket cselekszenek, vagy elviselnek, nincs azonos eredmény. Sőt annyira különböző útra térül legtöbbször életük, hogy az egyik nagyon is szerencsés, a másik nagyon is szerencsétlen lesz. Tudjuk, hogy így történt ez Ézsau és Jákob születésekor is. Az ikrek közül Jákob, ki később jött a világra, az anyaméhet előbb elhagyó fivérek sarkát szorongatta szemtanuk szerint. (1Móz. 25,25.) Ezeknek születési napja és órája másként nem lett volna feljegyezhető, csakis mindkettőre nézve egy ugyanazon constellatióban. Mégis micsoda különbség van kettőjük erkölcse, cselekedete, munkája és eredménye között. Tanú erre a Szentírás és e tanúság már valamennyi nép ajakán él.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Prohászka Ottokár breviáriuma

Prohászka Ottokár breviáriumaMerici Szent Angéla

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Az evangélium szeretetre tanít. Én azonban nem maradok ennél a sokszor használt és sokszor semmit sem jelentő frázisnál, én megmondom, hogy mit kíván kegyetektől. A szeretet kívánja elsősorban a halálos bűnnek mindenekfölött való kerülését, a lelki életnek legnemesebb motívumokból való kifejlesztését egész az extatikus szeretetig. Hogy azután mennyire emelkedik valaki a magasba az Úr Jézus édes és lángoló szeretetében, az inkább a kegyelemnek, mint a jó akaratnak műve — értem a természetes akaratot, — de ami illeti a szeretetnek országútját, melyen mindenkinek járnia kell, az abba az irányba vezet, hogy a halálos bűnt ösztönszerű gyűlölettel gyűlöljük. Bele kell magunkat nevelnünk abba, hogy az isteni Megváltóhoz szenvedélyesen ragaszkodunk és ezt a szeretetet a keresztáldozatból, az eucharisztiából és a názáreti házból, az evangéliumnak e három titkából merítjük. Kereszt, eucharisztia, názáreti ház, mind a három leheli a bensőséges, mélységes szeretetet az aranyos, édes gyermek, az édes ifjú s az ideális tökély, Jézus iránt. Mind a három leheli az áldozatkész, igénytelen, de mindig tüzes szeretetet, melyet az Úr Jézus hozott magával és amelyet ki akar árasztani szívünkre.

[PO ÖM, XVII., Élet Igéi II., Az Úr ünnepei, 93. old.]

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

A bűnbánat felkeltése - a szentséghez úgy hozzátar­tozik, hogy nélküle az Isten nem ad feloldozást. Ennek a bánatnak természetfölöttinek kell lennie, a hit­ből kell fogannia. A szentségi bánat a bűnben annak a hit által meglátott kárhozatos voltán bánkódik. Hisz minden bűn, a bocsánatos is - az Istennek megbántása. A bűnbá­nat lét legfontosabb indító oka: a büntetéstől való féle­lem, és az Isten szeretete. A bűnbánat szelleme a lélek iga­zi alázatosságában gyökerezik. Az alázatosságon kell épül­nie minden erényünknek, egész lelkiéletünknek. Aláza­tosság nélkül nincs igazi önismeret, enélkül nincs igazi bűnbánat sem. Csak az alázatosság segít ahhoz, hogy a hit látásával lássuk magunkban azt a gyarló, törékeny esen­dő bűnöst, aki semmivel sem dicsekedhetik önmagából, mert minden jót az Istentől kapott. Az alázatosság mutat­ja meg, hogy mi magunknak csak a bűnt tulajdoníthat­juk, de ezt kizárólag magunknak. Ami jó van bennünk, az az Isten ajándéka.
A gyóntatószék ítéleteiben is ott van a mélységes titok: az Úr irgalmának és igazságának végtelensége, az Ő Szívé­nek fölmérhetetlensége - ebben a pár szóban: Én téged feloldozlak.

(AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A szalézi szent mondta... Don Bosco

A szalézi szent mondta H, mint hála, mint hitHIT

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Isten sok csodás dolgot művelt körünkben. Sokkal több lehetne, ha Don Boscónak több hite lett volna (MB XVI. 684).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pio atya breviáriuma

Pio atya breviáriumaKezdj el ma jót cselekedni!

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Emlékezzetek arra, hogy az édesanya először maga tanítja járni gyermekét, később azonban magától kell már járnia: felelős vagy cselekedeteidért.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Barsi Balázs Szentbeszédek

Barsi Balázs SzentbeszédekÉvközi 3. vasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24

 

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pál Feri vasárnapi beszédek

Pál Feri vasárnapi beszédekÉvközi 3. vasárnap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24

https://youtu.be/H6xQL_AQk8k

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Fülöp László örömhíre

Fülöp László örömhíreÉvközi 2. vasárnap

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17

https://youtu.be/EE01zpVa1L8

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

Tihanyi Bencés Apátság prédikációiIsten igéjének vasárnapja

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24

https://youtu.be/_ATDfzOcUK8

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Janka Ferenc atya elmélkedése

Janka Ferenc atya elmélkedése AzonnalÉvközi 3. vasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21

Európa fokozódó istenfelejtésének mai, szomorú helyzete éles ellentétben áll az apostolok készségének „azonnali” reakciójával. Ez akkor hírül adta, hogy valóban „betelt az idő”, egy új korszak kezdődött. Jézusban közel jött az Isten országa. Meghívása ellenállhatatlan erővel azonnali követésre vonzotta a meghívottakat.

Azonnal”. Ez a látszólag jelentéktelen időhatározó kíséri az első apostolok reakcióját Jézus meghívására. Péter és András azonnal otthagyták hálóikat. Jakab és János is rögtön otthagyták apjukat Zebedeust, a napszámosokkal és követték őt.

Az „azonnal, mindjárt, rögtön” jelentésű görög  εὐθὺς jelentősége az ószövetségi meghívástörténetek tükrében kezd kirajzolódni. Jónás próféta Isten első szavára, mely Ninivébe küldte, inkább a távoli Tarsisba menekül. Elizeus is előbb búcsúcsókot akar adni apjának és anyjának, csak azután kész követni Illést, aki azt mondta neki: „Menj csak, de térj vissza!” (Vö.: 1Kir 19,20).

Ki ne ismerné azonban a hétköznapi halogatás kísértését és természetét. Petőfi verse már iskolás korunktól felejthetetlenül emlékeztet erre:

Roskadófélben van a ház,

Hámlik le a vakolat,
S a szél egy darab födéllel

Már tudj’ isten hol szalad;
Javítsuk ki, mert maholnap

Pallásról néz be az ég...
Közbevágott Pató Pál úr:

„Ej, ráérünk arra még!”

A halogatás aztán előbb-utóbb felejtéshez vezet. A napi rutin ügyes bajos dolgai gyakran felülírják az ember ifjúkori álmait, nemes ambícióit, nagyratörő terveit. Az elszürkítő megszokás lehervaszthatja a választott hivatás iránti lelkesedést. A lankadó figyelemből eredő felejtés pedig a legszebb emberi viszonyokat is fenyegeti: a barátságot, a családi, rokoni együvé tartozást, de a szerelmet, sőt az Istennel való kapcsolatot is.

Ady látomásszerű emléke „A Sion-hegy alatt” könnyes meghatottsággal idézi fel gyermekkora simogató, forró, isten-szagú hitét. Az emlékezés életadó, életalakító találkozás lehetőségének közelébe hozza. De az újbóli kapcsolatfelvételhez, az imában létrejövő extatikus találkozáshoz, a személy titkának közelebbi ismeretére, a névre való emlékezésre lenne szükség...  

 

Ráncos, vén kezét megcsókoltam

S jajgatva törtem az eszem:
»Hogy hívnak téged, szép, öreg Úr,

Kihez mondottam sok imát?
Jaj, jaj, jaj, nem emlékezem.«

 

»Csak nagyszerű nevedet tudnám.«

Ő várt, várt s aztán fölszaladt.
Minden lépése zsoltár-ütem:

Halotti zsoltár. S én ülök
Sírván a Sion-hegy alatt.

A költő egyéni intuíciója mára a posztkeresztény Európa kóros feledékenységű tömegeinek vallomása is lehetne, azzal a súlyosbító körülménnyel, hogy Istennel, a keresztény erkölccsel és kultúrával kapcsolatban sokan már azt is elfelejteni látszanak, hogy mire nem emlékeznek.

Európa fokozódó istenfelejtésének mai, szomorú helyzete éles ellentétben áll az apostolok készségének „azonnali” reakciójával. Ez akkor hírül adta, hogy valóban „betelt az idő”, egy új korszak kezdődött. Jézusban közel jött az Isten országa. Meghívása ellenállhatatlan erővel azonnali követésre vonzotta a meghívottakat.

Mielőtt azonban az apostoli kor ideális viszonyai és korunk látszólagos kilátástalansága közötti elkeserítő ellentét miatt teljesen kétségbe esnénk, figyeljünk a görög εὐθὺς szó egy másik kontextusban való felbukkanására, ami új távlatot teremt.

Péter háromszori tagadása után olvassuk Márk evangéliumában: „Erre mindjárt megszólalt a kakas, másodszor. Péternek pedig eszébe jutott Jézus szava, amit mondott neki: »Mielőtt a kakas kétszer szól, háromszor tagadsz meg engem.« És sírni kezdett.” (Mk 14,72).

Péter apostol nem azért lett az egyház szikla alapja, mert hibátlan volt. Lelkesedése, reakcióinak közvetlensége és intenzitása, az azonnali követés és a háromszoros tagadása utáni azonnali bűnbánat érlelték meg a szeretetét. Azt a háromszor megvallott, immár nem saját magára, hanem Krisztusra alapozó szeretetet, amely a vértanúságig állhatatossá tette és ami által a széthulló Római Birodalomban a kereszténység kovászává vált. Péter buzgóságának, könnyeinek és szeretetének Krisztus központú erőtere nemcsak számunkra, hanem minden kor, minden embere számára vonzó valóság, irányt mutató reménység marad.

Isten meghívó és irgalmas Igéje, melyet ezen a vasárnapon ünneplünk most is, nekünk is szól. Péterhez hasonlóan mondjunk mi is halogatás és késedelem nélkül igent Krisztus személy szerint nekünk szóló meghívására, és jellemezze gyarlóságainkat meg bűneinket követő bűnbánatunkat is ugyanez a jelentéktelennek tűnő, ám mégis döntően fontos időhatározó: „azonnal”.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Frajka Félix atya homiliái

Félix atyaÉvközi 3. vasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23

Bevezetés

Az elmúlt vasárnap János evangéliumából hallottuk az első találkozást Jézus és a tanítványok között. Ma a Márk evangéliuma szerinti evangéliumot olvasva tanúi lehetünk annak, hogy a megszólított tanítványok az első hívó szóra követik Jézust.

A mai evangéliumi szakaszban, az Úr Jézus megkeresztelkedése utáni első, nyilvánosság előtti mondatát, mintegy kiáltványát halljuk majd, amelyet egykor Galilea lakosságához intézett, s amely így szólt: „Betelt az idő. Közel van az Isten országa. Térjetek meg! És higgyetek az evangéliumban!” Ma felénk hangzanak e szavak. S milyen visszhangra találnak bennünk? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia

Urunk! Te azt mondod: ”Betelt az Idő!” A Messiás itt van közöttünk. Mennyire élünk mi ennek tudatában? Uram, irgalmazz!

Urunk! Te azt mondod, hogy „Közel van az Isten országa.” Mennyire érezzük mi közelinek? Krisztus, kegyelmezz!

Urunk! Te azt kéred a Téged hallgatóktól, hogy „Higgyenek az Evangéliumban!”. Mennyire hiszünk mi az Evangéliumban? Uram, irgalmazz! 

Evangélium után

Jézus megkeresztelkedése utáni első, nyilvánosság előtti mondata, ami mintegy kiáltványként hangzott el Galilea egykori lakosságához, s amely nékünk is szól, így hangzott: "Betelt az idő. Közel van az Isten országa. Térjetek meg! És higgyetek az evangéliumban!"

Betelt az idő! A Messiásra várás ideje betelt. Itt van a Messiás! Vele új idő, új történelem kezdődik. Ő az időszámítás középpontja -sok milliárd évre a teremtés után és talán sok milliárd évre a világ végéig.

Közel van az Isten országa! Térben és időben is. De nem annyira térben, mint inkább időben. Ugyan e világban van. De nem e világból való. S nincsenek földrajzi határai. Időben is inkább közel, inkább eljövendő, inkább kibontakozó, mint már befejezett, tökéletes valami.

Mi is az Isten; országa? Erre nehéz válaszolni. Az emberi nyelv és az emberi értelem képtelen ezt teljesen megérteni és kifejezni. Ezért fordul Jézus is képekhez és hasonlatokhoz, amikor Isten országáról beszél.

Az Isten országa olyan, mint a földbe rejtett kincs: az ember mindent megtesz, hogy megszerezze.

Az Isten országa olyan, mint egy értékes gyöngy: aki azt felfedezi, mindent elad, hogy megszerezze.

Az Isten országa olyan, mint a mustármag: Kicsiny, de olyan nagy életerő van benne, hogy hatalmas fává terebélyesedik, és ágai közt az ég madarai is megpihennek.

Az Isten országa olyan, mint egy szántóföld, amelyen a tiszta búza közt imitt amott konkoly is virít… és Istennek van fenntartva, hogy a végén elválassza a konkolyt a tiszta búzától…

Az Isten országa olyan, mint egy vígságos menyegzős lakoma, amelyen nem a hivatalosak, hanem az utakról összetoborzott, s menyegzős köntösbe öltözött emberek vesznek részt.

Mindez egyszerre Isten országa!

Isten országa olyan emberek közössége, amelyet az Isten és ember iránti szeretet szálai kötnek össze, olyan emberek közössége, akik a mennyei Atya akaratának megvalósulásáért, a gonosztól való megszabadításért imádkoznak, s amely közösségben az emberek naponként megbocsátanak egymásnak.

Isten országa, olyan emberi közösség, amelyben az isteni törvényeket megtartják. És ha azoktól eltértek, visszatérnek azok megtartásához, s megtérnek, és hisznek az evangéliumban.

Tömören: A szeretet, az igazságosság, az igazság és a béke országa.

Ahol Isten országának törvényei érvényesülnek, ott jó irányba történő változások mennek végbe. Ott hisznek Istenben. Ott hisznek Jézus Krisztusban. Ott hisznek az evangéliumban, ott hisznek az örömhírben. Ott a krisztusi tanítás, a keresztény erkölcs az egyének, közösségek és a nemzet életének és jólétének a meghatározója. S nem az Isten helyébe az „én”-t helyező, intoleráns liberalizmus, szélsőséges vad kapitalizmus.

Mivel sorsdöntő napok, s hetek következnek, ezért egy pillanatra sem szabad feledni a nagyon időszerű, péteri szavakat: "Józanok legyetek és virrasszatok. Ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben!"

Mi is ez a liberális „én országom”?

Én nem tudom. Lehet, hogy ők sem tudják. Illetve a lényegét nem akarják kimondani, csak annak ködösített változatát. De ismerve tetteiket, és olykor-olykor kimondott céljaikat is egy-egy elejtett mondatukból, úgy gondolom, hogy nem tévedek, ha azt mondom, hogy egy olyan ország, ahol a tőke az isten! Ahol szabad korlátlanul meggazdagodni, és ezzel gátlástalanul szegénnyé tenni sokakat.

Rémiszt ennek az országnak a közelsége. Pedig rohamléptékkel közeledik már felénk is az erkölcsi rend felbomlása. Az emberek közömbössé válása, templomok kiüresedése. Templomok bezárása és eladása.

Ezek a jelenségek arra kell, hogy késztessen bennünket, hogy el ne aludjunk. Hogy megőrizzük az Úr Jézus ma hallott szavait, hogy megtérjünk egyénileg és közösségileg, hogy higgyünk Jézus életadó igéiben, higgyünk evangéliumában, hogy buzgó emberhalászai lehessünk Urunknak, Jézus Krisztusnak, és valóban közel legyen az Isten országa.

Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva

Sebestyén Péter - Isten asztaltársasága EmberhalászokÉvközi 3. vasárnap

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24

1. Kelj fel, és menj Ninivébe… (Jón 3,1–5,10)

Jónás, ha kelletlenül is, de engedelmeskedik az Úrnak, és az elbizakodott niniveieket megtérésre szólítja fel. Az eredmény nem marad el. Néha mi is Jónásként viselkedünk, akik legfeljebb csak beletörődünk Isten akaratába, nehézkesen ismerjük fel velünk kapcsolatos terveit. Miért pont engem hív?… De az isteni ösztönzés elől nem lehet elmenekülni. Előle elbújni képtelenség. Milyen más az a hívő, aki, miután felismeri küldetését, örömmel veti latba minden képességét, és körülötte a közösség is felvirágzik.

2. Az idő rövid… (1Kor 7,29–31)

Szent Pál apostol a földi idő rövidségének példájával állandó készenlétre szólít fel. A készenlét viszont szüntelen bűnbánatot feltételez.

3. Megpillantotta… erre otthagyták apjukat és követték őt…
(Mk 1,14–20)

Szent Márk evangélista – akinek evangéliuma ebben az évben kalauzol – diadalmas felütéssel indul. Krisztus Jézusban beteljesedett az idő, elérkezett közénk Isten országa! Isten országa, jobban mondva uralma, nem elsősorban az égben van – hisz ott csak az van –, hanem itt a földön, a hétköznapokban, a világban, a mindennapi kapcsolatainkban. Ez nem utópia, nem megvalósíthatatlan leányálom, hanem konkrét valóság azok között, akik követik Jézus hívását. Ha az evangéliumot egyben látjuk és értelmezzük, Isten országának „ellentmondásossága” is feloldódik. Jézussal egyfelől már beköszöntött, másfelől még várat magára. Az Isten-adta üdvösség most van, hiszen a múló időben már megtapasztalhatjuk. De aki ezt a jelent visszautasítja, annak a vele való szembesülés ítélet lesz. Prohászka Ottokár püspök nagyszerű hasonlatával élve: „Aki a Napnak hátat fordít, mindig saját árnyékába lép…”

A megtérés és az evangéliumban való hit a hívó szó meghallásával kezdődik. Az evangélista ennek az isteni országnak kezdetét két testvérpár meghívásával szemlélteti. Jézus ránézett Simonra és Andrásra, majd Jakabra és Jánosra, s azok követték. Elég egy pillantás, és tüstént követik. Isten tekintete a szíveket vizsgálja. Kiválaszt és hív, ellenállhatatlan erejével azonnal lekötelez, és rabul ejt. Mint a világ teremtésekor: látta Isten, hogy ez jó. Mint amikor Zakeust lehívta a fáról. Mint nagypéntek hajnalban, amikor Jézus tekintete a Péterével találkozott és megtisztította azt.

Jézus meglátja bennünk a jót, kinézi belőlünk a lehetőséget, az emberhalászat esélyét. Meghívása homlokegyenest ellenkezik a manapság divatos fejvadászcégek és humán erőforrás-menedzserek, edzők és producerek pszichológiai teszteken alapuló, rafinált tréningjeivel. Igaz, ők nem is emberhalászokat akarnak kiképezni. Jézus azonban ezzel az amatőr módszerrel pont arra mutat rá, hogy Isten országát hirdetni mindenki alkalmas. És nem kell ahhoz munkahelyet váltani. Csupán szívbéli odafordulást, mentalitást. Isten mindannyiunkba olyan értékeket helyezett, amelyet érdemes felfedeznünk: házastársamban, barátomban, szomszédomban, munkatársamban testvéremre találhatok. Vagy éppen ő lesz az én emberhalászom. Jézus hívását meghallani és követni őt, magyarán megtérni, lehet, hogy évekig tartó folyamat. Az emberhalászat titka.

Kiss Ulrich SJ írja:

Persze nem csak ő veti ki hálóját. Kedves barátomat és hittanosomat a Scientology csalogatja „tesztekkel”... Egy másik nagyon jó barátom most koplal, és a világvégére készül guruja utasítására. Egy harmadik kínai horoszkópot készít nekem, és magáról azt vallja, hogy születése előtt kinézte magának leendő szüleit. Nagy halászszövetkezet megbolydult világunk! Sokan, akik „Istenért” se adnák fel kényelmüket, rutinjukat, hirtelen, minden átmenet nélkül követnek egy gurut, aki lelki „karriert” kínál. A környezet méltatlankodik, csóválja fejét, és… tehetetlen. De, kérdezitek, mi a különbség? Nem lehet, hogy Zebedeus ugyanilyen bosszús volt, amikor magára maradt? Nos, a különbség csak idővel derül ki. És ez a lényege: a guruval szakítani olyan, mint leszokni a drogról, a cigarettáról, az alkoholról, egy szenvedélyes kapcsolatról… Jézus nem drog. S még valami: ha ott állsz majd – vagy ott áll fiad, barátod, valaki, aki fontos neked –, összetörten a nagy kaland után, mindig bekopoghat Jézushoz. Szemrehányás nélkül befogad

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szilveszter Barát vasárnapi elmélkedései

Szilveszter Barát elmélkedése Quo vadis, Domine?Szent Fábián és Szent Sebestyén vértanúk búcsúja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23

„Mindenki, aki Istentől származott, legyőzi a világot.” (1Ján. 5,4)

Szent János evangélistának e diadalmas szavai jutnak az eszünkbe a mai napon, amikor a vértanúk nagyszerű alakjairól akarunk elmélkedni. Mindenki, aki Istentől származott, legyőzi a világot. Mikor éreznénk át jobban ezeknek a szavaknak az igazságát, mint a templomotok búcsú ünnepén, amikor Szent Fábián és Szent Sebestyén vértanúk alakja jelenik meg lelki szemeink előtt.

Fábián, 236-ban a vértanú Anterus pápa utódaként került Péter székébe, korában a római egyház papja volt, a hagyomány szerint Rómában is született. Korán kitűnt a vértanúk iránti tiszteletével és a katakombák körüli szolgálataival. Nem egy vértanút ő temetett el.
Pápasága az üldözések közti, aránylag békés időszakára esett. Így nyílt alkalma arra, hogy megszervezze a római egyház közigazgatását. Róma városát Fábián pápa hét egyházi kerületre osztotta, s mindegyik élére egy fődiakónust állított, akiknek a hívek gondozására kellett felügyelniük. A betegek, özvegyek és árvák gondozása, a temetők és a liturgiával kapcsolatos teendők tartoztak hozzájuk.
Décius császár nem nézte jó szemmel a tevékeny és építő pápát. Szent Ciprián szerint egyszer kijelentette, hogy szívesebben látna a birodalom területén egy trónkövetelő vetélytársat, mint Rómában Fábián püspököt. Valóban elhangzott-e ez a kijelentés, nem tudjuk, de hogy a császárnak útjában volt, abból is látszik, hogy a 250-ben kiadott üldözési rendelet első áldozatai között Fábián pápa is vértanú lett.

Templomotok másik védőszentje, Szent Sebestyén, a császári gárda tisztje volt, akit a császár nagyra becsülte, és közvetlen környezetébe rendelte. Sebestyén egyszerre tudott császári tiszt és hűséges keresztény lenni, aki bátran védte a hitet. A legenda tehetséges szónoknak mondja a tisztet, aki bajtársait el akarta vezetni a hithez és bátorította a fogságban sínylődő keresztényeket. Végül, 288 körül maga Sebestyén is a császári törvényszék elé került, és hite miatt halálra ítélték. Kinn a szabad mezőn karóhoz kötözték, hogy a katonák halálra nyilazzák. Amikor már halottnak vélték, otthagyták. Egy jámbor római özvegy, házába fogadta a súlyos sebesültet, és addig ápolta, míg föl nem épült. Amikor Sebestyén ismét megjelent a nyilvánosság előtt, úgy fogadták, mint aki holtából támadt föl.
A legenda írója itt egy, a vértanú-történetekben kedvelt kifejezési módot használ, hogy kifejezze meggyőződését, mely szerint a keresztény élet valójában elpusztíthatatlan.
Ma, amikor Szent Fábiánra és Sebestyén vértanúkra emlékezünk, érdemes elgondolkodni azon, hogy ki a vértanú?
A vértanú olyan ember, aki egy eszméért, hitért áldozza életét, „vérével tanúskodik hite, eszméi mellett”. Ezzel a tanúságtevő életformával már az Ószövetségben is találkozunk.

Szentírásunk, ószövetségi részében, a Makkabeusok második könyvében található a hét testvér vértanúsága, akik inkább készek voltak mártírhalált halni, mint hogy a király parancsának engedelmeskedve feladják hitüket. Ezután borzalmas halált haltak. A király egyenként kínoztatta meg őket az édesanyjuk és a többi testvér szeme láttára.

A vértanúság eszméje és gyakorlatba ültetése természetesen az újszövetségben is jelen van. A krisztuskövető mártír nem védekezik az erőszak megnyilvánulásakor, hitét megtartja. Jézus világosan kifejtette, hogy kitől féljen a keresztény: „Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni! Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja pusztítani!” (Mt 10, 28) Emberektől nem kell félniük, hanem csak az Istentől, mert Ő nemcsak a testet, hanem a lelket is a kárhozatba taszíthatja.

Az első századok keresztényei úgy tekintenek Jézus Krisztusra, akit keresztre feszítve végeztek ki, mint az első vértanúra.
Krisztus követőire is üldözés várt. Ennek első mártírja Szent István diakónus lett, akit halálra köveztek. Az egyházi hagyomány alapján Pál apostolt karddal fejezték le, Pétert fejjel lefelé keresztre szegezték, testvérét Andrást szintén keresztre feszítették, Bertalan apostolt megnyúzták, majd lefejezték.

A keresztények üldözése, amely a római korban az első században kezdődött, kisebb-nagyobb hevességgel századokon át tartott és ma is tart. A keresztényeket a legkülönfélébb bűncselekményekkel vádolták hamisan. Gyakran földrengés, éhínség, járvány és más szerencsétlenségek kitöréséért is őket okolták. A besúgók jutalom ellenében készek voltak elárulni ártatlanokat, akiket azután a birodalom elleni lázadókként, a vallás és a társadalom ellenségeiként elítéltek. Egyeseket keresztre feszítettek vagy lassú kínzás áldozatai lettek. Másokat vadállatokkal tépettek szét, vagy nyilvánosan elégettek az amfiteátrumokban. Büntetésük sokszor nyilvános ünnepségek szórakozása volt.
A vértanú, a mártír, tehát szoros értelemben olyan keresztény, aki hitéről élete föláldozásával tesz tanúságot, azaz hite megvallásáért vagy egy erény védelméért halálbüntetést kap, illetve börtönben vagy kínzások következtében hal meg, és az Egyház ezt a tanúságot elismeri. Tágabb értelemben olyan hívő a mártír, akit hitéért megkínoztak, bányamunkára ítéltek vagy száműztek, őt a hitvalló név illeti meg.
Az egyházi hagyománya ismer „fehér" vértanút is, aki természetes halállal hal meg, de az erényeket a vértanúsággal felérő módon gyakorolja. Szent II. János Pál pápa tanítása szerint a vértanúság a hit és erkölcs összetartozásának legnagyobb jele.

Amikor az első századok vértanúira, Fábiánra és Sebestyénre emlékezünk, akkor tudnunk kell, hogy nem csupán az első századok keresztényei estek áldozatul egy-egy istentelen teóriának, keresztény ellenes gyűlöletnek, hanem a huszadik és huszonegyedik század keresztényei is ki vannak téve a mártírság lehetőségének. Szent II. János Pál pápa a huszadik századot a vértanúság, valamint a vértanúk századának nevezte.
Meglehetősen szokatlannak tűnhet ez a kijelentés a modern kor embere számára, aki a vértanúság kapcsán nagy valószínűséggel az első keresztények áldozatos, tudatos és önként vállalt halálával párosítja a fogalmat, nem pedig a ma jelenének olykor nagyon is drasztikus valóságával, ahol ugyanúgy megölnek valakit azért, mert keresztény mivoltát megvallotta, vagy vallását gyakorolta. Példa erre a szíriai, iraki, egyiptomi illetve ma már az európai keresztények helyzete és az iszlám „közreműködése”, lásd Franciaországot, ahol az utóbbi években több katolikust a templomba gyilkoltak meg köztük az idős papot misézés közben.

Jellemző ugyanakkor az is, hogy a jelen kor társadalmában számos keresztény félénken, bizonytalanul, megalkuvásokkal teli, kettős életet él, ami szöges ellentétben áll mind a háborús területeken élő és kereszténységüket vállaló emberek életmódjával, mind az első századok hithű keresztényeinek életmódjával, akik külsőleg szomorúan, belsőleg viszont a halált boldogságtudattal vállaló magatartással rendelkeztek.
A hit keresztény értelmezése szerint a vértanúk azok, akik igazi módon élik vallásosságukat, sőt, mi több: ők a leginkább emberek, teljes értékűek, akik már nem is maguknak, hanem Krisztusnak/ Krisztusban élnek (Gal 2,20). Péter apostolfejedelem vértanúságából kiindulva szépen kielemezhető az, ahogyan a vértanúk ilyen mértékű áldozatvállalása létrejön. A hagyomány szerint ugyanis Péter Rómát a Via Appián kényszerült elhagyni, a Néró császár féle keresztényüldözés alakalmával, azonban szembetalálkozott Jézussal, akitől megkérdezte: Quo vadis, Domine – Hová mész uram? Jézus válasza: megy, hogy újra megfeszíthessék. Ebből az epizódból adódóan jól érthető a vértanúk és Krisztus együtt-szenvedése vagy az a tény, hogy ezek az emberek örömmel, mosolyogva, megnyugodva mennek a halálba.

A huszadik század egyik legjelentősebb és legtöbbször emlegetett vértanújaként egyértelműen Maximilian Kolbe lengyel származású minorita ferences szerzetest emlegetik, hiszen ő volt az, aki egy szegény és sokgyermekes családapa helyett önként vállalta az éhségbunkert a koncentrációs táborban, s akit 1982-ben áldozatvállaló tettéért szentté avatott Szent II. János Pál pápa. Ő nevezte a szeretet vértanújának is: „Az a halál, amit valaki szeretetből szenved el testvére helyett, hősies cselekedet. Ő maga, mint a koncentrációs tábor foglya a halál mezsgyéjén egynek a négymillióból érvényre juttatta az élethez való jogát, ami egy ártatlan embert megillet".

A II. vatikáni zsinat olyan módon igyekezett meghatározni a mártíromság mibenlétét, amely megállhatja a helyét a mai, mondhatni Isten nélküli világban is. A zsinat kifejti, hogy az üldözés és szenvedés mindig is gondot jelentett az egyház életében, rányomta bélyegét a keresztény történelemre, s emiatt a ma emberének is készen kell állnia arra, hogy életével bármelyik pillanatban tanúskodhasson Krisztus mellett az emberek előtt - még abban az esetben is, ha a szó szoros értelmében vett vértanúságot nem kényszerül vállalnia.

Nagy Szent Gergely a vértanúságot két részre osztja: a lélekben és a belső életvitelben véghez vitt magatartás, valamint a külső cselekedetekkel is megpecsételt vértanúság. Szent Ágoston úgy határozza meg a vértanúk mibenlétét, mint akik nem csupán a kínzás miatt, hanem azért lettek mártírok, mert önként és tudatosan felvállalták Isten iránti szeretetüket, odaadásukat.

„A mártírok vére magvetés” - vallották a korai keresztények. Az emberi élet pótolhatatlan, de a mai mártírok és az elmúlt korok vértanúinak példái ösztönözzenek arra bennünket, hogy jobban védelmezzük azt a becses örökséget, amit Szent Fábián és Sebestyén vértanúk óta ránk hagytak, itt, Európában és szerte a nagyvilágban. Térjünk vissza keresztény értékeinkhez, mindazokhoz, amiből mindaz, ami Európában jó, szerethető, előre visz, kibontakozott. Ne tagadjuk meg hagyományainkat, hitünket, értékeinket.

A vértanúk megtanítanak bennünket, hogy aki az Istentől származott, nemcsak legyőzheti, hanem meg is dicsőítheti, fel is emelheti ezt a világot: a természeten és e világon túlról jövő isteni kegyelem segítségével.

Íme, a vértanúk nagy hivatása! És a mi nagy hivatásunk, kötelességünk és felelősségünk: hogy meghallgassuk őket és kövessük példájukat. Nekünk úgy kell legyőznünk ezt a világot, mint ezek a Krisztustól származó győztesek megmutatták.

Ők, az Istentől származók, legyőzték a világot. Mi is Istentől származunk és tőlük, nekünk is le kell győznünk a világot. Hogy hogyan kell legyőzni, azt az ő életük mutatja meg. Hisszük, hogy Istennek nagy kegyelméből a vértanúk nemcsak példák, hanem eleven erőforrások is, hiszen élnek és győzelmes boldogságban közbenjárhatnak értünk, segíthetnek bennünket. Nemcsak példájukkal adnak erőt, hanem az isteni kegyelemmel is, amelyet kiesdnek, kikönyörögnek a számunkra. Azért nem elég csak szemlélnünk őket: segítségüket, közbenjárásukat kell kérnünk, és közbenjárásukkal, illetve a kapott isteni kegyelemmel együtt működve nekünk is le kell győzni a világot.

Meg kell mutatnunk a világnak, Isten segítségével és a vértanúk közbenjárásával újra, a magunk életében elevenen: hogy miért vagyunk ezen a világon, és hogyan kell itt kereszténynek, szentnek lenni, azaz kiegyensúlyozott, boldog emberi életet élni!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich naplójaÉvközi 3. vasárnap

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21

Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, közel van az Isten országa! Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban! Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket. Azok rögtön otthagyták a hálóikat és nyomába szegődtek. Mikor kissé tovább ment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt. Mk 1,14-20

Mottó: amint a hálókat javították a bárkában

Amikor a halászok hálójukat javítgatják, a másnapokra készülnek, a mai napot lezárták. Izgalmas tudni, hogy a meghívás ilyen nyugodt, munka utáni lelkületben is érhet minket. Mikor már nem szorít a kenyérharc, akkor is szólíthat az Isten. Simont és András akkor szólította, amikor serénykedtek, munkájuk lekötötte őket. Jánost és Jakabot egy már a kontemplatívba hajló pillanatukban ért el. Ami közös, hogy ott kell hagyniuk mindent. A hálókat is, azaz megélhetésüket. Nem puszta szemléletváltásról van szó, hanem egész életmódjuk radikális átalakításáról. Hisz atyjukat is otthagyják. Milyen tapintatos és pedagógus Jézus, hogy az új életet azzal teszi rokonszenvessé, elfogadottá, majdnem hogy ismerőssé, hogy „emberhalászoknak” mondja őket. S most töprenghetnek, hogy korábbi tapasztalatukat hogyan hasznosítsák. A megszólítandó leendő hívek pedig tengernyin vannak. Csak ki kell vetnünk a hálóinkat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Tempfli Imre Katáng barát

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátMerj nagyot álmodni!

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
15

Kápráztatón szép volt. Épp vizet hozott öreg édesapjának a patakból, amikor az arra vadászó fiatal herceg észrevette, leszállt a lováról, belenézett égszínkék szemébe, megsímogatta ébenfekete haját, odaadott neki magáról egy kis miniatür arcképet s azt mondta neki: „Várj, míg utánad nem jövök!” Telt-múlt az idő. Ő várt és várt! Udvarlóit mind kikosarazta, mert várta a herceget. Hosszú évek után ébenfekete haja őszbe csavarodott, égszínkék szeme megfakult, csak szívében nem aludt ki még a vágy tüze. Egy napon összecsomagolt hát, cókmókját felrakta kis teherhordó állatára, és felment a királyi palotába. Amikor ajtót nyitottak neki és meglátta a trónon ülő herceget, általvetőjéből elővette a képet, amelyet annyi éven keresztül hordozott magánál, odatartotta a hercegnek és elmondta élettörténetét. A herceg ránézett, és szánakozva azt mondta neki: „Ne haragudj, nem ismerlek!”

Biztosan élnek még benned olyan álomképek, amelyeket folyton visszasírsz. Azt gondolod róluk, hogy ha megvalósultak volna, akkor ma minden másképp, jobban alakul...

Talán egy régi fiúra vagy férfire gondolsz, talán egy régi lányra vagy nőre...

Talán még mindig egy kedvenc foglalkozást vagy hivatást gyászolsz magadban...

Talán egy valamikori eseményt siratsz vissza, amelyről most azt gondolod: életed nagy lehetősége volt, s te elszalasztottad.

Talán egy hajdani alkalmat emlegetsz folyton, amelyet más elorzott előled, s te ezért mind a mai napig neheztelsz rá.

Ismerem ezeket a csalóka múlt-képeket, fantomokat, lidércfényeket.

Istenem, valóban tudnak néha fájni!

Pedig nem sajnálnád őket, ha tudnád, hogy mennyi kárt okoznak Neked. Mennyi energiát rabolnak el tőled. Mennyire visszahúznak előrehaladásodban. Mennyire akadályai a boldoggá válásodnak.

Koloncok, s Te mégis csüngsz rajtuk, és nem engeded el őket, hanem két kézzel görcsösen kapaszkodsz beléjük.

Ezek a lidércfények rászednek, mert miközben siratattnak veled valamit, ami igazából soha nem volt a tied, és amiről nem tudod bizonyossággal, hogy boldoggá tett volna-e vagy sem, nem tudsz kellő időt szentelni a jelennek. Az meg eliramlik, és homokként kicsordogál ujjaid közül - az élet.

Ezek az illúziók félrevezetnek, mert nem is veszed észre, hogy szirénhangjukat követve folyton a múltban élsz!

Ébredj hát! Hagyd őket! Ne kövesd lidércfényeiket!

Ülj le és vizsgáld meg: Milyen célt akarsz elérni ebben az esztendőben? Mert vannak még, amelyek csak rád várnak! Még nem álmodtad végig minden álmodat!

Ennek kapcsán annak is utána eredhetnél ismét vagy végre, hogy mi Istennek veled kapcsolatos terve? Szíved legmélyébe ugyanis már rég megírta hivatásodat! Csak felszínre kellene hoznod!

Aztán ha megfogalmaztad nemes célkitűzéseidet, akkor azt is gondold át: milyen lehetőségeid vannak elérésükhöz? Isten mindig ad Neked lehetőségeket, sokszor olyanokat, amelyekre eddig nem is figyeltél fel!

Ha pedig összes lehetőségeidet felmérted, akkor már csak egy utolsó kérdésre kell megkeresned a választ: milyen eszközök állnak a rendelkezésedre? Isten - mint mindenkinek! - Neked is adott eszközöket! Talán nem is akármilyeneket!

Végül ha minden együtt van – cél, lehetőségek, eszközök –, akkor vágj neki bátran az útnak , és meglátod, hogy Isten segítségével – Aki ha bezár egy ajtót, mindig kinyit egy ablakot! – meg fogod találni boldogságodat!

Ebben az esztendőben is!

Imre atya

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Benyik György - Igézők

Dr. Benyik György IGÉZŐK Mk 1, 14–20 „Jöjjetek utánam!”Évközi 3. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23

A Jézust követő tanítványok többsége halász volt. Emiatt Jézus ebből a mesterségből több hasonlatot is átemelt tanításába. Az évközi 3. vasárnapon hallott szentírási szövegben az „emberhalász” kifejezés a rabbinikus irodalomban a becsapott emberek körét jelentette, az Ószövetségben pedig az Isten ítéletére vonatkoztatták, A görög vándorprédikátorok is halásztak maguknak tanítványokat, de amit Jézus tett, az mégsem ilyen alkalmi emberhalászat volt, mert őt tanítványai mindhalálig követték.

Ezzel a Krisztus-követéssel is van némi probléma. A „tanítványiság” lényege a követés. A rabbik tanítványai, akik éppen úgy megosztották életüket mesterükkel, mint Jézus tanítványai, különböztek Jézus tanítványaitól. A rabbi-növendékek ugyanis csak időlegesen vállaltak életközösséget mesterükkel, s amint „felszabadultak”, már sok mindenben függetlenítették magukat. Másrészt a rabbi-növendékeket mesterükkel szellemi és lelki értelemben a Tóra kötötte össze. A tanítványok életének központja lett és maradt Jézus, ő töltötte be a későbbiekben a Tóra szerepét, ő lett a Szentírás.

A tanítványok életének azt a mozzanatát, hogy „elhagyták hálóikat” gyakorta túlértékelik a magyarázók. Úgy gondolják, az tudja csak igazán Jézust követni, aki mindenről lemond, amit e világ jelent. Kempis Tamás, a középkor nagy lelki írója szinte csak erre edzette a szerzetes-olvasóit, hogy a bűnös világot és annak minden csábítását el tudják hagyni. Nagy buzgalma mögött azonban veszélyes féligazság rejtőzött. Ugyanis nem a világ elhagyása lesz a tanítványság legfőbb kritériuma az apostoloknál, hanem Jézussal való állandó, tartós kapcsolat a világban. Ha ez a lelki-szellemi kapcsolat megszűnik, értelmét veszíti a világ elhagyása. A külvilág iránti érdeklődésünket számos okból veszíthetjük el. Ennek lehet kóros oka is, például a depresszió. Vagy megtörténhet, hogy annyit foglalkozunk magunkkal, azt gondolván, hogy keresztény lelki életet élünk, hogy meg is feledkezünk a világról. Ettől még önmagában nem leszünk sem szerzetesek, sem jó keresztények.

A jó szerzetes nem vágyik világi hiúságokra, noha természetesen neki is vannak vágyai. De a jó szerzetes mind a világban, mind a világtól elvonultan arra vágyik, hogy megtalálja az élet és lélek közösségét Mesterével, Jézussal. Ez a közösség vezérli őt a világban és a magányban egyaránt.

E szemléletbeli fordulat nélkül nem beszélhetünk a felnőtt keresztények igazi elhivatottságáról. A családban élők elmélyült kereszténységéről. Csak ennek a szempontnak a helyes megértése vezérelhet bennünket a helyes tanítványi magatartás megértésére. Különben is Jézus nem volt olyan aszkéta, mint Keresztelő János. Se olyan szigorú, mint a farizeusok, talán még a remeték zord magányát sem vállalta, legfeljebb csak időlegesen. Jézus nem volt világtól idegenkedő esszénus, ő a világba hozta Isten jó hírét, hogy itt meggyökereztesse, tehát nem vonulhatott el. Evett, ivott, öncélú fanatizmussal nem böjtölt, nem dorbézolt, nem vonult vissza a vidám emberi együttléttől. Nem akarta gúzsba kötni az embert, hanem megszentelni.

Nehezebb magunkévá tenni ezt a tanítványi szemléletet, mint betartani a különböző lemondást. Nem vonulhatunk félre a templomban, hogy egy-egy fél órára szentek legyünk, hanem jelenlétünkkel, munkánkkal a munkahelyünket, a barátainkat és ellenségeinket kell megszentelnünk. Jézussal együtt a világot kell újrateremtenünk, hiszen általa lett a világ az, aminek lennie kellene. Ha környezetünkben a dolgok visszakerülnek a helyükre, ha olyan bölcsen mérlegeljük a jót és a rosszat, ahogyan Jézus tette, akkor kezdünk az ő tanítványai lenni, megszentelni családunkat és rokonainkat, munkatársainkat, akik nem annyira vallásosak, szomszédainkat, akik eléggé közömbösek. Jézus jó ember volt. Szent ember volt. Isten Fia volt. Ebből annyit kell megvalósítanunk, amennyit tudunk.

Zebedeus fiainak imája

Jézusunk! Köszönjük, hogy megváltoztattad az életünket. Már korábban is hallottuk, hogy te prédikálsz. Már forgattuk a szavaidat szívünkben, de mégis ragaszkodtunk a jól megszokott életünkhöz. A kenyérkeresetünket, a családunkat túl fontosnak tartottuk. De te egyre közelebb jöttél hozzánk. Hallottuk, hogyan hívtad meg a társainkat, a nekik tett ígéreteidet. De ez még nem volt elegendő, hogy melletted döntsünk. Köszönjük, hogy utánunk jöttél. Megláttál a parton, és nemcsak megláttál, hanem meg is szólítottál, el is hívtál. Hála neked, Jézus, hogy értünk is eljöttél, és mi igent mondtunk hívásodra. Miattad otthagytuk a régi életünket, és te teljessé tettél bennünket. Add, kérünk, hogy soha ne felejtsünk el ezért hálát adni neked! Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja Az Isten szeretete fölülmúlja az életet ésaz emberektôl kapott megbecsülést

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Mindez kezdetben nagyon nehéznek tűnik föl -- és nem ok nélkül --
mert hiszen önmagunk ellen kell harcolnunk. De ha az ember egyszer
belefogott, Isten oly erôsen működik a lélekben és úgy elárasztja
kegyelmeivel, hogy csekélységnek tartja mindazt, amit az életben
tehet. Mi szerzetesek pedig meghozzuk a legnagyobb áldozatot is,
amennyiben Isten iránti szeretetbôl lemondunk szabadságunkról;
akaratunkat másénak rendeljük alá; s annyi fáradságot, böjtöt,
hallgatást, elzárkózottságot és közös imádságot vállalunk, hogy még ha
keresnôk is a pihenést, ugyancsak ritkán juthatunk hozzá. Sôt az is
igaz, hogy sok kolostort láttam, de nem találtam bennük egyetlen
kényelemszeretôt sem, kivéve önmagamat. Ha tehát külsôleg úgyis
gyakoroljuk az önmegtagadást, miért ne tennôk azt belsôleg is, mikor
ezáltal minden sokkal rendszeresebb, érdemszerzôbb és tökéletesebb
lesz s minden fáradság édessé és könnyűvé válik. Ezt a belsô
önmegtagadást pedig azáltal gyakoroljuk, ha, mint mondottam, nem
cselekszünk saját akaratunk és érzéki vágyunk szerint még a legkisebb
dolgokban sem, míg végre sikerül a testet a léleknek alávetnünk.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza

Lisieux-i Szent Teréz A Gonzagáról Nevezett Mária Anyának„C” kézirat

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Drága Anyám, végezetül visszatérek önhöz; csodálkozom azon, hogy mit írtam, mert nem ez volt a szándékomban, de miután már le van írva, kell, hogy maradandó legyen. Azonban mielőtt visszatérnék az én fivéreim történetéhez, meg akarom mondani, hogy én nem rájuk, hanem az én kis nővéreimre alkalmazom az Evangéliumból idézett legelső szavakat: „Közöltem velük azokat a szavakat, amelyeket te velem közöltél …”[1] stb., mert nem tartom képesnek magamat arra, hogy misszionáriusokat oktassak, ahhoz még, szerencsére, nem vagyok elég gőgös! Még arra sem lettem volna képes, hogy egynéhány tanácsot adjak a nővéreimnek, ha ön, Anyám, aki a jó Istent képviseli előttem, nem sugallta volna.

Ellenben az ön kedves lelki fiaira, akik az én fivéreim, akkor gondoltam, mikor Jézusnak ezeket és az ezek után következő szavait leírtam: – „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból … azokért is imádkozom, akik hinni fognak benned, azok nyomán, amiket tőlük hallanak …”[2] Valóban, hogy is tudnám megtenni, hogy ne imádkozzam azokért a lelkekért, akiket ők távoli missziókban szenvedéssel és igehirdetéssel fognak megmenteni?

 


[1] Ján. XVII, 8.

[2] Ján. XVII. 15-20.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kis Szent Teréz utikalauza a hétköznapi életre

Kis Szent Teréz utikalauzaa hétköznapi életre

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

„És nem bántam meg, hogy átadtam magam a Szeretetnek. Erősködött: Ó nem, nem bántam meg! Ellenkezőleg.” 27

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Faustyna Kowalska naplója

Faustyna Kowalska naplója767

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

+ Mostanában beszélgetéseim az Úrral egészen lelkiek. Megérintette ugyanis lelkemet az Úr, s lelkem teljesen önfeledten merült el Benne. Egészen áthatott az Isten, elmerülök szépségében, úgyszólván egészen Beleolvadtam. – Nem tudom ezt leírni, mert az íráshoz használnom kell az érzékeimet, ott az Istennel való egybeolvadásban azonban az érzékek nem működnek. Ott Isten és a lélek egyesül, a lélek Istenben él. Ezt a nyelv képtelen kifejezni. Amikor a lélek visszatér a közönséges életbe, meglátja, hogy ez az élet csak szürkület, köd, fáradt összevisszaság. Olyan, mint egy bebugyolált csecsemő. Ebben az állapotban a lélek csak Istenből merít, magától nem tesz semmit, semmiféle erőfeszítést, mindent Isten művel benne. Ha a lélek újra megszokott állapotába jut, látja, hogy nem bírna tovább megmaradni ebben az egyesülésben. Az egyesülés pillanatai rövidek, mivel a lélek nem tud huzamosabb ideig megmaradni az Istennel való egyesülés állapotában, mert ha ez [az Istennel való egyesülés] tovább tartana, el kellene válnia a testtől. Erre a rövid időre is csak Isten tudja fenntartani csodálatos módon. Isten világosan megérteti a lélekkel, mennyire szereti őt, mintha csak ő lenne egyedül szeretetének tárgya. A lélek világosan felfogja ezt, s mintegy leplezetlenül, teljes erejével Istenhez tör – de érzi, hogy olyan, mint egy gyermek, akinek ez nem áll hatalmában. Ezért Isten ereszkedik le hozzá, s egyesül vele oly módon... itt el kell hallgatnom, mert nem bírom leírni, mit érez a lélek.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Edith Stein a végestől az örökkévalóig

Szent Terézia Benedikta a végestőlaz örökkévalóig

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

Tudom, hogy van valaki a közelemben, akiben fenntartás nélkül megbízhatok. És ez olyan dolog, ami nyugalmat és erőt ad.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Valami nagyon szépet Istenért

Valami nagyon szépet ISTENÉRTPál forduló

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25

Saulbol,aki üldözte a keresztényeket Szent Pál lett,az egyik legtöbbet szenvedő apostol.Esze veszetten hajtott a lován, hogy minél jobban teljesítse azt munkát,amivel megbízták. És akkor,leesik a lovárol. Állj Saul és ne tovább!!

Isten akit kiválaszt, azt ilyen módon is kinyilvanithatja. Az eszközt Ő dönti el,mikor és hol.

Saul megtér. De ezzel nem kap bársony széket!! Sőt! Az egyik legtöbbet szenvedő aposolla válik. Hajó törést szenved,mennyi mindenen keresztül megy. És mégis mindenből kimenti az édes Jézus. Senki ne gondolja hogy komoly vallásos életet kezd és minden jól alakul. Ellenkezőleg!!! A sátán vissza akarja kapni! Millió trükkel próbálkozik hogy ne bízzunk Istenben! Hogy jön egy betegség,egy halál egy bármi és akkor" látod! Templomban jársz, és mégis ennyi baj megér? Hol az Isten miért nem segít"Durozsol a fülünkbe a sátán.. vádolja előttem azt az Istent aki sohasem akar rosszat nekünk.

Amikor Jézus tegnapi evangéliumba azt mondja" emberek halászává teszlek titeket"- azt a sátán is hallja.. és elindul Ő is halászni. ..

A mai szép ünnep számomra arra is figyelmeztet hogy eszközök vagyunk. De ha nem esik le Saul a lovárol, nem tér meg, észhez,akkor nem ismertük volna a gyönyörű szeretet himnuszt,a sok leveleit,a sok tanítást,azt hogy ha gyenge vagyok, gyarló,de engedem hogy belém költözzek igazán, őszintén Krisztus ereje,a Szentlélek át formáló tiszta szeretete,akkor, VELE és csakis VELE erős leszek!

Ui!!

De Krisztust követni nem csak keresztbol, szenvedésbol áll!!! Hanem nagyon sok boldog Tábor hegyekből is!! Amikor megtapasztaljuk ... De jó is! Uram jó nekünk itt lenni!

Köszönöm Istenem Szent Pál apostolt!!!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lackfi János #joejtpuszi

Lackfi János Uram, mit kezdesz a gusztustalanságainkkal

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26

Uram, mit kezdesz a gusztustalanságainkkal,
a kis sunyiságunkkal, orrtúrásunkkal,
a lapos pillantásainkkal, fülpucolásunkkal,
szőrhúzogatásunkkal, haszonlesésünkkel,
tetszelgésünkkel, mosdatlanságunkkal?
Felülről látod zsíros, csimbókos hajunkat,
azt, ahogy hagyjuk kinőni fülünkből a szőrt,
korrumpálni magunkat, ahogy disznólkodunk
és disznó vicceket mesélünk, 
nehogy még azt higgyék,
bezápult kis szentecskék lettünk,
látod menőzéseinket, pedálozásainkat,
a fürdőben feledett gyantás szőrcsíkokat.
Bizony mondom, romlásnak zsákja az ember,
belül tele van bűzös rohadással, 
ami kiszármazik füléből, orrából, szájából,
mind csak utálatosság, köpedelem.
Hát téged nem zavar, 
ha fülpiszkálás közben is szeretünk téged?
Ha a bőrhibáinkat kapargatjuk, 
ha áporodott dohányos lehelettel
susogjuk füledbe imáinkat?
Talán a bibircsókjainkban is gyönyörködsz?
Ne már, a vécén is velünk vagy?
Igédet olvasgatjuk a legkisebb helyiségben,
pedig még szeretteink se bírnák ki ott
fintorgás nélkül mivelünk…
Persze aki csak vécézés meg fülpiszkálás
közben gondol terád, az már perverz lehet,
de szereted azokat is, akik nem százasok,
a kilencvenkilenctől elkóboroltakat,
a kishibásokat, a kinézetteket, 
a megvetetteket. Melyikünk százas?
Aki túl normális, az már nem nagyon gyanús?
Persze őket is szereted, ahogy ismerlek.
Ha tovább provokálok, fejemre koppintanak
a jólneveltek, a fegyelmezettek,
pedig ők is járnak illemhelyre illedelmesen,
csak nem beszélnek róla, 
mert ez úri társaságban nem való.
Uram, te úri társaság vagy? 
Vagy inkább szolgai? Ugye, eltakarítasz utánunk,
ahogy a szülő befalja a gyermeke csócsálta ételt,
megtörli arcát, orrát, és méltatlankodás nélkül
szépen tisztába teszi őt…

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dolhai Lajos - Csúcs és forrás

Dolhai Lajos - Csúcs és forrás MIÉRT FONTOS AZ EGYHÁZ SZÁMÁRA AZ EUCHARISZTIA?4. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22

Már az Apostolok Cselekedeteiből látjuk, hogy az Egyház a kezdetektől fogva úgy jelenik meg a világ­ban, mint eucharisztikus közösség (ApCsel 2,42). A keresztény ember már a keresztségben Krisztus Testének és az újszövetségi Isten népének tagja lesz, de a Krisztushoz és az ő Egyházához való tartozá­sát a szentmise közösségében éli meg.

Az eucharisztikus egyházszemlélet szerint kevés, ha csak azt mondjuk, hogy az Eucharisztia az egyházi élet középpontjában áll. Axiómaként is állíthatjuk: „Az Egyház huzza létre az Eucharisztiát, az Eucharisztia pedig az Egyházat". Ahol az Eucha­risztiát ünneplik, ott létre jön az Egyház, mint a Krisztusban hívők helyi közössége. Az Egyház pedig az Eucharisztiából fakadó lelki, kegyelmi közösség. XVI. Benedek pápa meglátása szerint „az Eucha risztiával maga az Egyház jön létre". /Jézus azzal valósított meg valami újat tanítványai előtt, hogy egybegyűjtötte és közösséggé formálta őket" (A názáreti jézus, 2. köt., 109). Az Eucharisztia, utolsó vacsorára való szakramentális emlékezés nemcsak a közösségben megy végbe, hanem Krisztus akaratából köz ősség alkotó ereje van. Amint a hívők természetfeletti szinten az Eucharisztiával táplálkozva élnek és növekednek, ugyanúgy az Egyház is „állandóan ebből a kenyérből él és általa növekszik" (LG 26).

A II. Vatikáni Zsinaton nemcsak az egyházról szóló zsinati határozat, hanem a liturgikus konsti­túció is hangsúlyozta az Eucharisztia és az Egyház különleges kapcsolatát. A konstitúció meghatározá­sa szerint a szentségek, főként az Eucharisztia azon túl, hogy az embereket megszentelik, Istennek megadják a tisztelet, valamint a tanítást is szolgál­ják, egyszersmind építik Krisztus testet (SC 59). Az Egyház az Eucharisztia révén jön létre, él és növek­szik folyamatosan. így az Eucharisztia konstitutív valóság az Egyház számára: „Egyetlen keresztény közösség sem fog kiépülni, hacsak nem teszi meg alapjának és szegletkövének a szent Eucharisztiát" - tanítja a zsinat (PO 6).

Amikor az Egyház megünnepli az Eucharisztiát, mindig önmagát valósítja meg, legmélyebb lénye­gét fejezi ki a mindig jelenlévő, keresztre feszített és megdicsőült Krisztussal való egységét és közössé­gét. A szentmise az Egyház legtökéletesebb megva­lósulása. Az Eucharisztiában minden együtt van, ami az Egyházat Egyházzá teszi: az Egyház feje, Jézus Krisztus, a hierarchikus struktúra és Isten országa eljövetelének várása. „Az Egyház a legkivá­lóbb módon akkor lesz láthatóvá, amikor Isten szent népe teljesen és tevékenyen részt vesz a közös liturgiában, mindenekelőtt az Eucharisztia ünnep­lésében, az egységes imádságban az egyetlen oltár körül, melynél a közösség élén ott áll a papságától és segédkezőitől körülvett püspök" (SC 41).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katekizmus 365

Katekizmus 3651061-1065

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

AMEN

1061 Mint a Szentírás utolsó könyve, [655] a Credo is a héber "Amen" szóval végződik. E szó gyakran megtalálható az Újszövetség imádságainak végén. Ugyanígy az Egyház imádságait "Amen"-nel zárja.

1062 A héber "Amen" ugyanabból a gyökből származik, mint a "hinni" szó. E szógyök szilárdságot, megbízhatóságot, hűséget fejez ki. Így érthető, hogy miért állítható az "Amen" Isten irántunk való hűségéről és a mi belé vetett bizalmunkról egyaránt.

1063 Izajás jövendölésében található az "igazság Istene", szó szerint "az Amen Istene" kifejezés, azaz Isten hűséges ígéreteihez: "Mindaz, aki áldást mond magára a földön, az Amen Istenében mond áldást magára" (Iz 65,16). A mi Urunk gyakran használta az "Amen" szót, [656] olykor megkettőzve, [657] hogy hangsúlyozza tanítása megbízhatóságát és saját, Isten igazságán alapuló tekintélyét.

1064 A hitvallás végső "Amen"-ja megismétli és megerősíti annak első szavát: "Hiszek". Hinni azt jelenti, hogy "Amen"-t mondunk Isten szavaira, ígéreteire, parancsolataira; teljesen rábízzuk magunkat arra, aki a végtelen szeretet és a tökéletes hűség "Amen-"ja. A mindennapok keresztény élete tehát "Amen" lesz keresztségi hitvallásunk "hiszek"-jére.

"Hitvallásod legyen számodra olyan, mint a tükör. Szemléld magadat benne, hogy lássad, valóban hiszed-e azt, amiről mondod, hogy hiszed. És örvendezz minden nap a hitedben." [658]

1065 Jézus Krisztus maga az "Amen" (Jel 3,14). Ő az Atya irántunk való szeretetének végső "Amen"-je; Ő átveszi és tökéletessé teszi a mi Atyának mondott "Amen"-ünket: "Ahány ígérete csak van Istennek, az Őbenne »Van«; ezért hangzik Általa ajkunkon az »Amen« Isten dicsőségére" (2Kor 1,20):

"Őáltala, Ővele és Őbenne
a tiéd, mindenható Atyaisten
a Szentlélekkel egységben
minden tisztelet és dicsőség
mindörökkön örökké. Amen."

[659

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az Ige mellett - Steinbach József írásai

Az Ige Mellett „EZ A GONOSZSÁG!”(ZAKARIÁS 5)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26

(8) „EZ A GONOSZSÁG!” (ZAKARIÁS 5)

Mindig elromlik, megromlik, tönkremegy, bekoszolódik az, amibe belefogunk. Minden elgonoszul. Az elején még van lelkesedés, lendület, az újrakezdés örömével, aztán támad a kísértő, előjönnek az emberi gyarlóságok, és nemcsak alábbhagy a lendület, nemcsak elromlik az, ami szépnek indult, hanem elviselhetetlenné lesz, durva és halálos konfliktusokká torzul. Így van ez mindenütt? Így van ez közöttünk is? Költőien fogalmazva azt kérdezhetnénk, hogy hova lett a gyerekkor öröme, lendülete, reménysége? Babits „Esti kérdés” című versével együtt kérdezhetjük: Miért? Miért tűnik el? Micsoda örömöt jelentett, amikor először utaztunk fel a szüleinkkel Budapestre, a fővárosba, kicsattantunk az örömtől, és az induláskor az állomáson, majszolva a szendvicset, zakatoló szívvel lestük, hogy a kanyarban mikor tűnik fel a mozdony, és zöld, vagy piros dízel lesz-e? Akkor váltották le a gőzösöket a dízelmozdonyok. Hol ez az öröm? Nem a gyerekkor idealizálása ez? Az alapkérdés az, ami lényeges.

A fentiek nem öncélú emlékek, hanem nagyon is kapcsolódnak a mai Igéhez. Isten népe hazatérhet a fogságból, és máris, újból ott leselkedik a veszély, hogy nemcsak megfakulhat a hazatértek lelkesedése, hanem azonnal fenyeget az Isten szerető és megváltó szövetségének megszegése. Hányszor bukott már el az Isten népe, és hányszor kapott új esélyt! Most, amikor ismét megkapják az újrakezdés lehetőségét, máris arra kell figyelmeztetnie Istennek a népét, hogy űzze messze a hitetlenséget, az engedetlenséget, ne szegje meg a törvényt, hanem a templom és a város megújulásával együtt újuljon meg ő maga is, mert csak így lehet teljes az élete… A mi életünk pedig korcs, torz árnya annak, amit Isten szánt nekünk. Megöregszik minden új „itt”; elgonoszul itt minden, mert az Úr nélkül eleve gonosz is, csak lepleződik egy ideig. Egyedül az Úr képes bennünket újjászülni. Az újjászületés az Isten megváltó jelenléte az életünkben, amelyből Isten tisztelete fakad. Az újjászületés nem tökéletesség, de áldás és áldott élet mások számára is. Ezért szükséges újjászületni (János 3,7). 

A repülő irattekercs hatalmas, temérdek bűn fér el rajta. Két fő bűnt említ a tekercs: Isten nevének hiábavaló említését és a lopást, vagyis a Tízparancsolat mindkét kőtábláját. Az irattekercs méretei a szent sátor méreteivel azonosak, vagyis Isten szövetségi hűségének megszegésére utal az irattekercs. Ismét fenyeget ez a bűn, és vele számos, életet megnyomorító vétek, annak minden átkával. Az Úr áldó jelenléte nélkül ilyen az életünk: pusztítunk és pusztulunk. Ezt minden kozmetikázás ellenére tapasztaljuk (1–4). Ez a bűn zsoldja (Róma 6,23). A másik látomás ugyanerre utal, mert a fazékban ülő parázna asszony Babilonba űzése az idegen kultuszok és mindenféle, folyton fenyegető vallási elhajlás száműzésének fontosságát hirdeti (5–11). Nem lehet két úrnak szolgálni! (Máté 6,24) A két látomás együtt az ember alapállapotára utal: gonoszok vagyunk az Úr nélkül! Gondolj csak bele, miket gondolsz; miket szólsz, fecsegsz, írogatsz „elektronikus tollal” a világ elé, miket művelsz! 

Ahol felragyog az élő Isten dicsősége, és ahol az emberi életet körbeöleli az Úr szeretete, ott van esély arra, hogy megálljunk a kísértések idején; ha pedig el is bukunk, tudjuk, hogy van, aki felemel, és nem engedi elhalványulni bennünk a hitből fakadó örömöt és reménységet!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és GondolatItt vagyok!

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

„Megkereshettek volna, de nem kérdeztek, megtalálhattak volna, de nem kerestek. Itt vagyok, itt vagyok! – mondtam a népnek, amely nem hívta segítségül nevemet. Kitártam kezemet naphosszat az engedetlen nép felé.” (Ézsaiás 65: 1-2)

Nem könnyű az Úristennek sem. Csak a földön van neki több mint hét milliárd problémás humanoidja, hogy a földi teremtés többi lényéről ne is beszéljünk.

Ha tényleg akkora a hatalma és mindenütt ott van, miért nem érezzük, érzékeljük szüntelen az ő állandó jelenétét?

Isten, amikor létrehozta a teremtést, előbb helyet készített annak, ami szava által megszületni készült. Ha most mégis ott látnánk mindenütt, nagyon kínosan érezhetnénk magunkat. Az Úr tiszteletben tartja intimitásunkat. Nem kotyog bele mindenbe, nem kukkol, nem veszi át, ha kell, ha nem a kézi irányítást, még akkor se, amikor nagyon kéne. Függetlennek, önjárónak teremtett, és ezen nem óhajt változtatni. Tiszteletben tart akkor is, amikor nem vagyunk tiszteletreméltók, döntéseinkkel magunkat és egymást bántjuk, vagy éppenséggel őt.

Jó, de mihez kezdjek egy bújócskázó Istennel, akit nem látok? Nem érvelhetek azzal, hogy nem tudom kicsoda ő, hiszen nem beszéltem vele, nem találkoztam vele, mert ő eleitől fogva megadta elérhetőségeit! A biztonságos és a barátságos, önkéntes kapcsolatfelvétel lehetőségét! Hogy a nagy lehetőségeket kínáló kommunikációs vonalakat sok ember csak vészhelyzetben használja? Ez már az ő személyes döntésük!

Nem döglött intézmény a mennyek országa, ahol hosszú a vakáció, rövid a munkaidő, nem érvényes az e-mailcím, és a telefonba csak a robot válaszol.

Ha a sima falat nézed, akkor is megjelenik Jézus, ha hívod.

Nagyapám kocsmát tartott, és volt egy kiakaszthatós táblácskája, melyet minden vasárnap és ünnep délelőttjén kifüggesztett kívül, az ajtóra.

„A templomban vagyok!”

Hány ilyen tábla, üzenő fal, felvilágosító szöveg szól nekünk, hogy útba igazítson!

”Olvasd a Bibliát!” „Keressetek és találtok!” ”Zörgessetek és megnyittatik!” ”Előre mentem , hogy helyet készítsek nektek !”

Figyeljünk oda, mert szüntelenül fel-fel csendül a szava: „Itt vagyok!” És megtalálhatod…

(Szász Tibor, Felsősófalva)

 

*****************************************************

Imádság:

 Köszönjük, hogy közel vagy hozzánk Urunk! És egyértelmű üzeneteidet is köszönjük! Segíts értenünk, komolyan vennünk! Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Gyakorolnunk kell a Szentíráson való elmélkedést. Ahogy egy jó szakács hagyja, hogy a ragu rotyogjon egy ideig, azért, hogy minden íze előjöjjön, nekünk is időt kell hagynunk arra, hogy elménk átitatódjon a Szentírással, míg az részünkké válik. Amikor ez megtörténik, meglátjuk, hogyan kezdenek megváltozni a dolgok…

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi igeAngelika, valamint Angéla, János, Lotár napja

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

A tévelygő lelkek észhez térnek, és a zúgolódók levonják a tanulságot. (Ézs 29,24(külső hivatkozás))

Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. (Jak 1,5(külső hivatkozás))

Olvasmányok: Jn 3,31–36(külső hivatkozás) és Lk 6,47–49(külső hivatkozás)

 

Lelki útravaló a mai napra

Jakab levele szerint két dolog történik azzal az emberrel, aki nemcsak olvassa, hanem követi és tettekre is váltja Isten beszédét: szabad lesz és boldog lesz. Hétről hétre ezt halljuk a templomban az oltár előtti felolvasásra kijelölt bibliai szakaszok elhangzása után is: boldogok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják.
Erre kell nekem, tévelygőnek, zúgolódónak mindennap ráeszmélnem. Hogy Isten törvénye, tanácsa, szava értem van. Nem korlátoz, hanem csodás távlatokat nyit meg előttem. Megajándékoz a jó cselekvésének boldog, mennyei örömével. Erre tanítom hétéves Misi fiamat is. Aki ahogy nő, úgy lát rá egyre jobban arra, hogy életét a jó és a rossz, az igaz és a gonosz közti ellentét feszültsége jellemzi; hogy bensőjében és az őt körülvevő világban a bűn és a jóság, az istentelenség és az istenvágy, a lázadás és az engedelmesség rendre egymásnak feszül. Az isteni bölcsesség lelke munkálkodik benne, valahányszor belátja, hogy az őt is tanácsolni akaró Isten szavára figyelni, Jézussal járni jó, hogy jót tenni jó, hogy jónak lenni jó. Bárcsak minél kevesebb tévelygés, ellenállás és zúgolódás előzné meg ezt a belátást! Bárcsak úgy élne ma és holnap is, hogy őt és a közelségét jónak érezzék az emberek!

*

Istenünk! Kérünk, add nekünk bölcsességedet készségesen. Hadd legyen valóság az életünkben, különösen pedig drága gyermekeink életében az, ami egyszülött Fiadról már egészen kicsi korától kezdve elmondható volt – hogy „növekedett és erősödött (…), gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben (…), és Isten kegyelme volt rajta” (Lk 2,40.52). Ámen.

Szerző: Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Vatikáni Hírek

VATICAN NEWS magyar műsoraszerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

 

 

Aznapi műsor 19.30 óra után érhető el!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Csíksomlyói Mária köszöntő

Csíksomlyói MÁRIA köszöntőÉvközi 3. hét hétfő

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25

https://youtu.be/qWIvzjk-kOk

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Egyetemes könyörgések (Mk 1,14-20)Évközi 3. vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23

Bevezető

Ismét elmúlt egy hét. Van akinek gyorsan, van akinek lassabban. Ismét együtt vagyunk az oltár körül, hogy Istent dicsérjük, neki hálát adjunk, és tanításából erőt merítsünk. Hétköznapjaink során, amikor autóval megyünk valahová, gyakran megállít bennünket egy tábla, amelyről megtudjuk, hogy nem jó irányba haladunk. Ilyenkor az egyetlen értelmes magatartás az, hogy megállunk, megnézzük a térképet és visszafordulunk, így állít meg bennünket a vasárnap is, egy napra, de legalább egy órára, hogy a másik valóság felé forduljunk. Ez a másik térkép, amely ilyenkor elénk terül: az Úr Jézus tanítása. Ez is arra hív fel bennünket, hogy megforduljunk, megtérjünk. A mai evangéliumban az Úr Jézus így fogalmaz: „Közel van az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek.” Ha mai szentmisénken sikerül egy jó fordulatot tennünk, magunk látjuk hasznát.

Hívek könyörgése

Testvéreim! Az Úr Jézus nemcsak jó irányt mutat az evangéliummal életutunkon, hanem kegyelmével segít is bennünket az út megtételére. Kérjük őt bizalommal!

1. Könyörgünk Urunk, Egyházadért, hogy az idők jeleit felismerve az örömhírt olyan nyelven hirdesse, amelyet az emberek megértenek.

2. Könyörögjünk azokért, akik az élet értelmét keresik: add Urunk, hogy az evangélium örömhírét hozzájuk intézett felhívásnak tekintsék.

3. Könyörgünk a pályaválasztás előtt álló fiatalokért, add meg nekik Urunk annak felismerését, hogy a papi és szerzetesi hivatások számukra is Istentől felkínált lehetőségek.

4. Könyörögjünk a nyilvános bűnösökért, segítsd őket Urunk, hogy tudatára ébredjenek gonoszságuknak, és megtalálják az utat a megtéréshez.

Irgalmas és jóságos Istenünk! Te vagy az élet és az üdvösség forrása. Tudjuk, hogy Te jobban örülsz egy megtérő bűnösnek, mint kilencvenkilenc igaznak. Minden megtérésünkkel örömödre akarunk lenni, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Szív Útja

A Szív Útja gyakorlati módszerei

Napi Ima18 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
09

Gyakran a leginkább rászoruló emberek azok, akik a szemünk előtt vannak. Ha Jézus szívével akarunk élni, akkor úgy kell látni egymást, mint testvérek és nővérek, akik ugyanazzal az Isten által kapott méltósággal születtek.

 

Miután elmélkedtünk a „Szív Útja” szellemiségének kilenc lépésén, a következő lépés az, hogy megvalósítsuk azt az életünkben, megkeresve azokat a módszereket, amelyek segítségével hitünket cselekvésre válthatjuk.

Az alábbiakban öt gyakorlati módszert találunk arra, hogy megfontoljuk az életünkbe való beépítését, hogy ezt a spirituális utat a fejből a szívbe vezessük.

1. Olvassuk naponta az evangéliumot

Annak érdekében, hogy teljes mértékben együttműködhessünk Krisztus küldetésében, elõször meg kell értenünk, mi ez a küldetés, és ennél is fontosabb, ki az a Jézus. Az evangélium napi olvasása nagyszerű segítséget nyújt arra, hogy megismerjük Jézus személyét, és lehetőséget ad arra, hogy kövessük őt.

2. Imádkozzunk minden nap egy felajánló imádságot

Ha egy jobb napot kezdünk, akkor sokkal könnyebb sikert elérni bármilyen jó munkánkban, amelyet végezni akarunk. A napi felajánlás imádsága megszenteli minden nap kezdetét és a naunkat felajánljuk a mennyei Atyánknak. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a szeretõ Atya pillantása alá helyezzük magunkat, és emlékezzünk az emberiség előtt álló kihívásokra, amelyeket a Szentatya havonta elénk állít. (Ferenc pápa imaszándéka)

3. Keressük meg a szenvedők elősegítésének lehetőségeit a helyi közösségben

Gyakran a leginkább rászorulók szemünk előtt vannak. Ha együtt akarunk élni Jézus szívével, testvéreinknek kell látnunk egymást, akik ugyanolyan Isten által adott méltósággal születtek. Ahogy kalkuttai Szent Teréz egyszer mondta: „Maradj ott, ahol vagy. Találjuk meg saját "Kalkuttánkat". Keressük meg a betegeket, a szenvedőket és a magányosokat ott, ahol vagyunk - saját otthonunkban és a családjainkban, a munkahelyeken és az iskolában. A világ minden tájáról megtalálhatjuk Kalkuttát, ha van látásunk. Bárhová is megyünk, olyan embereket találunk, akik nemkívánatosak, szeretetlenek, gondozásra szorulnak, a társadalom által elutasítottak - teljesen elfelejtve, teljesen egyedül maradva.”

4. Válaszoljunk a Szentatya imaszándékára, a másokkal való együttműködéssel

Az ima mellett a pápa arra kér minket, hogy találjunk új és kreatív módszereket az emberiség előtt álló kihívások leküzdésére. Ezt nem lehet elszigetelten végezni, és szükség van a laikusok, a papok és a vallások közötti egészséges együttműködésre. Még ennél is inkább a keresztények és a nem keresztények segítségére van szükség, együtt dolgozva a világot sújtó problémák megoldása érdekében.

5. Növekedjünk mélyebben, a Jézus iránti szeretetben

A „Szív útja” életünkbe történő bevezetésének ezen gyakorlati módjai alapvetően Jézus Krisztus mély és tartós szeretetében gyökereznek. Ez azt jelenti, hogy felszólítottak arra, hogy mindennap imádságban beszélgessünk vele, és engedjük, hogy belépjen a szívünk ajtajába. Szeretettel táplálkozva képesek vagyunk kilépni ajtónkon, és mindenkivel találkozhatunk az Ő nevében.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
IMAFAL

HOLOKAUSZT nemzetközi emléknapja

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
27

MAXIMILIAN KOLBE imádsága

Íme itt az ég kapuja,
Az auschwitzi bunker mélyén,
A litánia lépcsőfokain jutok el Hozzád,
Szeplőtelen Anya!
Nyílj meg előttem, óh, Mennyek Kapuja,
Hogy Előtted térdre boruljak én -
Hű szolgád.
Hogy Arany Házadban megpihenjek...
Már az éhséget nem érzem,
Mennyei mannával táplálsz engem.
A frigyszekrény bőségéből,
Hiszen a manna: a szeretet...
Kiszáradt torkom szomjas
Az élet vizére.
Tiszta szívvel készülök 
Találkozni Veled,
Óh, Angyaloknak Királynéja!
 
Hogy ruhád szegélyét érinthessem,
Óh, Vértanúk Királynéja!
Hozzád megyek kora reggel,
Óh hajnalcsillag.
Kinyújtom kezemet az SS felé,
Hogy fecskendőjét belém döfje...
S íme, lábad nyomán követlek Téged,
Mindenszentek Királynéja!
Teresa Przanowska

 

.. szent férfiak és nők, akik előttünk jártak, és a mennyei haza felé vezető utat mutatták. Az életük biztató példái számunkra, akik mindennap küzdenek a "keskeny úton."

Néha a keresztény élet elkeserítő, és gyakran érezzük magunkat egyedül. Kétségbe esünk minden egyes alkalommal, amikor elesünk és azt gondoljuk, hogy soha nem leszünk szentek, és soha nem jutunk a mennybe. A legjobb esetben azt reméljük, hogy Isten könnyen be fog engedni minket az utolsó pillanatban.

A jó hír az, hogy ha a szentek életét nézzük, akkor biztosan találunk egy " testvér" vagy "nővér" szentet, aki nagyon hasonlít hozzánk, hasonló körülmények között küzdöttek és nőttek fel.

 

MAXIMILIAN KOLBE atya imája Máriához

Engedd, hogy dicsérjelek téged, ó, Szűz Mária!
Engedd, hogy különleges módon dicsérhesselek téged!
Engedd, hogy érted és csak érted éljek, dolgozzam, szenvedjek, lemondjak magamról és érted haljak meg!
Engedd, hogy hozzád vezethessem az egész világot!
Engedd, hogy neked még nagyobb, ha lehet a legnagyobb magasztalást tudjam megadni!
Engedd, hogy olyan tiszteletet tudjak neked megadni, amit még senki nem tudott!
Engedd, hogy mások a te felmagasztalásod igyekezetében engem felülmúljanak, és utána én őket, és így ebben a nemes versenyben a te tiszteletedben egyre jobban növekedjem, egyre erősebbé váljak, úgy, ahogyan elvárja tőlem az, Aki téged oly kimondhatatlan módon mindenki fölé rendelt.

Egyedül benned olyan páratlan módon dicsőült meg az Isten, ahogyan más szentben nem. Érted teremtette Isten a világot. Érted hívott életbe engem is az Isten. Micsoda boldogság ez nekem!

Engedd, hogy dicsérjelek téged, ó, Szűz Mária!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
IMAKÉRÉSEK - Imádkozzunk egymásért!

Meghalt Bendegúz

Reggeli ima12 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Vágó Péterné🙏🙏 | 01/23/2021 05:54

Vágó Péterné
Jan
23

Karaffa János atya 22-én 22 óra körül ezt írta:

Köszönjük a Bendegúzért mondott imákat, Ő már az Örökkévalóságból imádkozik értünk, az Úr Akarata szerint, amit megnyugvással fogadott. Boldog Batthyány László is elveszítette kedves fiát, Ödönt, aki csak 20 éves volt (hasonló korú mint Bendegúz), a Herceg-Doktor azt mondta akkor: Azért adunk hálát most, hogy Ödön 20 évig velünk volt és szerethettük! Adjunk hálát mi is a fiatal Bendegúzért, ismerve vagy ismeretlenül, mert mindig a Jóra törekedett és hősiesen viselve a keresztjét, elnyerte a Legnagyobb Jót jutalmául! R. I. P.

A fiatal Batthyány Ödön ezt a verset írta néhány héttel halála előtt:

"Hová sietsz te lengő szellő

Messze tova, puszták felett?

Fáradt vagyok, magas sziklákon

Jó lesz nekem, ott megpihenek.

Hová repülsz te dalos madár?

Erdők lombjának rejtekébe:

Fáradt vagyok, a ringó ágak

Úgy csalogatnak pihenésre!

És te én lelkem hová, hová?

Magasan szálló felhők fölé:

Oda visz engem, mert fáradt vagyok

Az Örök Szeretet övéi közé!"

Ödön és Bendegúz, két Jóra törekvő fiatal Testvérünk, az Égből segítsetek bennünket földi zarándokutunkon, hogy végül elérhessünk hozzátok, az Örök Szeretet Honába! Ámen!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."