KATTIMA.hu Kattints és imádkozz! – Evangélium és Ima, minden nap, Ferenc Pápa imaszándékával.

Ez az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Akkor tölti be kinyilatkoztatás szerepét, ha Krisztus szeretete megnyilvánul szavainkban, tetteinkben. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak.

49741 ima található a honlapon, összesen 102632 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Legfrissebb imák

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Evangelizációs: Misszionárius tanítványokért2021 október

Napi Ima121 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01

Evangelizációs: Misszionárius tanítványokért

Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Imádság

Urunk Jézus Krisztus, aki arra hívsz minket, hogy küldetésed apostolai legyünk,
Azért jöttünk ma, hogy felajánljuk neked életünket, ami vagyunk és amink van.
Veled akarunk együtt dolgozni az irgalmasság küldetésében,
hogy hűségesek legyünk a keresztségben kapott missziós hivatáshoz,
és engedjük, hogy a Szentlélek vezessen minket.
Segíts minket, hogy evangéliumod élő tanúi legyünk,
ünnepeljük az életet, amelyet benned kaptunk;
kilépve önmagunkból, hogy találkozzunk testvéreinkkel.
Fogadd el akaratunkat, hogy nyitottak legyünk arra,
hogy másokkal együtt szolgáljunk Atyád országáért.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

Magatartás

Tanúságtétel az életről
"A szíved tudja, hogy nélküle nem ugyanaz; ez a dolog, amit felfedeztél, ami segít élni és ami reményt ad neked, ez az, amit másokkal is közölnöd kell." (Ferenc pápa) Gondoskodom arról, hogy tetteim és szavaim az Úr szeretetét mutassák.
Fedezzük fel saját hivatásunkat és elhívásunkat
"Az új evangelizációnak magában kell foglalnia minden megkeresztelt személy új kezdeményezőkészségét." (Ferenc pápa) Milyen plébániai vagy közösségi szolgálatban tudok most segíteni?
Engedjük, hogy a Szentlélek vezessen minket
"A Lélek jelenléte a keresztényeknek egy bizonyos veleszületett természetet ad az isteni igazságokkal és egy olyan tudással, amely lehetővé teszi számukra, hogy intuitív módon megértsék azokat." (Ferenc pápa) Imádságba viszem a félelmeimet, és készen állok, hogy meghallgassam az Úr hangját, mielőtt cselekednék és döntenék.
Elérhető leszek Krisztus küldetése számára
"Minden keresztény misszionárius abban az értelemben, hogy mindenki találkozott Isten szeretetével Krisztus Jézus által; nem csak azt mondjuk, hogy "tanítványok" vagy "misszionáriusok" vagyunk, hanem inkább "missziós tanítványok." (Ferenc pápa) Kinek van szüksége most a segítségemre?
Misszionáriusok a mindennapi életben
"Tanítványnak lenni azt jelenti, hogy állandóan arra törekszünk, hogy Jézus szeretetét elvigyük másokhoz, és ez spontán módon minden helyszínen megmutatkozik: az utcán, a nyilvánosság előtt, a munkahelyen, mindenki útján." (Ferenc pápa) Nyitott leszek a szolgálatra azokban a helyzetekben, amelyekkel a mindennapi életben találkozom.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa twitter

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
27
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa video

Ferenc Pápa VIDEO2021. október

Napi Ima63 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

Azért imádkozunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Ferenc pápa - 2021. október

Jézus arra kér mindannyiunkat, és titeket is, hogy legyetek missziós tanítványok. Készen álltok erre?
Elég, ha rendelkezésre állunk, hogy válaszoljunk az Ő hívására, és az Úrral egyesülve éljünk a leghétköznapibb dolgokban - a munkában, a másokkal való találkozásban, a napi kötelességeinkben, a mindennapok véletlenszerű eseményeiben -, engedve, hogy mindig a Szentlélek vezessen bennünket.
Ha Krisztus mozgat benneteket, ha azért teszitek a dolgokat, mert Krisztus vezet benneteket, akkor ezt mások könnyen észreveszik.
És az életedről tett tanúságtételed csodálatot fog ébreszteni, a csodálat pedig arra ösztönöz másokat, hogy megkérdezzék maguktól: "Hogyan lehetséges, hogy ez az ember ilyen?", "Honnan ered az a szeretet, amellyel ez az ember mindenkivel bánik - a kedvesség és a jó humor?"
Ne feledjük, hogy a misszió nem a hittérítés; a misszió az emberek közötti találkozáson alapul, olyan férfiak és nők bizonyságtételén, akik azt mondják: "Ismerem Jézust, és szeretném, ha te is megismernéd Őt."
Testvérek, imádkozzunk azért, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

https://youtu.be/YJIS8qrBSwg

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Pápa hangja

Ferenc pápa A Szentlélek vezeti az Egyházat, nekünkaz a dolgunk, hogy engedelmeskedjünk

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
27

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Szent Pál egész igehirdetésének középpontjában Jézus és az ő húsvéti misztériuma áll. Az apostol ugyanis Krisztus hirdetőjeként, a megfeszített Krisztus hirdetőjeként lép fel (vö. 1Kor 2,2). A galatákat, akik hajlanak arra, hogy az előírások és hagyományok betartására alapozzák vallásosságukat, az üdvösség és a hit középpontjára: az Úr halálára és feltámadására emlékezteti. Ezt úgy teszi, hogy Jézus keresztjének valóságosságát állítja szemük elé. Azt írja: „Ki babonázott meg benneteket? Nem úgy állítottuk szemetek elé Jézus Krisztust, mint megfeszítettet?” (Gal 3,1). Ki babonázott meg benneteket, hogy elforduljatok a megfeszített Krisztustól? Rossz idők járnak a galatákra…

Még ma is sokan keresik a vallási biztonságot az élő és igaz Isten helyett, és inkább a szertartásokra és előírásokra összpontosítanak, ahelyett, hogy teljes valójukkal befogadnák a szeretet Istenét. És ez az új fundamentalisták kísértése, azoké, akik szemlátomást félnek az előttük álló úttól, és nem előre, hanem hátrafelé mennek, mert ott nagyobb biztonságban érzik magukat: Isten biztonságát keresik, nem pedig a biztonság Istenét. Pál ezért kéri a galatákat, hogy térjenek vissza a lényeghez, Istenhez, aki a megfeszített Krisztusban ad nekünk életet. Erről első személyben tesz tanúságot: „Krisztussal együtt megfeszíttettem, és már nem én élek, hanem Krisztus él bennem” (Gal 2,20). A levél vége felé pedig így fogalmaz: „Én azonban nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével” (Gal 6,14).

Ha elveszítjük a lelki élet fonalát, ha ezernyi probléma és gondolat gyötör bennünket, fogadjuk meg Pál tanácsát:

álljunk a megfeszített Krisztus elé, és tőle induljunk ismét útnak! Vegyük kezünkbe a feszületet, szorítsuk oda a szívünkhöz!

Vagy végezzünk szentségimádást, időzzünk el az Eucharisztia előtt, ahol Jézus az értünk megtört kenyér, a megfeszített Feltámadott, Isten ereje, aki szívünkbe árasztja szeretetét!

Most pedig, továbbra is Szent Pál irányításával, tegyünk egy újabb lépést. Tegyük fel magunknak a kérdést: mi történik, amikor imádságban a megfeszített Jézussal találkozunk? Az történik, ami a kereszt alatt történt: Jézus odaadja a Lelket (vö. Jn 19,30), vagyis a saját életét adja. A Lélek, aki Jézus húsvétjából fakad, a lelki élet alapelve. Ő az, aki megváltoztatja a szívet: nem a mi cselekedeteink.

Ő az, aki megváltoztatja a szívünket, nem az, amit mi teszünk, hanem a Szentlélek bennünk való munkálkodása változtatja meg a szívünket!

Ő az, aki vezeti az Egyházat, nekünk pedig az a dolgunk, hogy engedelmeskedjünk az ő működésének, amely odaáig és úgy hat, ameddig és ahogyan ő akarja. Egyébiránt éppen az a megfigyelés, hogy a Szentlélek mindenkire leszállt, és hogy kegyelme mindenféle kizárás nélkül hatott, győzte meg még a legvonakodóbb apostolokat is arról, hogy Jézus evangéliuma mindenkinek szól, és nem csak kiváltságos keveseknek. – És azok, akik a biztonságot keresik, a kicsiny csoportot, a tiszta dolgokat, mint akkoriban, elfordulnak a Lélektől, nem engedik, hogy a Lélek szabadsága beléjük hatoljon. – Így a közösség élete a Szentlélekben újul meg; és mindig neki köszönhetjük, hogy tápláljuk keresztény életünket és folytatjuk lelki harcunkat.

A lelki harc a Galata-levél másik nagy tanítása. Az apostol két szembenálló frontot mutat be: egyik oldalon a „test cselekedetei”, másikon a „Lélek gyümölcse”. Melyek a test cselekedetei? Az Isten Lelkével ellentétes magatartások. Az apostol nem azért nevezi ezeket a test cselekedeteinek, mintha emberi testünkben valami hibás vagy rossz lenne; ellenkezőleg, láttuk, mennyire hangsúlyozza a Krisztus által a keresztre vitt emberi test valóságosságát! A test szó a földi dimenziójában tekintett embert jelenti, aki önmagába zárkózik, horizontális életet él, világias ösztönöket követ, és bezárja az ajtót a Lélek előtt, az előtt a Lélek előtt, aki felemel bennünket, és megnyit Isten és a többi ember felé. De a test arra is emlékeztet bennünket, hogy mindez elöregszik, hogy mindez elmúlik, elrohad, míg a Lélek életet ad. Pál tehát felsorolja a test cselekedeteit, amelyek a szexualitás önző használatára, a bálványimádásnak minősülő mágikus gyakorlatokra, és olyan magatartásformákra utalnak, amelyek aláássák a személyközi kapcsolatokat: ilyenek például a „viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés…” (vö. Gal 5,19–21). Mindez – úgymond – a testnek, a pusztán emberi, a „betegesen” emberi magatartásnak a gyümölcse. Mert az emberinek megvannak a maga értékei, de mindez „betegesen” emberi.

A Lélek gyümölcse ezzel szemben „szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom” (Gal 5,22) – mondja Pál. A keresztényeknek, akik a keresztségben „Krisztust öltötték magukra” (Gal 3,27), így kell élniük. Jó lelki gyakorlat lehet például Szent Pál listáját elolvasni, és megvizsgálni, vajon saját magatartásunk megfelelő-e, életünket valóban a Szentlélek szerint éljük-e, életünk ezeket a gyümölcsöket hozza-e.

Életem a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom gyümölcseit hozza-e?

Például a lista első három helyén a szeretet, a békesség és az öröm áll: róluk ismerjük fel a Szentlélek által lakott személyt. Aki békében él, jókedvű és szeret: ez a három jel a Lélek működésére utal.

Az apostolnak ez a tanítása nagy kihívást jelent közösségeink számára is. Néha az Egyházhoz közeledőknek az a benyomásuk, hogy parancsok és előírások sűrű tömegével találkoznak: de nem, ez nem az Egyház! Ez bármilyen egyesületre érvényes lehet. A valóságban nem lehet megragadni a Jézus Krisztusba vetett hit szépségét, ha túl sok parancsolatból és egy olyan erkölcsi felfogásból indulunk ki, amely tömérdek aprósággá töredezve elfeledtetheti annak a szeretetnek az eredendő termékenységét, amelyet a békét adó ima és az örömteli tanúságtétel táplál. Ugyanígy a Léleknek a szentségekben kifejeződő életét sem szabad megfojtani egy olyan bürokráciával, amely megakadályozza a szívünk megtérését előidőző Lélek kegyelméhez való hozzáférést. Hányszor előfordul, hogy mi magunk, papok vagy püspökök, csinálunk annyi bürokráciát, hogy egy szentséget kiszolgáltassunk, hogy fogadjuk az embereket, akik ennek következtében azt mondják: „Nem, ez nem tetszik”, és elmennek, és sok esetben nem látják bennünk a Lélek erejét, aki megújít, aki újjáteremt bennünket. Ezért az a nagy felelősség hárul ránk, hogy a szeretet Lelkétől vezérelve és éltetve a megfeszített és feltámadt Krisztust hirdessük. Mert csak ennek a Szeretetnek van ereje ahhoz, hogy vonzza és megváltoztassa az ember szívét.

Fordította: Tőzsér Endre SP

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Igenaptár

IGE naptárSzent Simon és Szent Júdás, apostolok – Ü

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
Apostolokra alapozott épület vagytok.
Testvéreim!
Nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten háza népe.
Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, amelynek szegletköve maga Jézus Krisztus. Benne kapcsolódik egybe az egész épület, és emelkedik az Úr szent templomává. Őbenne épültök egybe ti is, és lesztek a Szentlélek közreműködésével Isten hajlékává.
Ez az Isten igéje.
Ef 2,19-22

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Minden földre * elhat szózatuk. (2a. vers. - 2. tónus)
Előénekes: Isten dicsőségét az egek hirdetik, * a mennybolt vallja kezének művét.
Ezt harsogja át egyik nap a másiknak, * erre oktatja éj az éjszakát.
Hívek: Minden földre * elhat szózatuk.
E: Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, * hogy meg ne értenéd szavát.
Minden földre elhat szózatuk, * a földkerekség végéig eljut igéjük.
H: Minden földre * elhat szózatuk.
Zsolt 18,2-3.4-5

ALLELUJA
Téged, Isten, dicsérünk, * téged Úrnak ismerünk! Téged dicsér, egek Ura, * apostolok boldog kara. – 6. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Tanítványai közül Jézus kiválasztott tizenkettőt, s elnevezte őket apostoloknak.
Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte.
Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit Péternek is hívott, és testvérét, Andrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát és a buzgó Simont; Júdást, Jakab fiát, továbbá karióti Júdást, aki később elárulta őt.
Azután lement velük, és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül Júdeából, Jeruzsálemből, Tirusz és Szidon tengerparti vidékéről. Ezek azért gyűltek össze, hogy hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek betegségükből. Meggyógyultak azok is, akiket tisztátalan lelkek gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított.
Ezek az evangélium igéi.
A szent apostolokról mondott votív misében is a fenti olvasmányokat vesszük.
Lk 6,12-19

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
30. AZ APOSTOLOKRÓL
Pap: Kérjük, testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Simon és Júdás és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket!
Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, Egyházadat, Ferenc pápánkat, N. főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon!
3. Áraszd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon!
4. Áldd meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán!
5. Végül engedd, Urunk, hogy (N. testvérünk és összes) elhunyt szeretteink már most, és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk!
Pap: Hallgasd meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket! Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés igenaptár

Bencés igenaptárSZENT SIMON ÉS JÚDÁS (TÁDÉ) APOSTOLOK

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok


Ef 2,19-22

Így tehát most már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten házanépe, az apostolok és próféták alapjára rakott épület, melynek szegletköve maga Krisztus Jézus. Benne illeszkedik egybe az egész építmény, és az Úr szent templomává növekszik. Ti is benne épültök egybe Isten lakóhelyévé a Lélekben.

Zs 18A

A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Isten dicsőségét beszélik az egek, és keze művét hirdeti az égbolt. Ezt harsogja az egyik nap a másiknak, erre tanítja az egyik éj a másikat. Nem sustorgással, nem dadogással, hogy ne lehetne érteni őket: az egész földre elhat szózatuk, s a földkerekség határaira szavuk. Bennük ütötte fel a napnak sátrát, s az, mint a vőlegény, kilép nászházából, mint a hős, ujjongva indul neki útjának. Az ég egyik szélén kel föl, és útja annak másik széléig jut el, és nincs, aki melege elől elrejthetné magát. Szeplőtelen az Úr törvénye, felüdíti a lelket, az Úr rendelete megbízható, bölcsességet ad a kisdedeknek. Egyenesek az Úr végzései, vidámmá teszik a szívet, világos az Úr parancsa, felvilágosítja a szemet. Az Úr félelme tiszta, örökkön-örökké megmarad, igazak az Úr ítéletei, egytől-egyig igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, és megannyi drágakőnél, édesebbek a méznél, meg a csepegő lépes méznél. Szolgád meg is tartja őket, megtartásuk jutalma bőséges. Ki veszi észre a vétkeket? Tisztíts meg titkos bűneimtől, és a kevélységtől mentsd meg szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor szeplőtelen leszek, s a nagy vétektől tiszta maradok. Hadd legyen kedves előtted szám beszéde, és szívem elmélkedése mindenkor. Uram, én segítőm, én üdvözítőm!

Lk 6,12-16

Történt pedig azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt. Ezeket elnevezte apostoloknak: Simont, akit Péternek is nevezett, és Andrást, a testvérét, valamint Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, Alfeus fiát és Simont, akit Zelótának neveznek, Júdást, Jakab fiát, és iskarióti Júdást, aki áruló lett.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István - A Szentek élete

A nap SzentjeSzent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

Az Úr Jézus Krisztus tizenkét apostola közül Simonról és Júdás Tádéról tudjuk a legkevesebbet az újszövetségi Szentírásból.

Simon neve szerepel az apostolnévsorokban (Mk 3,18; Mt 10,4; Lk 6,15; ApCsel 1,13), de Márk és Máté azt mondja: a Kananeus Simon , Lukács pedig: a Zelóta Simon. Ebből a zelóta szóból arra következtethetünk, hogy Simon korábban a fanatikusan Róma-ellenes párthoz tartozott, melynek tagjai a véres merényletektől sem riadtak vissza, ha a rómaiak irtásáról volt szó. De ez a Simon nem azonos a Mk 6,3-ban és a Mt 13,55-ben említett Simonnal, aki az Úr Jézus rokona volt és később Jeruzsálem püspöke lett.

Lukács mindkét helyen Judas Jacobi-t említ, és nem dönthető el, hogy Jakab fiáról, vagy testvéréről van-e szó. Márk Júdás Tádénak mondja, Máté szintén így nevezi, illetve vannak olyan Máté-kéziratok, amelyekben Judas Lebbaeus-ként szerepel (Mt 10,3).

Pusztán a szövegek alapján vitatható lenne, hogy azonos személyről van-e szó, de Origenész a Római levélhez írt kommentárjában azt a véleményt képviseli, hogy Judas Jacobi és Júdás Tádé vagy Judas Lebbaeus ugyanaz a személy. Az biztos, hogy Márk egy másik Júdásról beszél, amikor Jézus testvérét említi, akit szintén Júdásnak hívtak (6,3).

Szent Jánosnál azt olvassuk, hogy „Júdás, nem a karióti”, felteszi Jézusnak a kérdést: „Uram, hogy van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat és nem a világnak?” (14,22). A válasz látszólag megkerüli a kérdést, de lényegében érinti a tanítványok hivatását és Jézushoz való kapcsolatát: „Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, és Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk, és benne fogunk lakni.”

Legendájuk szerint a Zelóta Simon Júdás Tádéval együtt úgy lett vértanú, hogy kettéfűrészelték őket. Ezért Simont fűrésszel szokták ábrázolni, a favágók tekintik a védőszentjüknek.

Ünnepüket a Jeromos-féle Martirológium október 28-ra teszi. Rómában a 9. századtól ünneplik őket.


A jámbor hagyomány a következőket beszéli el a két apostolról:

Élt Edesszában egy Abgár nevű, istenfélő király. Hallott Jézus tetteiről, és levelet intézett hozzá, melyben többek között ez állt: „Jöjj el hozzám, és segíts betegségemen! Hallottam arról is, hogy a zsidók zúgolódnak ellened, és üldöznek. Ezért jöjj hozzám! Igaz, hogy csak egy kis város felett uralkodom, de ez a város tisztességes, és neked meg nekem elég lesz.” Jézus levélben válaszolt neki, és azt írta, hogy neki Jeruzsálemben kell teljesítenie a küldetését, de később majd egy tanítványát elküldi.

Az Úr mennybemenetele után Tamás apostol teljesítette az ígéretet azzal, hogy Júdás Tádét Edesszába küldte. Ő megjelent Abgár király előtt, bemutatkozott, hogy Jézus tanítványa, s közben mennyei fény sugárzott az arcáról. A király azonnal boldogan megvallotta hitét az Isten Fiában, az apostol pedig fogta a magával hozott kendőt, amelyen Jézus arca volt látható, betakarta vele a leprában szenvedő király arcát, és az mindjárt visszanyerte egészségét.

Ezután Júdás Mezopotámiában, Simon pedig Egyiptomban hirdette az evangéliumot, majd mindketten Perzsiába mentek.

Éppen akkor tervezett hadjáratot Baradach, a babiloni király hadvezére és hercege India ellen. Jóslatot kért isteneitől, és azt a választ kapta, hogy nagy háború következik, amelyben mindkét oldalon sokan halnak meg. Ettől a herceg megrettent, és szorult helyzetében az apostolokhoz fordult. Simon és Júdás ezt mondta: „Nem kell félned, mert velünk a béke jött országotokba. Nem lesz háború, holnap a harmadik órában követek érkeznek Indiából, hogy a békéről tárgyaljanak veled.” A pogány papok, akik az előbbi jóslatot adták, kinevették az apostolokat, de másnap bekövetkezett, amit Simon és Júdás mondott: megérkeztek a békekövetek Indiából.

Akkor a herceg máglyára akarta vettetni a pogány papokat, mert hazudtak neki. Jézus tanítványai azonban így könyörögtek azok életéért: „Mi nem azért küldettünk, hogy élőket megöljünk, hanem hogy holtakat életre keltsünk!” E magatartásnak a híre eljutott a király fülébe is, és elrendelte, hogy a két apostol szabadon működhet országa területén.

Egyszer megvédtek egy ifjút, akit alaptalanul azzal vádoltak, hogy elcsábított egy leányt. Ezért rátámadtak az apostolokra, hogy szolgáltassák ki nekik az igazi tettest, ők azonban így válaszoltak: „Mi arra küldettünk, hogy megmentsük az ártatlanokat, nem pedig arra, hogy elveszejtsük a bűnösöket!”

Miután bejárták már az egész országot, eljutottak egy városba, melynek népét ellenségeik feltüzelték ellenük. Elfogták és a pogány templomba hurcolták őket. Akkor megjelent nekik az Úr angyala, és mindkettőjüket választásra szólította fel: vagy azonnal meghalnak mind, akik ellenük támadtak, vagy ők lesznek vértanúk. Mindketten a vértanúságot választották, de csodajelet kértek, hogy megtérjenek az emberek. Azt kérték, hogy csillapodjon le a tömeg dühe, és mindegyik gonosz lélek zúzza szét a saját bálványát. Mikor a bálványképek mindenki szeme láttára darabokra törtek, a pogány papok rárohantak az apostolokra, és megölték őket.


Istenünk, ki úgy akartad, hogy Apostolaid révén ismerjük meg szent nevedet, kérünk, Szent Simon és Júdás Tádé apostol közbenjárására add, hogy Egyházad állandóan gyarapodjék, és egyre több népet egyesítsen magában!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A nap szentje

Szent Simon és Júdás (Tádé) apostolok Együtt haltak meg Perzsiában(első század)

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

Történetük

+Simon, akit az evangéliumokban "a kánaáni" és a "buzgó" néven emlegetnek, a hagyomány szerint halász volt.

+ Általánosan elfogadott, hogy a Zelóta párt tagja volt, ez egy a 72-ben a jeruzsálemi templom lerombolásához vezetett rómaiak elleni lázadásért felelős zsidó szekta

+ A hagyomány szerint Simon Egyiptomban hirdette az Evangéliumot.

+ Júdás apostolt, akit ma a lehetetlen esetek védőszentjeként tisztelnek, általában a Máté (14:22) és Márk (3:18) evangéliumában említett „Tádéval” azonosítják.

+ Hagyományosan a nevét viselő újszövetségi levél szerzőjeként tisztelik, és arról emlékeznek meg róla, hogy megkérdezte Jézust, miért nem fedi fel magát az egész világ előtt, mire Jézus azt válaszolta, hogy ő és az Atya meglátogatja mindazokat, akik vele maradnak. (János 14:22-23)

+ Az ókori hagyomány szerint Júdás Egyiptomban és Mauritániában hirdette az Evangéliumot, és Perzsiában Szent Simonnal együtt haltak mártírhalált.

+ Szent Simon és Szent Júdás feltételezett ereklyéit a római Szent Péter-bazilikában őrzik.

+ Szent Júdás Tádét a lehetetlen esetek védőszentjeként tisztelik.

Lelki bónusz

Ezen a napon a perui emberek a „Názáreti Csodák Urát” - Señor de los Milagros de Nazarenas-t  tisztelik. Ez egy 17. századi festmény, a keresztre feszítés ábrázolása.
A képet egy, a mai Angola területére való ismeretlen afrikai rabszolga festette, és a kereszten függő Krisztust ábrázolja, fölötte az Atyával és a Szentlélekkel, jobbján és balján pedig Máriával és Mária Magdolnával.

Elmélkedésre és imádságra

„De ti, szeretteim, ti szent hitetek alapján épüljetek fel; imádkozzatok a Szentlélekben, tartsatok ki az Isten szeretetében, és várjatok Urunknak, Jézus Krisztusnak örök életet szerző irgalmára.” – Júdás 20-21.

Imádság

Istenünk, te úgy akartad, hogy apostolaid által jussunk el neved ismeretére. Szent Simon és Szent Júdás Tádé közbenjárására add jóságosan kegyelmedet, hogy Egyházad szüntelenül gyarapodjék, és egyre több nép fogadjon el hívő lélekkel téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium

Bálint Sándor Ünnepi KalendáriumSimon – Júdás

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

Simon – Júdás, másként Simon-Júda már a magyar középkorban is számontartott kettős apostolünnep. Júdásnak az Iskariótitól való megkülönböztetésül Júdás Thaddeus (Tádé) volt a teljesebb neve. Középkori magyar szóalakja: Tágyás (1211).*

 

Apokrif fogantatású legendáját, az Abgar-kép történetét a Winkler-kódexben* olvassuk: mikoron Krisztus predikála Zsidóságba, Jeruzsalem táján, hallván ezt Abagarus edissai király, hogy Krisztus sok csodákat tenne Zsidóságban, Abagarus íra köszenetöt Jézusnak.

Hallottam az egésségökről, kiket orvosságok nélkül és fivek nélkül tész és szóddal vakokat velágosojtasz, sántákat jártatsz, poklosokat vigasztasz, halottakat elevenejtesz, kiket mind hallván te rólad, megtökéllem én lelkömben. És ez kettő közül egy légy, avagy Te légy Isten menyországból, hogy ezöket tészöd, avagy hogy Istennek fia légy, hogy ezöket mívelködöd. Azért kérlek tégödet jó Jézus, ez levél szerént, hogy méltóljál én hozzám munkálódnod és én kórságomat, kit régtőlfogva szenvedök, avagy vallok, meg vigaszjad. Mert az bizonysággal meghallottam, hogy az zsidók ellenöd zugodnak és akarnak ellenködni te ellenöd. Azért jőjj énhozzám, vagyon énneköm egy kis városom, de ékös. Elég leszen mind te neköd s mind énneköm.

De Úr Jézus Krisztus eképpen felele neki: Boldog vagy te, ki énbennem hittél, miért nem láttál. Mert meg vagyon énrólam írván, boldogok, kik engömet nem láttanak és hittenek, de maga azokról melyeket énneköm írtál, hogy én tehozzád mennék, először kell énneköm mindönöket beteljesejtenöm, melyekért én bocsátott vagyok. Annak utánna attól elvétetöm, ki engömet bocsátott. Mikoron én is menyországba fel menendök, bocsátok tehozzád egyet én tanítványim közől, ki tégödet megvígaszjon és megéltessön.

Látván immár azért Abagarus, hogy Krisztusnak színét, avagy személyét nem láthatnája, néminemű képírót bocsáta Jézushoz, hogy uronknak képét, ábrázatát csak írva láthatnája, kit személy szerént nem láthata. De mikort a képíró Krisztushoz jött volna, és Krisztusnak orcájának fényösségétől nem igyeközhetik vala megírnya mi ábrázú, avagy mi szabású Krisztus volna és mint őneki hagyta vala, meg nem írhatá. Látá Krisztus a képírónál a ruhát, vevé és ő orcájához nyomá és eképpen ő szent színét Abagarus királynak az ruhára nyomva küldé.

Minek utánra immár Krisztus menyországba mene, miképen néminemű írásban olvastatik, hogy szent Tamás apastal Taddeust, ki mondatik Judásnak, külde Abagarus királyhoz Istennek mondása szerént. Ki mikoron látta volna Jézusnak tanítványát őhozzája jönni, a jó Jézusnak igéretit, látá Abagarus kerály Taddeusnak orcáján néminemű isteni fényességöt. Kit látván, megfélemlék és megrettene, mondván: Bizony, te a jó Jézusnak, az Istennek fiának vagy tanítványa, ki mondotta vala énneköm: Bocsátok egyet én tanítványaim közől te hozzád, ki tégödet megvígaszjon és teneköd életöt adjon. Kinek Taddeus monda, ha Istennek fiában hiszel szívednek minden kévánatosságát megnyeröd. Kinek mondá Abagarus király: hiszöm bizonnyal és az zsidókat, kik megfeszejtötték őtet, örömest mind római hatalomnak ellene meggyötröm.

A történet itt megszakad, nem folytatódik tovább. Eddig tart egyébként a Legenda Aurea előadása is. Később a magyar Gesta Romanorum (1695) példái között szintén töredékesen, nagyon röviden bukkan föl:

Gervasius írja: Édissa városában mely nagy tiszteleti volt régebben a Krisztusnak, úgyhogy abban semminémű eretneket nem szenvedtek, sem zsidót, sem bálványimádó pogányt. Kihez képest a pogányságnak ereje semmi győzedelmet nem vehetett rajtok. Ha mikor ostromlották a nemzetségek, egy kis gyermek kiállott a város kőfalára, aholott valami levelet olvasott. És valamikor azt elolvasták, vagy megbékéllettek, vagy rémülve elfutottak alóla a pogányok.*

Abagarus megjelenik a jezsuita diákszínpadon is: Nagyszombat (1697).* A legendát már a mi korunkban páratlan teljességgel, kitűnő tájékozottsággal foglalja versbe Varga Lajos népi versírónk.* Terjedelmessége miatt nem idézhetjük.

Nyilvánvaló, hogy az Abgar-kép legendáját barokkos ponyvairodalmunk is számontartotta. Ennek bizonyságai azonban vagy megsemmisültek, vagy még lappanganak. Tudnunk kell még, hogy az Abgar-kép barokk másolatai régi paraszthajlékokban éppen nem voltak ritkák. A Szeged-alsóvárosi franciskánus templom Pieta-oltárának oromzatán is föltűnik. Számát a kutatás gyarapítani fogja.

 

*

 

Júdás, másként Tádé tehát Jézus tanítványa és rokona. Életét teljesen átszőtte a legenda, amint Abgar király történetéből is kitűnik. Kezében vándorbottal vagy újabb időkben Krisztus képmásával szokás ábrázolni.*

Tisztelete – nyilvánvalóan az Iskarióti Júdással való névrokonsága miatt – évszázadokon át mintegy lappangott, csak az újkorban bontakozott ki. Oltalmát, segítségét a korunkra annyira jellemző bonyolult, kilátástalannak tetsző, félreérthető emberi körülmények között, tanácstalanság, kétségbeesés idején keresik. Eredete talán Svédországi Szent Brigitta egyik látomása, amelyben Jézus kinyilatkoztatja neki, hogy mindig nagy bizalommal forduljon Tádéhoz.

A kultusz közép-európai szülőhelye a jezsuiták bécsi Am Hof néven emlegetett, egyébként a kilenc angyali karnak szentelt temploma.* A barokk udvari pietás hatására Nádasdy Ferenc országbíró, aki mintha tragikus sorsát előre érezte volna, Tádét különös bensőséggel tisztelte, a tőle épített Lorettom templomának egyik kápolnáját István királynak, a másikat pedig Tádénak ajánlja (1659), akiről hiszi, tudja, hogy patronus causarum desperatarum, vagyis: a reménytelen ügyek pártfogója. A kápolna freskóciklusa: 1. Tádé vértanúhalála, 2. Tádé álmában megjelenik Abgar királynak, 3. iratot nyújt át neki, 4. a pogányoknak hirdeti az evangéliumot, 5. két angyal pálmával és égi koronával (1734). Festőjük nem ismeretes.*

Tádé tiszteletének másik korai bizonysága a soproni dominikánusok főoltára (1740), ahol angyalsereggel jelenik meg, kezében Jézus képmása.*

A budapesti egyetemi templomban, amelyet még a pálosok építettek, egykorú Simon–Júdás oltárt látunk.

Mint jezsuita „divatszent” jelenik meg a váci Gombáspatak hídján (1758): S. THADEAE DESOLATOS, NE SPIRITU CONCIDANT, ERIGE,* vagyis: Óh Szent Tádé, a kétségbeesetteket, nehogy lélekben összeomoljanak, állítsd talpra.

Kassa szinte valamennyi templomában találkozunk Tádé képével, a kultusz tehát még föltétlenül barokk–jezsuita hagyomány. A további hazai hódítást nyilván a jozefinizmus akadályozta meg. Századunk elején azonban újjászületik: Júdás – Tádé a nagyváros szentje. Érthető, hogy a jezsuita rend és nyomában az urbánus igényű lelkipásztorkodás felkarolja a kultuszát. Az Am Hof kegyképének másolataival városi templomainkban mind többször találkozunk, ami jellemző a modern élet útvesztőiben vergődő emberre.*

 

*

 

Tádé kalendáriumi társa a buzgó Simon (Máté 10,4). A hagyomány a kánai mennyegző vőlegényével is azonosította. Ismertetője a fűrész, mert legendájának egyik változata szerint ez volt vértanúságának eszköze. Ezért különösen a favágók tisztelték védőszentül. Ennek ugyan eddigi tudomásunk szerint nincs biztos hazai nyoma, de a számos erdővidéki patrocinium miatt minálunk sem lehetett ismeretlen.

Neve keresztnévként régebben kedveltebb volt mint napjainkban. Ezt a belőle képzett számos családnév: Simon, Simonka, Simóka, Sinkó, Sinka, Simó, Sima is igazolja. Néhány helynév: Szentsimon, Csíkszentsimon, Nyárádszentsimon.

 

Simon Bártfa (1480), Kassa (múzeum, XV. század vége), Lipótszentandrás (Sväty Ondrej nad Vahom 1512), Ludrófalva (Ludrova 1510), Turócbéla (Bela 1520) szárnyasoltárán a többi apostolok társaságában jelenik meg.* Faszobruk áll Nagyőr (Nehre, Strážky) templomának Simon–Júdás oltárán (1500).*

Simon – Júdásnak oltára állott a győri székesegyházban (1457), a soproni Szent György-kápolnában (1480).*

 

Tar Benedek szegedi vőfélyes versezete az Adhortatio mulierum (1541). Így oktatja benne többek között a házasulandó legényeket:

 

Azt jól látjuk mostan, nincsen tisztességek
Az jámbor fírjeknek, nincsen böcsületek,
Mert az új menyeknek nincsen fejedelmek,
Ingyen majdan Simon  bíró leszen bennek.*

 

A Simon bíró nyilvánvalóan az urán zsarnokoskodó, kardos asszonynép megjelölése. Melotai Nyilas István kálvinista Agendája szerint az asszonyok vétkeznek, ha Simon bírákká akarnak lenni, hogy ők hajtsák elől a lovat, sőt gyakorta a kuczigból a hamu székről akarnak regulát szabni ő férjeknek az asztalfőre. Oldaltetem mii zörgetsz?*

Nem tudjuk, hogy a kifejezés élt-e parasztnépünk ajkán is. Mindenesetre Dugonics András az esztelenek között emlegeti ezt a példabeszédet: Simon Bíró hajtja a lovat.*

Waldapfel József mutatja ki,* hogy a Simon bíró német eredetije Meister Siemann, amely a sie ist der Mann mondatból rövidült. A német kifejezés a XVI. században válik általánossá, népszerűsítéséből maga Luther Márton is kiveszi a részét. A Siemann mellett a Simon német névetimológiás változat is fölbukkan, éspedig először Rebhun kánai mennyegzőről szóló játékában (1538), továbbá Hans Sachs egyik farsangi komédiájában (1539). Egyébként az asszonyi gyarlóságról, a férjeknek a házaséletben való elsőségéről szóló énekek a lutheri reformáció biblicizmusát tükrözik.

A képzetkörnek színes-tréfás osztrák hajtása a papucsférjek céhe, a Simandlbruderschaft, amely különösen Krems városában virágzott.* Erre csak utalunk.

 

*

 

Máig emlegetett, szólásban is számontartott őszi jeles nap Simon – Júda ünnnepe. Tisztességét a nem kevés ősi patrocinium is tanúsítja. Ezek:

 

Esztergom: Össöd (1321, elenyészett),* Bajót, Laksárújfalu (Lakšárska Nová Ves, kápolna).

Nyitra: Bán (Banovce).

Besztercebánya; Bacur (Bacurova, 1300), Pribós (Pribovce, XV. század), Felsőzsadány (Hornia Ždana, XVI. század).

Rozsnyó: Zabar, Szentsimon, középkori nevén Szentsimoné, Szentsimonúr (XIII. század),* Derenk (1731, eredetileg fatemplom), Csetnek (Štitnik 1734), Divényoroszi (Trhanová).

Szepes: Ábrahámfalva (Abrahamovce), Görgő (Harhov), Knyazsa (Knaža), Kokava, Ludrófalva (Ludrová), Námesztó (Námestovo), Szlécs (Sliač), Vidernik.

Kassa: Harapkó (Hrapkov, XVI. század), Somos (Drienov, 1706), Töltszék (Tulčik, 1741), Olysó (Olšov, 1749), Kuró (Kurov, 1841).

Eger: Barc (1332, elenyészett), Keszi (Tiszakeszi 1332, elenyészett).*

Szatmár: Kiskapos (Male Kapušany).

Pécs: Sumony (1721, későbbi titulusa Zsigmond),* Simontornya (1734), Nyomja (1759), Németmárok (1793), Szulok (1800).

Győr: Oka (Oggau) Középpulya (Mittelpullendorf).

Vác: Gomba (középkor, elenyészett).*

Kalocsa: Császártöltés (1786), Bezdán (1846).

Erdély: Csíkcsatószeg (Cetaţuia, 1848), Gyergyóalfalu, Esztelnek. A középkorban Holdvilág (Halwelagen, Hoghilag), Mátéfalva (Mattersdorf, Mateiaş), Szászpéntek (Pintak, Pintic) erdélyi szász faluk is Simon – Júdát tisztelték védőszentül.

Búcsújukra a szentsimoniak ludat hizlalnak, amelynek Simon lúdja a neve.

 

*

 

Simon – Júda jeles időjárási és gazdasági határnap. Országszerte ismert szólás fűződik hozzá: megérkezett Simon – Júdás, jaj már néked pőregatyás, vagyis mostantól fogva már melegebben kell öltözködni: Ennek a tanácsnak középkori deákságban gyökerező, európai párhuzamai vannak.

Egyes vidékeken nem Dömötör, hanem Simon – Júdás volt még a közelmúltban is a juhok elszámoltatásának és a juhászok fogadásának napja (Kiskunfélegyháza, Horgos, Zenta, Sárvár). A két nap között a juhásznak és esztendős béresnek három nap szabadság járt.*

Hegyaljának legkedveltebb szőlőpatrónusa a két apostol. Sárospatakon oltáruk van. Ünnepükön kell a szüretet megkezdeni. Erre Ambrózy Ágoston két regulát is hallott.* Az egyik:

 

Rég felírta Noé Tokaj hegyormára,
Hegyaljai kapás várj Simon – Júdára.

 

A másik:

Akár haszon, akár kár,
Simon – Júda a határ.

 

*

 

Az erdélyi szászok között Simon – Júda, nyelvükön Seimegojd,* a házasodás határnapja. Amelyik holdvilági lány elkésik vele, meg kell várnia a következő esztendőt. Mátéfalva és Szászpéntek falukban a lányok és legények napja, amikor házasságok szövődnek.*

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az élet igéje, Fokoláre

Az élet IGÉJE 2021 október „Tudjuk, hogy az Istent szeretőknekminden javukra válik” (Róm 8,28)

Napi Ima47 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01

„Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik” (Róm 8,28)

Pál apostol rómaiaknak írt leveléből származik az ige, melyet ebben a hónapban megélni javasolunk. Hosszú, gondolatokkal és tanításokkal teli szövegről van szó, amelyet Pál Rómába menetele előtt írt, hogy előkészítse látogatását, mert személyesen még nem ismerte ezt a közösséget.

A nyolcadik fejezet különösen is aláhúzza az új, Lélek szerinti életet, az örök élet ígéretét, amely az emberekre, a népekre és az egész teremtett világra vár.

„Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik”

Ennek a mondatnak minden szava mély jelentőséggel bír.

Pál kijelenti, hogy főleg kereszténységünkből fakadóan megismertük Isten szeretetét, és tudjuk, hogy minden, ami velünk, emberekkel történik, részét képezi Isten nagy üdvösségtervének.

Pál azt mondja, hogy minden ennek a tervnek a megvalósulására szolgál: a szenvedés, az üldöztetés, a bukás és a személyes gyengeségeink is, de főleg Isten Lelkének a működése a szívünkben, ha befogadjuk őt.

A Szentlélek meghallja az emberiség és a teremtett világ vajúdását, velünk sóhajtozik[1], és ez a biztosítéka, hogy Isten terve meg is valósul.

Számunkra ez azt jelenti, hogy válaszoljunk cselekvő szeretettel a szeretetére, bízzuk magunkat az Atyára minden szükségben, és tegyünk tanúságot az új égbe és új földbe vetett hitünkről[2], melyet azoknak készít, akik bíznak Benne.

„Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik”

Hogyan valósítsuk meg ezt a komoly kijelentést személyes életünkben, a mindennapokban?

Chiara Lubich ezt tanácsolja: „Mindenekelőtt soha nem szabad megállnunk a dolgok pusztán külső, anyagi, profán szemlélésénél, hanem hinnünk kell, hogy minden tény olyan üzenet, mellyel Isten kifejezi szeretetét irántunk.

Az élet gyakran egy olyan szőtteshez hasonlít, melyből csak a csomókat és a kusza szálak összevisszaságát vesszük észre. Meg fogjuk azonban látni, hogy valójában mennyire más: egy olyan csodálatos minta, melyet Isten szeretete sző majd hitünkre alapozva.

A következő lépés az, hogy bizalommal és teljesen hagyatkozzunk rá erre a szeretetre minden pillanatban, legyen szó akár kis, akár nagy dolgokról. Sőt, ha képesek leszünk rábízni magunkat Isten szeretetére a hétköznapi élethelyzetekben, akkor Ő megadja majd nekünk az erőt ahhoz, hogy a nehezebb pillanatokban is rá tudjuk bízni magunkat: egy nagy megpróbáltatás vagy betegség idején, és a halál pillanatában.

Próbáljunk meg így élni, de ne érdekből, azért, hogy Isten felfedje terveit, és így vigasztalást nyerjünk tőle, hanem csak szeretetből. Meg fogjuk látni, hogy ez a bizalomteli ráhagyatkozás végtelen fény és béke forrása számunkra és sok más ember számára.”[3]

Bízzuk magunkat Istenre a nehéz döntésekben is, ahogy O. L. meséli Guatemalából: „Szakácsként dolgoztam egy szeretetotthonban. A folyosóról behallatszott, hogy egy néni vizet kér. Bár nekem tilos elhagynom a konyhát, mégis megkockáztattam, és kedvesen odaadtam neki egy pohár vizet. Felragyogott a szeme. Megivott egy fél pohárral, aztán megszorította a kezemet: »Maradjon velem tíz percre!« Magyaráztam, hogy nekem nem lehet, mert az állásomat kockáztatom vele. De a tekintete meggyőzött, és vele maradtam. Megkért, hogy mondjuk el együtt a Miatyánkot. Aztán pedig arra, hogy énekeljek valamit. Az a dal jutott eszembe, hogy »nem viszünk magunkkal semmit, csak a szeretetet…«. A többi lakó csak figyelt bennünket. Az asszony boldog volt és annyit mondott: »Isten áldjon meg téged, gyermekem!« Rövid idővel utána pedig elhunyt. Mindenképpen el kellett bocsátaniuk, mert elhagytam a konyha területét. A családom távol él, szükségük van a támogatásomra, mégis béke és öröm van bennem, mert válaszoltam Istennek, és az az asszony nem maradt egyedül élete legfontosabb pillanatában.”

 

Letizia Magri

 

[1] vö. Róm 8,22-27

[2] vö. Jel 21,1

[3] Chiara Lubich: Az élet igéje, 1984. augusztus

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Heti IGE, bátorító üzenet

Heti IGE bátorító üzenetVigyázz, kire hallgatsz!

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
23

Vigyázz, kire hallgatsz!

„Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.” (Példabeszédek 2:6)

Mit mondanak neked a környezetedben lévő emberek? A kétségeidet növelik, vagy erősítik a hitedet? Attól, hogy valaki mond neked valamit, az még nem biztos, hogy úgy is van.

1492-ben a Kolumbusz környezetében élő emberek azt gondolták, hogy a föld lapos. A „szakértők” megvizsgálták útitervét, és azt mondták, hogy az elképzelése lehetetlen. Kolumbusz mégsem esett le a föld széléről, ahogy ők jósolták – ehelyett Amerikát fedezte fel!

Hasonlóképp gondolkodott Thomas Edison, amikor megpróbálta meggyőzni Henry Fordot, hogy hagyjon fel az automobillal kapcsolatos új ötletével, mert meg volt róla győződve, hogy soha nem fog működni. Azt mondta Fordnak: „Inkább dolgozzon nálam, és vigyen véghez valami érdemlegeset!” Bár Edison nagyszerű feltaláló volt, úgy tűnik, hogy csak ahhoz viszonyult pozitívan, amit ő képes volt megtenni, és meglehetősen pesszimista volt mások képességeit illetően. Ezért amikor legközelebb autóba ülsz, örülj, hogy Ford nem osztotta Edison pesszimista nézeteit az autókra vonatkozóan.

Ne hagyd, hogy valaki más korlátolt gondolkodása téged is korlátozzon! A negatív hozzáállás fertőző; vigyázz, nehogy elkapd! Még ha a családodban te vagy is az egyetlen pozitív ember, légy optimista szemléletű minden helyzetben! Amit közismert tényként kezelünk, gyakran tévedés! „Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.”

Belevették Istent a számításba azok az emberek, akik azt mondják neked valamire, hogy nem lehet megtenni? Ha nem, ne figyelj rájuk! Ne azokra hallgass, akik kétségeidet növelik, azokra figyelj, akiknek Isten bölcsességet, tudást és értelmet adott!

 

"A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédSzent Simon és Szent Júdás Tádé, apostolok

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

Jelenlét

"Állj meg, és tudd, én vagyok az Isten." Uram, add, hogy Lelked vezessen, mialatt mindenben jelenlétedet keresem, mert csak nálad találok megnyugvást és felüdülést ebben a zaklatott világban.

Szabadság

Uram, itasd át szívemet a vággyal, hogy jobban megismerjelek és szeresselek. Add, hogy kövessem életemre kigondolt tervedet.

Tudatosítás

Uram, te a világ világosságának nevezel engem. Add, hogy mindig tudatában legyek, hogy az éhezők, az otthontalanok, a betegek és szűkölködők, az idegenek és a menekültek szolgálatára rendeltél.

Isten igéje

Lk 6,12-16
Ezekben a napokban történt, hogy kiment a hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Amikor megvirradt, odahívta magához tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, s apostoloknak nevezte őket: Simont, akit Péternek hívott, testvérét, Andrást, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Alfeus fiát, Jakabot és a Zélótának nevezett Simont, aztán Júdást, Jakab testvérét, és a karióti Júdást, aki később árulója lett.

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Ma két apostolra emlékezünk, Simonra és Júdásra, akikről keveset tudunk. Jézus tizenkét apostolt választott ki, Izrael törzseinek száma szerint. Különös csapat volt, egyszerű emberekből állt, de az Úr működni tudott általuk. Uram, te nevünkön szólítasz, hogy kapcsolatba kerüljünk veled és egymással. Segíts, hogy meghalljuk folyamatos hívásodat, és nagylelkűen válaszoljunk rá, hagyva, hogy munkálkodj általunk is az Atya dicsőségére. 
  • Lukács rámutat, hogy Jézus imádságban töltötte az éjszakát, mielőtt kiválasztotta apostolait. Jézus életének és küldetésének legfontosabb döntései imádságban fogantak.  Ma mi vagyunk a világ szemében ismeretlen tanítványok, akiket kiválasztott az Úr, és társaivá fogadott küldetésében. Kérjük, hogy halljuk meg újra a hívását. Legyünk mi is az imádság emberei, Urunk, akik közelebb húzódnak hozzád, és akik elég szabadok, hogy szétküldhesd őket nevedben, korunk apostolaiként. 

Imabeszélgetés

"Maradjatok itt, és virrasszatok velem!" A te szavaid, Uram, tanítványaidhoz, szenvedésed és halálod előtt. Tudom, Uram, hogy mindig mellettem maradsz, és virrasztasz velem életem minden napján. 

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Magasság és Mélység - Barsi Balázs-Telek Péter Pál

Magasság és MélységSzent Simon és Szent Júdás Tádé, apostolok

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28
Ef 2,19-22
Így tehát most már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten házanépe, az apostolok és próféták alapjára rakott épület, melynek szegletköve maga Krisztus Jézus. Benne illeszkedik egybe az egész építmény, és az Úr szent templomává növekszik. Ti is benne épültök egybe Isten lakóhelyévé a Lélekben.
 
Lk 6,12-16
Történt pedig azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt. Ezeket elnevezte apostoloknak: Simont, akit Péternek is nevezett, és Andrást, a testvérét, valamint Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, Alfeus fiát és Simont, akit Zelótának neveznek, Júdást, Jakab fiát, és iskarióti Júdást, aki áruló lett.

 

Amikor az Egyházról beszélünk, sose tegyük anélkül, hogy fel ne idéznénk magunkban azt a látomást, amelyről Szent Pál beszél a mai Szentleckében. Ő minden egyéni gyarlóságukkal együtt alkalmasnak találta és kiválasztotta tizenkét apostolát, hogy rá mint szegletkőre épülve, együtt az Egyház szilárd sziklaalapja legyenek. Nem a hasonló vérmérséklet, nem az azonos érdeklődés, nem a kölcsönös rokonszenv, de még csak nem is valami közös szent cél hozta össze ezt a tizenkét embert, hanem egyedül Jézus Krisztus személyes, kiválasztó döntése. Éppen ezért az egybeilleszkedés sem elvtelen alkalmazkodást jelentett számukra, nivellálódást a mindenki számára elfogadható minimum felé, hanem a Krisztushoz mint Szegletkőhöz való mind pontosabb és szilárdabb ragaszkodást. Ezek után már nem volt szükségük egyeztetésre, hogy mindent ugyanúgy mondjanak és csináljanak. Mindegyikük egyéniségének és körülményeinek megfelelően töltötte be hivatását, és olyan alappá vált, melyre az utánuk következők bátran építhettek.
 
Amikor keresztény testvéreink, elsősorban az egyházi vezetők és felelős tisztségviselők életmódját, tevékenységét nyilvánosan bíráljuk, nem arra építünk, amit Krisztus lerakott. Nem eltakarni, elhallgatni, pláne nem letagadni kell a hibákat, hanem kijavítani – de belülről. Úgy, ahogy például Szent Ferenc és más szentek tették, akik önmagukon kezdték a reformot, anélkül, hogy bárkit is elítéltek volna. Első lépésük az volt, hogy saját életüket a krisztusi szegletkőre és az apostolok alapjára helyezték, és zseniális érzékkel úgy tudták megkülönböztetni a jót a rossztól, hogy közben nem választották el Krisztust az ő Egyházától.
 
Urunk Jézus, óvj meg bennünket attól, hogy úgy tekintsünk Egyházadra, mintha kívülállók és idegenek lennénk, s attól is, hogy bármit úgy építsünk benne, hogy az nem illeszkedik az egészhez. Szent Simon, Szent Júdás Tádé és a többi apostol közbenjárására segíts minket kegyelmeddel, hogy akármit teszünk is, azt Hozzád mint Szegletkőhöz igazodva tegyük, s az apostolok Általad lerakott sziklaalapjára épülve élő kövekként kapcsolódjunk egymáshoz.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi Elmélkedés Hűségesnek lenni az ÚrhozSzent Simon és Szent Júdás Tádé, apostolok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

Hűségesnek lenni az Úrhoz
Evangélium:
Lk 6,12-16
Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit Péternek is hívott, és testvérét, Andrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát és a buzgó Simont; Júdást, Jakab fiát, továbbá karióti Júdást, aki később elárulta őt. Azután lement velük, és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül Júdeából, Jeruzsálemből, Tirusz és Szidon tengerparti vidékéről. Ezek azért gyűltek össze, hogy hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek betegségükből. Meggyógyultak azok is, akiket tisztátalan lelkek gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított.

Bevezető ima: Uram, a te kezedbe helyezem ezt az elmélkedésre szánt időt. Köszönöm, hogy az ima segítségével megadod a nekem a lehetőséget, hogy növekedjek az akaratod iránti szeretetben.

Kérés: Segíts, Uram, hogy az apostolokhoz hasonlóan én is növekedjek az állhatatosságban!

Elmélkedés:
1. A lehetetlen esetek szentje. Szent Júdás apostol a lehetetlen esetek védőszentje. Az Úr rokona volt, ő írta az Újszövetség egyik levelét. Az, hogy a lehetetlen esetek védőszentje, természetesen azt jelenti, hogy Istennel semmi sem lehetetlen. Ebben a pillanatban mi jelenti számomra a „lehetetlent”? Milyen lelki hegycsúcsról gondolom azt, hogy túl magas ahhoz, hogy megmásszam? Valóban annyira lehetetlen? Vagy csak több bizalomra és keményebb munkára lenne szükségem?

2. Buzgóság az igazi Királyságért. Szent Simont Zelótának nevezték. A Zelóták a rómaiak politikája ellen bujtogatták a népet. Ha Simon ennek a csoportosulásnak volt a tagja, akkor bizonyosan nagyon éles fordulatot kellett tennie ahhoz, hogy megértse és megtanulja Jézus üzenetét az igazi, lelki értelemben vett Isten országáról. Az, hogy Jézus az apostolok közé választotta Simont, azt jelenti, hogy felismerte benne a változás szándékát és az Isten Igazsága iránti nyitottságot.  Túllépni a saját kicsinyes ragaszkodásainkon és a rövidlátó szemléletmódunkon, ez elengedhetetlen számunkra is ahhoz, hogy Jézus apostolaivá váljunk. Simon apostol példája bizonyítja, hogy Krisztus hatalma nagyobb a mi hibáinknál, csak valóban vágynunk kell arra, hogy kövessük Őt.

3. Mellékszerepek. Amikor az apostolokról beszélünk, először soha nem Simon és Júdás apostol jut az eszünkbe. Nem mindenkinek kell azonban vezetőnek vagy kősziklának lennie. Isten számára minden katonája fontos, mindenkire éppen testre szabott küldetést bíz. Simon és Júdás apostol egyszerűen „csak” olyan férfiak voltak, akik hűségesek Krisztushoz és állhatatosak a rájuk bízott küldetésben. Nem kell sztároknak lennünk, elég, ha hűségesek maradunk!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Te arra hívsz minket, hogy követeid legyünk. Valóban jó apostolod akkor tudok lenni, ha arra törekszem, hogy szentté váljak: azaz Te fontosabb legyél számomra önmagamnál. Segíts, hogy higgyek kegyelmed átalakító erejében, és formálj engem szentté!

Elhatározás: A Szentlélek segítségét kérve igyekszem felismerni, milyen helytelen vágyaim és ragaszkodásaim akadályoznak abban, hogy nyitott legyek a szeretet tanítására. Törekszem legalább egy ilyen akadályt felismerni a gondolkodásomban.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra:

Misszionárius tanítványokért

Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi e-vangelium evangelium365

Evangélium, elmélkedés imádságSzent Simon és Szent Júdás Tádé, apostolok

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

Evangélium

Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit Péternek is hívott, és testvérét, Andrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát és a buzgó Simont; Júdást, Jakab fiát, továbbá karióti Júdást, aki később elárulta őt. Azután lement velük, és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül Júdeából. Jeruzsálemből, Tirusz és Szidon tengerparti vidékéről. Ezek azért gyűltek össze, hogy hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek betegségükből. Meggyógyultak azok is, akiket tisztátalan lelkek gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított.
Lk 6,12-19

Elmélkedés

Két olyan apostolt ünnepel ma Egyházunk, akik szinte teljesen észrevétlenek maradnak az események sodrában, nevükkel elsősorban a Tizenkettő kiválasztásánál és nevük felsorolásánál találkozunk. Egyikük Szent Simon, akit a „buzgó” melléknévvel illetnek az evangélisták, s aki nem tévesztendő össze Simon Péterrel, a halásszal. A másik pedig Júdás Tádé, aki nem azonos iskarióti Júdással, a későbbi árulóval.
Az apostolok kiválasztását Jézus imádsága előzte meg. Kiválasztásuk azt jelzi, hogy új feladatot, küldetést kapnak. Állandóan az Úr mellett vannak, rendelkezésére állnak, hallgatják tanítását, látják cselekedeteit, s mindezt az élményt a Mester mennybemenetelét követően elmondják az embereknek. Az apostoli igehirdetés alapja a Jézussal való életközösség. Arról tanúskodnak, azt hirdetik, amit Jézus mellett átéltek. A ma ünnepelt buzgó Simon és Júdás Tádé esetében ez a jelenlét egészen csendes és visszahúzódó. Nem tesznek semmi látványosat vagy feltűnőt.
E csendes jelenlét azt az üzenetet hordozza, hogy nem kell mindenkinek látványos dolgokat tennie ahhoz, hogy együtt legyen az Úrral. Jézus tanújának, követőjének, igehirdetőjének lenni amúgy sem azt jelenti, hogy valaki harsány módon felhívja magára a figyelmet, hanem azt, hogy az emberek tekintetét Jézus Krisztus személyére irányítja.
© Horváth István Sándor


Imádság

Mindenható Istenünk! Hisszük, hogy a világban mindennek értelme van, még akkor is, ha akaratodat, rendelésedet, szándékaidat emberi értelmünk nem képes azonnal megérteni. Krisztus Urunk kereszthalálának is volt értelme, hiszen a megváltást, az üdvösséget szerezte meg minden ember számára. Meghajlunk a kereszt előtt, meghajlunk a kereszt titka, a megváltás titka előtt. Meghajlunk az engedelmesség titka előtt, amelyet Fiad, Jézus Krisztus tanúsított. Meghajlunk a végsőkig elmenő, önfeláldozó szeretet titka előtt. Segíts minket, hogy felfedezzük a kereszt helyét életünkben!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20211028.mp3

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi útravaló

Napi ÚTRAVALÓSzent Simon és Szent Júdás apostolok

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

Énekkel azok köszöntik Rómát, akiket Róma lel­ke hódított meg. Ez a világhódítás is akkor indult meg, amikor Róma a világ úrnője, orbis domina lett - a császárság kezdetén. Amikor Augustus összeíratta birodal­ma népeit, az impérium alattvalói közé beírhatták Jézus­nak nevét is, ki Krisztusnak hívatik.

Azóta csendül fel a Rómát köszöntő ének a világ min­den tájáról ide zarándokló seregek ajkán, amióta Rómá­ból az az impérium hódít, mely nem a világról szól, mely­nek győzelmi zászlaja a kereszt és seregei nem fegyverek élével, hanem az evangélium erejével küzdenek. Akiket Róma lelke hódított meg, azok nem a szolgaság bilincsé­vel, hanem a zarándokok övével sietnek a szent város felé.

Róma mindenkinek sokat ád. A tudós előtt megnyit­ja a világtörténet lezárt könyvének pecsétjét; a művészt, a műgyűjtőt, műélvezőt az emberi lélek teremtő géniuszá­nak bámulatos kincsivei lepi meg; a költőbe beíelopja a természet és élet legváltozatosabb hangulatait, de legtöb­bet ád annak, aki le tud borulni a Colosseum keresztjének tövébe és csókjával illeti a vértanuk vérével áztatott földet, melyből a nyugati kultúra sarjadt.

(A RÓMAI ZARÁNDOK ÉNEKE)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szalézi Szent Ferenc - Segítség a szeretethez

Szalézi Szent Ferenc Segíség a szeretethez

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

A szeretetről világosan és egyértelműen kimondhatjuk, hogy a szív túláradó tevékenysége ajó iránti törekvésben.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A szalézi szent mondta... Don Bosco

A szalézi szent mondta L, mint lélek, mint lelkigyakorlatLELKIISMERET

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

Az életben az a boldog, akit nem furdal a lelkiismerete (MB V 926).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív Lovagja

Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív LovagjaAz ima megújítja az egész világot

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

A szép szentbeszédek és a sok munka imádság nélkül semmi jó gyümölcsöt nem te­remnek.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA család mint a társadalom élő alapsejtje

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

„Mivel minden dolgok Teremtője a házasságot állí­totta az emberi társadalom alapjául", a család lett „a társadalom élő alapsejtje". A családot a társadalomhoz fűző kapocs élő és erős, mert annak alapját alkotja és folytonosan táplálja azzal, hogy az életet szolgálja. A családokban állampolgárok születnek, akiknek legko­rábbi iskoláját azok a társadalmi erények jelentik, ame­lyek az életnek és a társadalom fejlődésének szellemét alkotják. így a család természetéből következő jó tulaj­donságainak révén hivatása által távol áll attól, hogy önmagába záruljon, inkább kinyílik más családok és a társadalom felé, így végezve el a kötelességét.
Az eggyé válás és a részvétel tapasztalata, melyek­nek elsődlegeseknek kellene lenniük a család napi éle­tében, a társadalom életéhez való alapvető fontosságú hozzájárulását jelzik. A családi közösség tagjai közti viszonyt a „jutalomelv" jellemzi és irányítja. Ez azt je­lenti, hogy minden egyes személy megbecsülést és jó­indulatot élvez, pusztán azért, mert a személyes méltó­ság jogán jár neki, mert értékes. így fakad a személyes méltóság tiszteletéből szívélyes nyíltság, párbeszéd kezdeményezésére és folytatására való készség, önzet­len készenlét, nagylelkű szolgálat, mély együttérzés.
Így lesz a valódi és érett emberi közösség családon belüli bátorításából az emberi társadalommal való együttélés pótolhatatlan és legfontosabb iskolája, a tisz­telet, igazságosság, párbeszéd, szeretet jegyében létre­hozott teljesebb közösségi kapcsolatok példaképe és mozgatórugója. Így a családot úgy tekinthetjük, mint a társadalom személyesebbé és emberibbé tételének leg­hatásosabb eszközét. A család mélyen és eredeti módon vesz részt a világ megalkotásában, s ezzel lehetőséget teremt a valóban emberi élet folytatására, legfőképp az­zal, hogy őrzi és átadja az értékeket és a jó tulajdonsá­gokat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kempis Tamás - Krisztus követése

Ne legyen az ember a szentségnek kíváncsi vizsgál -ója, hanem értelmét vesse alá a szent hit engedel-mességének, és így kövesse az alázatos Jézust

Napi Ima48 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

A jegyes szava:

Óvakodnod kell attól, hogy ezt a mélységes mély szentséget kíváncsian és haszontalanul vizsgálgasd, hacsak nem akarsz a kételkedés mély örvényében elmerülni.

A fölségesnek vizsgálója megszédül a dicsőségtől.

Többet tud Isten végbe vinni, mint ember érteni.

Elviselhető az igazságnak jámbor és alázatos kutatása, amely mindig kész a tanulásra, és az atyáknak tisztes mondásai szerint igyekszik haladni.

Boldog egyszerűség, amely nem jár a kérdéseknek nehézségekkel teli útján, inkább Isten parancsainak sík és világos ösvényein halad.

Sokan elveszítették áhítatos lelkületüket, mikor vizsgálni próbálták, ami nem rájuk tartozik.

Hitedet fogják számon kérni tőled és igaz életedet, nem elméd járását és Isten titkainak mélységét.

Ha azt sem érted, azt sem fogod föl, ami alattad van, ami fölötted van, hogyan érthetnéd?

Vesd alá magadat Istennek, alázd meg értelmedet a hit előtt, akkor megkapod a tudás világosságát hasznod és szükséged mértéke szerint.

Némelyek súlyos kísértésekbe esnek a hit és az Oltáriszentség körül, de ennek nem annyira ők az okai, inkább a gonosz lélek.

Ne sokat törődj a gondolataiddal, ne szállj vitába velük, ne felelj azokra a kételyekre, amelyeket a sátán fölvet benned, inkább higgy Isten szavának, az ő szentjeinek és prófétáinak, akkor elfut tőled a semmirekellő ellenség.

Gyakran nagyon hasznos az, hogy Isten szolgájának ilyesmit kell tűrnie.

Mert nem kísérti ő a hitetleneket meg a bűnösöket, azokat már biztosan magáénak ismeri, a hívő embereket s az imádságos lelkűeket azonban sokféle módon kísérti, zaklatja.

Járj hát egyszerű és kétségektől ki nem kezdett hittel, és alázatos tisztelettel vedd magadhoz az Oltáriszentséget, amit pedig meg nem érthetsz, azt hagyd bízvást a mindenható Istenre.

Nem csap be téged az Isten, az csapódik be, aki a kelleténél jobban hisz magának.

Az egyszerűekkel jár-kel az Isten, az alázatosaknak nyilatkoztatja ki önmagát, értelmet ad a kisdedeknek, megnyitja a tiszta szívűek szemét, de elrejti kegyelmét a kíváncsiak s a gőgösek elől.

Az emberi okoskodás erőtlen és könnyen csalatkozik, viszont az igazi hit nem csalatkozhatik.

Minden okoskodásnak és természet szerint való vizsgálódásnak követnie kell a hitet, nem megelőznie és megtörnie.

Mert a hit és a szeretet legszebben itt tündököl, és titokzatos úton-módon ebben a legszentebb és legméltóságosabb szentségben munkálkodik leginkább.

Az örök, mérhetetlen és végtelen hatalmú Isten, égen és földön nagy és kifürkészhetetlen dolgokat visz végbe, csodatetteit nem lehet kikutatni.

Ha olyanok volnának Isten művei, hogy az emberi okoskodás könnyen nyomukba érne, nem kellene őket csodálatosnak és kimondhatatlannak emlegetnünk.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Mindszenty breviárium

Mindszenty breviárium - Celldömölkön, Mária-napon az apátság kétszáz éves jubileumánVálogatott szentbeszédek

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

1948. szeptember 12.

Kedves Híveim!

Régi, nagyon régi igazság: a történelem az élet mestere; mondhatjuk, hogy a magyar történelem a magyarok életének a mestere. A 700 évnél idősebb dömölki apátság temploma fennállásának kétszázadik évfordulóján felelevenedik előttünk az az országos jelentőségű esemény, amikor 1748-ban az itteni kis fatemplomból a Mária-szobrot ünnepélyesen átvitték az öreg Mariazell hasonlatosságára épült új templomba. A körmenetet gr. Zichy Ferenc győri püspök vezette. Katonaság, rengeteg zenekar, díszes ruhájú koronás leányok, jelképes alakok, kivont kardú előkelőségek, mozsárdurrogás kísérik a szobrot, amit négy győri kanonok visz. Látom itt ma a Mária-tisztelő búcsúsok hatalmas sokaságához végtelen sorban csatlakozni elmúlt századok magyar, német, horvát zarándokait, akik itt kerestek vigaszt és üdvösséget a kegyelem Anyjánál. Ha valahol, itt az Árpád-kori romtemplom tövében és az újabb kéttornyú templom ölén a magyar történelem lép a szószékre, hogy a jelennek s a jövendőnek tanítómestere legyen.

A magyar történelem csodálatos hárfa; szentek és hősök szólalnak meg rajta. Ezer év és az örök élet melódiáit zengi; dicsőség orma és bukások örvénye; csillagos századok ragyognak és gyászba borult egek sírnak és zokognak benne. Jajgató, síró, zengő zivatar; elfojtott sóhajtás: „Hulló angyal, tört szív, őrült lélek; Vert hadak, vagy vakmerő remények?” (Vörösmarty Mihály: A vén cigány c. költeményét idézi.) De ami ezt a történelmet minden más nép történelmétől megkülönbözteti, és amiről századok celli búcsúja is beszél: az az a csillag, a Hajnali szép csillag, aki viharos felhők közt nyugodtan tündököl, Szeplőtelen Szűzanya, Édes Szűz Mária.

Nevenapján, szentélye és kegyszobra jubileumán kössünk szép koszorút az ő mezejéről, a magyar történelemből. Onnét is a magyar törvénykönyvből. A magyar törvénykönyv, amelyet nekem népem számára állásomnál fogva ismernem kell és gondosan át is tanulmányoztam, az ország alapításától a legújabb időkig 10.475 törvényt tartalmaz.

Vannak benne olyan törvények is, amelyek kirínak belőle, mint pl. a családi életet megingató törvények; általában azonban a nemzet jobb életét, földi és örök boldogulását szolgálják. Ezt érik el azzal, hogy sűrűn felragyog bennük az Igazság tüköre, aki nélkül a magyar történelem szellemét és tíz és fél évszázados fennállásának titkát megfejteni, megérteni nem lehet.

Azért a Zsoltárossal mondom: Figyelj én népem a törvényre! (Zsolt 77,1)

A magyar törvénykönyv mindjárt a kezdetén azt hirdeti nekünk, hogy Szent István akaratából Jézus a mi Istenünk és Mária a mi Nagyasszonyunk. Nincs nép és állam a földön, amelynek elindulása oly magasztos és felemelő volna, mint a magyaré. Szent István gyönyörű oktatásával kezdődik, amelyet fiához, liliomos Szent Imréhez intéz, de immár egy évezred ifjúsága is tanult belőle. Ahhoz az Istenhez emeli fel azt is, ezt is, aki – mint szól az első törvény – „születék Szűz Máriától”. Ünnepeket rendel tiszteletére; ezeket Szent László is megerősíti. Nem dolgozhat senki ezeken az ünnepeken, és a tűzőrzőn kívül minden család minden tagja megjelenik a szentmiseáldozaton. Mátyás király, aki Szegeden a Szűz Anyának királyi palástját ajánlja fel, Mária-ünnepein eltiltja a vásárok tartását. A Mária-ünnepeken nincs más tevékenység az egész országban, csak törvénykezés a király vagy a nádorispán vezetésével. Ez is azért, hogy Mária szentelje meg a hozott törvényeket. A törvényeket – mint ugyancsak Mátyás 1486. évi (VI.) decretum 13. paragrafusa mondja – „mindenekelőtt Istennek és az ő Anyjának, Máriának és a szent királyoknak dicsőítésére” hozták. Így komolyabb a törvény is, a megtartása is. A magyar törvények születése napja ezért századokon át mindig valamely Mária-ünnep. Gyertyaszentelőkor Róbert Károly, Miksa, II. Ferdinánd, I. Ferenc; Kisasszonykor Miksa, II. Ferdinánd, I. Ferenc tartanak országgyűlést. Nem szólva Nagyasszonyunk napjáról, amely Szent Istvántól kezdve a legfőbb országos törvénykezési nap Székesfehérvárott. Csak az 1848. évi IV. tc. szakít a Mária-ünnepek törvénykezési gyönyörű hagyományával, de nem vallásellenes éllel, amikor „lehetőleg a téli hónapokra” rendeli az állandóbban ülésező, immár népképviseleti országgyűlést.

Isten szent, legszentebb Anyjára, Szűz Máriára tesznek állandóan esküt – nem egyszer Mária-ünnepen – ők, továbbá a bírák, az igazságszolgáltatók, koronaőrök. Ezek a törvények rendelik, hogy Magyarország régi jelvényei a Boldogságos Szűzzel sem meg nem változhatnak, sem el nem törölhetők.

A régiek közülünk még emlékeznek a Máriás-pénzre. Törvényeink rendelik, hogy „mindenféle ércpénznek vagy a garasoknak egyik felére Magyarország régi szokásainál fogva a Boldogságos Szűz Mária képét kell tétetni.” Minden nagyobb garast, amely 8, és minden kisebb garast, amely 4 magyar dénárt ér, a Szűz Mária képével, a másik oldalon a magyar címerrel kell ékesíteni. Ugyanezt rendelik a tallérokra. A 3 krajcáros vagy 5 dénáros garason egyik oldalon a Boldogságos Szűz, a másikon a király képét helyezik el. Elvárja az országgyűlés, hogy ezt a pénzt a szomszéd országokban is elfogadják.

Az 1868. évi VII. tc. egyik oldalra a király képét, a másikra az ország címerét téteti. Ám Mária képe számos pénzünkön megmaradt. És amikor a honvédség bevonult Székelyföldre, székely anyák csókolgatták és nyújtották csókra gyermekeinek a magyar pénzen Mária képét. Fölséges, megtartó erő ez a történelmi Mária-tisztelet. Amikor Buda és az ország jelentékeny része felszabadul, éspedig az általános hit szerint a Szűz Anya áldott segítségével, akkor jön az országgyűlés ajakára: a végveszélyben vergődő ország, annyira reménytelen állapotban, a súlyos veszély hajótöréséből a biztonság és megmenekülés kikötőjébe érkezett (1687).

A Nagyasszony csodája, hogy áll még országunk és él még nemzetünk. Mátyás halála óta üldözi a nemzetet a költő által megénekelt balsors. Az igát, a szolgaságot nem bírja, de a szabadságot megbecsülni se tudja. Pártoskodik maga között, idegennek kezes bárányként nyújtja a fejét. A maga érdekét elhanyagolja, idegen céloknak vére bőséges hullásaival rabja. A maga felenyájára gyanakvó, a vadidegennel szemben hiszékeny. Az idegen eszméket divatos ruhaként felhúzza, a maga értékeit gyerekként elszórja. Európa leghuzatosabb átjáróján társtalan népként telepszik meg; világok csapnak felette össze; hol jobbra, hol balra adja oda a vérét és magának nem hagy. Pazarló nép. Eldobja nagyhatalmi állását, játékszer lesz belőle. 1554-ben a budai basa 5000 magyar orrot fonálra fűzet és ezzel kedveskedik Szulejmán császárnak.

Ez a mi hibánk. Mária hatalma pedig ott jelentkezik, hogy a nemzeti gyöngeség legmélyebb fokán sem pusztul el, teljességgel nem tudja sírba tenni. Az ellenségek dúltak, raboltak, öldököltek, foglyokat fogdostak a földjén, de mi sebeinkből mindig feltápászkodtunk. Mert volt Nagyasszonyunk. A 150 éves török megszállás vége felé hat régi Mária-kegyhelyen – köztük Kiscellben is – Szűz Mária képeiről vér és könnyek hullottak alá. Ezek a könnyek megrázták a nemzet lelkét és a történelem jerikói országútján a Nagyasszony esengésére az irgalmas szamaritánus ekkor is megszánt bennünket.

Ennek tudható be, hogy a csodát megértő hálás magyar nép a XVIII. századot a hála és az ezer év egyik legvirágzóbb hitéleti korszakává tette. A török alatt lezüllött a magyar lelkileg. Az élet keserűsége és céltalansága is, de az itt élő pogány török, valamint az ellene segíteni jött selejtes keresztény katonaság példájára a magyar is evett-ivott, káromkodott, érzékieskedett. De most, hogy Mária megint anyai oltalmába vette, önmegtartóztató, böjtölő, templomjáró, bűnbánó, búcsújáró lett. A XVIII. század a búcsújárások virágkora. Előkelők, egyszerűek szekereken és gyalog, a hivatalos városok és községek rendezésében mint a méhkas megmozdulnak a Mária-ünnepek előtt és leírhatatlan fáradalmak, böjtök után százak és ezrek odaborulnak felcsukló zokogások közt a kegykép elé. Szemhunyás nélkül egész éjszakákon át imádkoznak, énekelnek. És ami jóság, érték, Isten-félelem van a mi népünkben, az mind feltör a lelkéből. És amit századokon át rontottak kívülről ezen a népen, azt a mi nevelő Édesanyánk, Mária helyrehozta. Tettekben élik ki azt a tudatot, hogy magyarok és Mária-tisztelők. Ezért mondja a XVIII. század híres búcsújáró szónoka, Telek József ferences: Magyarnak lenni annyi, mint a Boldogasszony országához tartozni.

Amikor itt térdeltek a városi hivatalnokok, a vidéki iskolázottak, a rábaközi, hegyháti és kemenesaljai molnárok és juhászok, jobbágyok, zsellérek, napszámosok: az Édesanyjuk közelében egynek érezték magukat. De minden időben úgy van, hogy az ördög a kevés magyart egymással szembefordítja, egy kis odavetett konccal, csonttal, üresen puffanó, megtévesztő szajkó jelszóval felejteti velük a közös magyar vért, az egy szent hitet és mindannyiunk drága kincsét, a magyar múltat. De az édesanya áldott szerepe a családban, hogy a széthúzó testvérek kezét összefogja. Ez Mária Édesanyánk szerepe is a mi történelmünkben. És boldogan tapasztalom szerte az országban, hogy a Mária-napokon nemcsak a katolikusok mozdulnak meg eddig nem tapasztalt mérvben; de nem-katolikus testvéreink is, Északon, Nyugaton és az Alföldön, az ő többségi városaikban is, közénk állnak és érzik, hogy a magyar vér a magyar vérnek nem lehet ellensége. A máriás és a szentségi körmenetekben Isten szolgálata az erények követése, a legázolt emberi jogok és nemzeti legszentebb érdekeink jelentkezése.

Nem félünk az édesanyától. Gyermek-kacsók, edzett karok ölelik át az édesanyát. Gyermekszájak, férfiajkak lehelnek csókot a kezére. Gyermekszemek, öreg szemek telnek meg könnyel, ha rágondolnak.

Az Isten Anyja magyarok édesanyja. Akar is segíteni, mert irgalmas; tud is segíteni, mert hatalmas.

Kedves Gyermekeim! A magyar történelem iskolájában kioktatva, isteni tanítással eltelve zengő örömárban harsogjátok: Áldjátok, áldjátok Máriát! De mivel a két templomon és a kegyoltáron kívül a legősibb magyar szerzetesrend képviseli itt a magyar történelem szellemi vonalát, a Mária-tiszteletet, köszöntsük itt a Boldogasszony és lelkeink felszentelt szolgáit is. Megköszönjük nekik szemtől-szembe és a temetőben pihenőknek, amit egymást váltó nemzedékekért, eleinkért, elsősorban Kemenesaljáért tettek. Gyermekfejjel emlékezem, mit tett messze vidékre gyűrűző hullámokban Egyházashetye a Jézus Szíve, és Kismáriacell a Mária-tisztelet terén kemenesalja-hegyháti őseink lelkében. Amikor vonatnak még híre-hamva sem volt, idejártak az én egykori zalaegerszegi híveim Mária-tisztelő elei is. A győri főpásztor már 1749-ben Kiscell l00 ezer bűnbánójáról, sok visszatérőről beszé1. Szily János szombathelyi püspök méltatja a nagy és hatalmas munkát, amellyel a Mária-tiszteletet és ájtatosságot oly hathatósan terjesztette a nép között. A kétszáz év csak emelte ezt a számot. A zarándokok áldozatvállaló tette százezrével pihen a közeli és távoli temetőkben; a hitvalló lelkük a siralomvölgy után ott él a Mária-tisztelet fölséges tőkéjéből boldogan az égi Édesanya karjai közt. Ez a nemzedék tudja, mit ér a földi kincs, aminek rozsda, moly és tolvaj a sorsa. Az örök életért, az egy halhatatlan lélekért érdemes élni. És a léleknek édesanya kell. Minél hatalmasabb, minél lehajlóbb, annál jobb.

Hogy milyen időket élünk, nem kell kiteregetni. Eleget beszél az az ostor, amelyik kínvallatóan a hátunkon csattog. (ApCsel 22,24) A történelem ostorszava hajt oda minden tékozló fiút a mennyei Atyához, a mennyei Anyához. Ha megtérést hoz, csókoljuk meg a szeges ostort! A búcsúfiátok, ha még nem volna, a rózsafüzér legyen. Ha imaszándékotok nem volna, hát legyen: a búcsús fáradalmakat, a magyar kereszteket is ajánljátok fel az Anyaszentegyház szabadsága és felmagasztalása; a magyarság egymásra találása, a hadifoglyok hazatérése, a gyűlölet-katlan kialvása, az Isten- és emberszeretet fellobbanása és szüntelen lángolása; ifjúságunk testi, lelki épségben megmaradása; egyszóval, magyar hazánk sorsának jobbrafordulása és mindannyiunk, Mária által Jézushoz eljutása szándékára. Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Szentek kincsesháza

A Szentek kincsesháza Assisi Szent Ferenc

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28
Szentséges Atyánk, Teremtőnk, Megváltónk,
vigasztalónk és Üdvözítőnk.
      Aki a mennyekben vagy,
az angyalokban és a szentekben;
te világosítsd meg őket tudásukban,
mert te vagy, Uram, a fényesség;
te gyújtasz szeretetre,
mert te vagy a szeretet;
te töltöd el őket
bentlakásod által boldogsággal,
mert te vagy, Uram, a legfőbb jó, az örök,
akitől minden jó ered,
aki nélkül semmi jó nincsen.
    Szenteltessék meg a le neved,
ragyogjon föl bennünk a te ismereted,
hogy felismerjük,
milyen a te jótéteményeid szélessége,
ígéreteid hosszúsága, fönséged magassága
és ítéleted mélysége.
     Jöjjön el a te országod,
hogy te uralkodj bennünk kegyelmeddel
és vezess bennünket a te országodba,
ahol színed látása homálytalan,
szereteted tökéletes,
barátságod boldogságot árasztó,
élvezésed örökké tartó.
     Legyen meg a te akaratod,
     amint a mennyben, úgy a földön is,
hogy teljes szívünkből szeressünk téged
és szüntelenül rád gondoljunk,
hogy teljes lelkünkből mindig
utánad sóvárogjunk,
hogy teljes elménkből
minden szándékunkat feléd irányozzuk,
és mindenben a te tiszteletedet keressük,
s hogy végül minden erőnkből
minden képességünket,
lelkünk és testünk minden rezdülését
a te szereteted szolgálatára fordítsuk
és semmi másra;
felebarátainkat úgy szeressük,
mint önmagunkat,
erőnkhöz képest iparkodjunk
mindenkit szeretetedre gyullasztani,
mások szerencséjén nem kevésbé örülni,
mint a saját magunkén,
szerencsétlenségükben pedig
részvéttel lenni irántuk,
és senkit meg nem bántani.
     Mindennapi kenyerünket,
a te Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust
     add meg nekünk ma,
annak a szeretetnek emlékezetére,
megértésére és tiszteletére,
mellyel irántunk viseltetett, és azokéra,
amiket érettünk mondott, tett és szenvedett.
  És bocsásd meg vétkeinket,
te kimondhatatlan irgalmasságodért, 
szerelmes Fiad szenvedésének erejéből,
s a Boldogságos Szűz és minden választott
érdeméért és közbenjárására.
      Miképpen mi is megbocsátunk
      az ellenünk vétkezőknek,
és ha nem bocsátunk meg
valamit egészen, add, Uram,
hogy teljesen megbocsássunk;
add, hogy az ellenséget igazán szeressük.
és érettük nálad buzgón közbenjárjunk,
senkinek rosszért rosszal ne fizessünk,
s azon legyünk, hogy benned mindenkinek
hasznára legyünk.
     És ne vígy minket kísértésbe,
se burkoltba, se nyilvánvalóba,
se váratlanba, se tartósba.
     De szabadíts meg a gonosztól,
a múlttól, a jelentől és a jövendőtől.
Ámen.
Assisi Szent Ferenc
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lackfi János #joejtpuszi

Lackfi János #joejtpusziNem az a lényeg,

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
27
Nem az a lényeg,
hogy egyre jobb legyek.
Arra egy ügyes tréner
vagy lélekbúvár is ösztönözhet.
És ha mindenben folyton
javulni akarok,
akkor folyton pofára esem.
Mert ha jó vagyok,
akkor arra gyúrok, hogy jobb legyek,
ha jobb vagyok, akkor meg arra,
hogy én legyek a legjobb,
és frusztrált vagyok, bosszankodom,
amint kudarc ér, hiszen kitűzve a cél:
legyek egyre jobb mindenáron.
Ráadásul ha egyik hibámon
nagy nehezen javítottam,
a másikról elfeledkezem,
és hoppsza, visszaesem,
a harmadikról meg a sokadikról
nem is beszélve…
Mikor aztán végképp elkeseredtem
a nagy teperésben és akarásban,
mikor kínkeservesen belátom,
hogy feneketlen zsákba lapátolom
a nagy semmit…
Akkor Isten megkopogtatja a vállamat,
és meghív, ha benne vagyok.
Neki ugyanis akkor is jó vagyok,
ha nőkre és italra költöttem
minden pénzem,
pontosabban minden tőle kapott pénzem,
vagyis az ő minden pénzét,
és éppen a disznók moslékjából
halászgatom a rohadt krumpliszemeket.
Neki úgy vagyok jó, ahogy vagyok.
Nem azért, mert jól teljesítek,
hanem mert szövetséget kötött velem,
és ezzel a szemmel néz rám.
Nem a jópontjaimmal,
nem a doktorimmal
és nem az izmaimmal
kötött szövetséget.
Ha benne vagyok a dologban,
akkor mostantól legyek őbenne.
Csináljunk mindent együtt.
Csak olvassam el könyvét,
a világhoz adott használati utasítást,
ott megtalálok mindent.
És ha már úgyis jó vagyok,
ha tudom, hogy szüntelen
gyönyörködik bennem,
akkor is, ha nem vagyok éppen
túlságosan gyönyörűséges,
akkor javulgatni is könnyebb lesz,
mintha vérverejtékkel
törekszem rá csak azért is.
 

Kép: Zabou

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Barsi Balázs Szentbeszédek

Barsi Balázs SzentbeszédekÉvközi 30. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
24
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pál Feri vasárnapi beszédek

Pál Feri vasárnapi beszédekÉvközi 30. vasárnap

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
23
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Fülöp László örömhíre

Fülöp László örömhíreÉvközi 28. vasárnap

Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
10

https://youtu.be/bTEGp68W5nk

Jézusom! Vedd el tőlem mindazt, ami elszakít Tőled, és add meg nekem mindazt, ami feléd segít. Szabadíts meg a helytelen ragaszkodásaimtól, a magam körüli forgolódástól, hogy egészen a tied legyek! Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 30. vasárnap

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
23
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Janka Ferenc atya elmélkedése

Janka Ferenc atya elmélkedése "Hogy lássak"Évközi 30. vasárnap

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
21

Az út szélén ülő vak koldus, Bartimeus azt kéri Jézustól, hogy lásson. A látás és a belátás vágya, a megismerés és az élet értelmének keresése egyidős az emberiséggel.

A filozófiatörtének egyik leghíresebb szövege, Platón barlanghasonlata is, a fizikai látás különböző lehetőségei révén szemlélteti a valódi ismeretek megszerzésének nehézségeit. Ebben a filozófus a látásnak kétszer három fokozatát állítja elénk. Az első a színházi bábszerű figurák árnyai, amit egy barlang mélyén teljesen lekötözött emberek az előttük magasodó falon látnak. Egyikük, megszabadulva bilincseiből elindulhat a fölfelé és kifelé vezető úton. Itt a látás második fokozatára érve megnézheti azokat a tárgyakat, amiknek eddig csak az árnyait szemlélhette és a bábjátékosokat, akik ezeket egy fal fölött mozgatták, majd a látás harmadik fokaként azt a tüzet, aminek fényében korábban az árnyakat látták. Feljebb haladva kijut a barlangból, és a látás negyedik szintjén először csak éjszaka bír a csillagokra és a hold fényére tekinteni, majd nappal az egyre nagyobb fényhez fájdalmasan hozzászokva a dolgok árnyaira és tükörképeire. A látás ötödik fázisában tudja a dolgokat és az embereket nappali fénynél megcsodálni és végül a hatodik mozzanatban lesz képes megpillantani a napot, a fény, a meleg, az élet és minden jó forrását.

Platón hasonlata ismeretelméletének rövid foglalata is. Ebből most csak egy mozzanat fontos számunkra. Az, hogy a hétköznapi élet ügyes bajos dolgait, törekvéseit és rivalizálásait, jutalmait és céljait, a filozófus a nevelésben nem részesült lélek tevékenységeihez sorolja és a látás legprimitívebb és legalacsonyabb szintjére helyezve egy barlang sötét mélyén falra vetülő árnyképek szemléléséhez hasonlítja. A valósághoz való eljutás nála egy fáradságos és fájdalmas út, aminek a végén azonban olyan felfedezés vár az emberre, ami semmilyen eddigi tapasztalatához nem hasonlíthatóan valóságos, eleven, jó és szép.  Hasonlatában a valóság és látszat helyet cserél. A barlangbéli látszat világból a realitás, az igazi lét felé emelkedő ösvény, a megismerés útja pedig nehéz és fáradságos.

A modern kor embere azonban már nem megismerni akarja a világot, hanem használni. Thomas Hobbes így összegzi ezt: “mit kezdhetnénk vele, ha a miénk lenne”. Az európai ember kezébe kerülő - Kínában felfedezett - puskapor összetétele változatlan maradt, a cél változott meg. Amíg ott vidám tűzijátékok fényére lobbant, itt lőporként robbanva halált hozó ágyú és puskagolyókat röpített.

Saját történelmünk tanít meg bennünket arra, hogy a látás és belátás, a megismerés és megértés képességének fejlődése nem abszolút érték. A céltól függően lesznek gyarapodó ismereteink és hatékonyabb technikáink jók vagy rosszak, az örömet és az életet szolgálók vagy szomorúságot és halált hozóak.

Ha Platón körülnézhetne a mi világunkban, vajon hova helyezne bennünket? Talán a barlangja egy még sötétebb és mélyebb vermébe, ahol a virtuális világ képernyőinek villódzó képei kötik le a figyelmünket, vezetéknélküli fülhallgatók dugják be a fülünket és az érintőképernyők felületeinek folytonos nyomkodása köti meg a kezünket. Személyre szabható készülékek személytelenre szabnak bennünket, a kapcsolatok korábban sosem látott lehetősége tesz minket egyre elszigeteltebbé, a pornográf és elferdült módon bemutatott szexualitás egyre telhetetlenebbé és kielégíthetetlenebbé, az agresszivitás és a horror pedig egyre frusztráltabbá és gátlásosabbá.

Platónnál a nevelés feladata az volt, hogy a látszatok világából a helyes ismeret szépségére, igazságára és örök élvezetére elvezesse az embereket. Hitt abban, hogy a megismerés által feltárul a dolgok valódi természete és az ennek megfelelő élet beteljesedést hoz.

A vak Bartimeus azt kéri a Mestertől, hogy láthasson. Jézus látása visszanyerését hitéhez kapcsolja. Az itt “meggyógyított” értelemben fordított görög σώζω (szódzó) alapige jelentései azonban szerteágazóbbak és mélyebbek: hited megmentett, megszabadított, megtartott, életben tartott, üdvözített.

A vak koldus látása visszanyerését hitének köszönhette és megmenekülésére, megszabadulására, életben maradására és üdvösségére kapta vissza azt. Szeme világát visszanyerve Jézus életének utolsó, legintenzívebb szakaszának látására kap lehetőséget. Követheti őt az úton virágvasárnaptól nagypénteken át húsvét hajnaláig és pünkösdig. Vajon mennyit lát és mennyit fog fel Jézus szenvedésben pislákoló és kereszthalálban kialvó életének majd feltámadása titkának immár kiolthatatlan fényéből?

Bartimeus hite meghívás mindnyájunk számára, akik sokszor a szeretet és a boldogság meglátásra és felismerésére képtelen koldusokként az út szélén ülünk és halljuk, hogy a názáreti Jézus felénk jár. Talán hangtalan kiáltásunkra az evangélium ma is ezt üzeni: “bátorság, téged hív!” Az Üdvözítő - mit tegyek veled - kérdésére válaszolva pedig mi is kérjük bizalommal: “Uram, hogy lássak”!

 

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Frajka Félix atya homiliái

Félix atyaÉvközi 30. vasárnap

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
23

Bevezetés

 „Jézus után kiáltott!”

Természetes, hogy született, vagy vakká lett emberekkel találkozunk, de mi lenne, ha mi lennénk egy közülük? 

Kirié litánia

Uram! Bocsásd meg, ha közömbösek vagyunk vak ember-társunkkal.

Ébressz együttérzést vak embertársainkkal!

Adj Uram segítőkészséget vak, vagy vakoskodó ember-társunkkal szemben.

Evangélium után

Talán szeretnénk többet tudni a jerikói koldusról, Bartimeuszról. Az evangélium azonban nincs te-kintettel kíváncsiságunkra. Nem be-szél a koldus elő- és utóéletéről. Csak a legfontosabbat közli, neve-zetesen azt, hogy Jézus után ki-áltott.

A történet azért is időszerű, mert mind a látással, mind pedig a gyógyulással korunk emberének is problémái vannakMa is sokan ülnek az útszélén, és nem látnak, nem látják az élet célját, értelmét, tétova lélekkel botorkálnak az élet útjain. És ami legszomorúbb: ők nem kiáltanak Jézus után.

Bartimeusz a megszámlál-hatatlanul sok éhező ember, aki ke-nyér és Isten után kiált.

Bartimeusz az elnyomottak és a kisemmizettek seregei, akik sza-badság és jólét után vágyakoznak.

Bartimeusz a kórházak, a be-tegágyak szenvedői, akik gyógyulá-sukban reménykednek.

Bartimeusz minden ember, aki a jóság, a szeretet melegéről álmo-dozik.

Bartimeusz a munkanélküliek egyre növekvő tömege, akik egy igazságos, együttérző társadalomban szeretnének élni.

Bartimeusz a szenvedély-betegek: alkoholisták és drogfo-gyasztók egyre növekvő serege, akik a kábulatban keresnek menedéket céltalan életük elviseléséhez.

Bartimeusz a sok-sok felnőtt és gyermek, akik nem tudják, hogy egyedül Jézus segíthetne rajtuk.

Annak ellenére, hogy magas szintre emelkedett tudományunk, és a tudás oly hatalommá lett, amelynek birtokában az ember uralkodik az őt körülvevő világ felett, Mert igaz, hogy a tudományok magas szintre emelkedtek, de  ezzel együtt oly magas szintre emelkedett, oly magas szintig eljutott a korrupció is, mint még sohasem. S annak ellenére, hogy azt hangoztatják, hogy a jogos és erkölcsös közül mindig a szigorúbbat kell választani, mégsem a szigorúbbat, mégsem az erkölcsöset választják A pénz bűvöletétében élő, vak világunk nem ott keresi a problémák megoldását, ahol, és nem abban, amiben kellene.

Nem követi a vak Bartimeusz példáját. S nem kiált Jézus után. A mai vakoskodó ember, zűrzavaros világunkban, nem jut el odáig, hogy Bartimeusszal kiáltsa: „Add Uram, hogy lássak!” És ha el is jutna eddig, nincsenek olyanok, akik, miként annak idején Bartimeuszt, úgy őket is, a mai Bar-timeuszokat is, odavezetnék Jézus-hoz.

Elkereszténytelenített, misszi-ós területté lett hazánk. A hívő keresztény életében is egyre hang-súlytalanabbá válik a mindennap imádkozott, Mennyei Atyához inté-zett kérésünk: „Jöjjön el a Te országod!” Hogy ez eljöjjön, ezért nem elegendő csak imádkoznunk, hanem tennünk, s cselekednünk kell!

Szomorúan kell megállapíta-nunk, hogy a legtöbb keresztény életében elhalványult az apostol-kodás  gondolata. Ezért tekinti egyik fő feladatának a Bíboros a hazai, úgy nevezett népmissziók felújítását.

Egyesek azzal indokolják passzivitásukat, hogy tisztelik mások szabadságát, és nem akarnak be-avatkozni lelki ügyeikbe. Nem vitás, hogy az evangélium szellemétől teljesen idegen minden erőszakos-kodás.

         De az is tény, hogy az apostolkodás gondolatának elhal-ványulása odavezet, hogy át-engedjük az apostolkodás lehe-tőségét más vallások hirdetőinek. Azok aztán nem tétlenkednek. Megragadnak minden lehetőséget tanaik hirdetésére. Hatalmas anyagi, s propagandatámogatást kapnak a tengeren-túlról importált szekták, de a nagy keleti vallások is hát-országaiktól. Európa-szerte épülnek a mecsetek és pagodák. S Európa, s benne népünk is elkeresztény-telenedik. S erre hivatkozhatnak mindazok, akik nem engedik, hogy az EU alkotmányának pré-ambulájában benne legyen a keresztény értékekre való utalás a legenyhébb megfogalmazásban sem.  Azt olvassuk az evangéli-umban, hogy Bartimeusz, miután visszanyerte látását, Jézussal tartott az úton.

Nekünk, akik megkaptuk Jé-zustól a látás kegyelmét, s akik vele tartunk, s vele járjuk életutunkat, kötelességünk azon munkálkodnunk, hogy minél több honfitársunk kiáltson Jézus után, s látóvá legyen, Jézussal járja életútját, s biztosítsa saját és nemzete boldogulását.

A mai vasárnapon szeretettel kell gondolnunk azokra a hithir-detőkre, akik elhagyva szülőföld-jüket, a civilizált életkörülményeket és sokszor komoly külső és belső nehézségek közepette végzik a missziós munkát.

Csodálattal adózunk ma nekik. Krisztus szeretete űzi őket, s nemegyszer a véres vagy vértelen áldozattól sem riadnak vissza, csak azért, elvigyék az evangéliumi örömhírt a sötétben élőknek, kiragadják őket a szellemi sötét-ségből, hogy megtanítsák őket írni és olvasni. Hogy gyógyítsák testi, s lelki betegségeiket, hogy emberhez méltó élethez juttassák őket, és ők is, és minden ember, velünk együtt eljusson az üdvösségre.

Amén

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva

Sebestyén Péter - Isten asztaltársasága (Meg)nyitott szemmelÉvközi 30. vasárnap

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
24

1. Örüljetek Jákobon… Az Úr megszabadította népét… (Jer 31,7–9)

Jeremiás a vigasztalás prófétája. Jeruzsálem eleste után a szabadulást, a messiás szabadítását jövendöli meg. Számunkra Jézus Krisztusról, a Megváltóról beszél. Látomásában összefonódik a közeli és távoli jövő. Az Úr egy nép fájdalmas eseményein keresztül is megmutatja gondviselő erejét.

2. Mert minden főpapot az emberek közül választanak, hogy az Isten tiszteletében képviselje az embereket… Ezért a népért is, saját vétkeiért is áldozatot kell bemutatnia… (Zsid 5,1–6)

Jézusnak, az örök főpapnak nem kellett a saját bűneiért áldozatot bemutatnia. Ő nem az ároni, hanem a Melkizedek rendje szerinti főpap, s mint az Atya küldötte az ószövetségi papság fölött áll. Az újszövetségi papok Krisztus papságából részesülnek. Őket nem az emberek választják, hanem Isten hívja.

3. Közben Jerikóba értek… Egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az út szélén, kéregetve… (Mk 10,46–52)

A jerikói vak meggyógyításáról szóló beszámolót Máté és Lukács is közli. De időben Márk evangélista van közelebb, ő a legrégebbi szövegtanú. Egyedül ő közli a koldus nevét. Márk számára azért is fontos ez a történet, mert Jézus úton van Jeruzsálembe, ahol kereszthalál vár rá, és ez az utolsó csodája szenvedése előtt.

A Jeruzsálemtől mintegy 37 kilométerre levő pálmák városa, 250 méterrel a tengerszint alatt fekszik a Jordán-völgyének oázisában. Az újszövetségi Jerikót Heródes építtette újjá. Oda emeltette fényűző téli rezidenciáját is, felszereltette ló- és kocsiversenypályával, amfiteátrummal, e köré épült a város.

 

Jézus átmegy a városon, és Jerikó elhagyásakor találkozik a vak koldussal, Bartimeussal. A koldus sokat hallhatott Jézusról, mert amint Jézus a tolongó tömegtől körülvéve elhalad, az út szélén ülve éktelen kiáltozásba kezd. Próbálják ugyan csitítani, de nem hagyja magát, tovább kiáltozik, és így sikerül megállítania Jézust és kíséretét. Jézus mint Dávid fia, a király, magához hívatja a vak embert, mintha kihallgatásra szólítaná. Erre az ledobja köntösét, Jézushoz rohan. Könyörületért fohászkodik. Koldus és király találkozik. Ebben a pillanatban a tömegben egyedüli hívő a vak koldus... Hisz abban, hogy Jézus megszüntetheti vakságát. „Menj, hited meggyógyított” – válaszol Jézus a kérésre.

Szent Márk számára nem is a fizikai gyógyulás a mérvadó, hanem a látó hit. A lélek gyógyulásának folyamata, ami Bartimeusban végbemegy. Itt nem annyira a vele megesett csodáról, mint inkább Bartimeus hitéről van szó. Igazából nem is a kívülállók vagy a tanítványok szemével meséli el a történetet, hanem a vak szempontjából. Ahogyan a vak koldus átélte a lelki és testi vakság sötétségét, majd megvilágosult – újjászületett. Sokszor belőlünk is ez a gyógyító, megmentő hit hiányzik, holott adva van a szabadulás. Ebből születik az igazi látás, a valódi felismerések, és ez sokkal több, mint egy testi szerv működése.

Bartimeus tudja, hogy neki mindene megvan, egyedül a látás képessége hiányzik. Ezt csak Isten adhatja meg. De azt is tudja, hogy Jézusban Isten áll vele szembe. Az emberektől kaphat tanácsot, szemüveget, távcsövet, pénzt is, de mire megy vele? Neki látnia kell testileg-szellemileg egyaránt. (Állítólag a koldulás manapság is jól jövedelmez. Egyes koldusok napi kétszáz eurót is összekoldulnak…)

Nekünk ugyan van szemünk, de képesek vagyunk-e eligazodni a világban? Hányszor hiányzik a tisztánlátás képessége, amikor jól kellene döntenünk? Minduntalan vakok vagyunk, ha csak magunknak élünk, és nem ismerjük fel küldetésünket mások felé. Látássérülteknek számítunk, ha kiesnek látókörünkből a szép, a jó, az igaz és örök értékek. Szűklátókörűekké válunk, ha csupán kéregetni, koldulni szeretnénk. Kihasználni embertársainkat, kiszívni energiájukat, közben meg nem akarunk ajándékozni, elássuk talentumainkat. Sokféle

vakság kísérthet meg. Megvakíthat az erős fény: tudás, hatalom, pénz, egészség, túlzott önbecsülés – és elveszíthetjük érzékünket a természetfeletti valóságra. Ha engedünk a világ csábításának, szem elől tévesztjük örök üdvösségünket. A meggyógyult vak követte Jézust az úton. Kérjük, gyógyítson meg minket is a világ világossága. Megszabadulunk vakságunktól, ami koldusbotra juttatott, és bejárásunk lesz Isten országába.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szilveszter Barát vasárnapi elmélkedései

Szilveszter Barát elmélkedése „Mit akarsz, mit tegyek veled?” Mk 10, 46 – 52Évközi 30. vasárnap

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
24

„Mit akarsz, mit tegyek veled?” – kérdezi Jézus a vak koldustól. A sötétségben élő Bartimeus válasza: „Mester, hogy lássak”. Jézus meggyógyítja őt, de figyelemre méltó, hogy nem a testi látás vissza nyerését említi, hanem a hitét: „Menj, a hited megmentett téged.”

 

Ahogy az ember a jerikói vak történetét olvassa, elgondolkodik: ugyan mi különbség van Bartimeus és miköztünk? Olykor nem ülünk-e mi is, a kis és nagy történések országútja mentén, életünk rongyos batyuján, s nyeldessük mások lába porát, hallgatjuk tülekedésük zaját, egy kis szeretetet, egy kis megértést, egy kis örömet, egy jó szót koldulva?

 

Valóban, mi különbség van közte és köztünk?

 

Az egyik lényeges különbség az, hogy Bartimeus tudta, hogy vak és koldus. Vajon mi tudatában vagyunk annak, hogy olykor mi is vakok vagyunk, ha nem is fizikailag, de lelkileg, szellemileg?

 

Egy másik különbség, ami az előbbihez kapcsolódik: Bartimeus nemcsak tudta, hogy vak és koldus, de szabadulni szeretett volna vakságától és kolduságától, régi életétől. S mert szabadulni szeretett volna, ezért túlfigyelt percnyi életén. Figyelt, mert a jövő-menőktől már hallott Róla, a Szabadítóról. Aki halottakat támaszt föl, betegeket gyógyít meg, és a vakoknak visszaadja szemük világát.

Élete minden szomjúságával vágyott arra, hogy találkozzék Jézussal. De nem azért, hogy alamizsnát kérjen tőle. Neki most nem alamizsna kell, hanem világosság. Új életet szeretne. Olyan életet, ami nem koldus élet. Anyagilag nem jobb élet kell neki, hanem más élet. Ezért kezd kiáltozni, amikor tudomására jut, hogy Jézus közeledik feléje: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!”

 

Milyen jó volna, ha mi magunk is rádöbbennénk a bűnös és a kegyelmi, a langyos és az elkötelezett, a kényelmes és az áldozat vállalásra kész, a megszokásból gyakorolt és az öntudatos keresztény élet közötti különbségre. Ha egyszer egészen elhinnénk, hogy nem az a bajunk, hogy kevés az élet alamizsnája, amit kapunk: kevés a szeretet, a megértés, az öröm, mert ha többet kapnánk, akkor sem változna meg jelentősen az életünk. Tehát nem többre, hanem MÁS-ra van szükségünk. Kikerülni a vakság rabságából a szabadságra, a világosságra. Ez jelentene igazi változást az életünkben. Ahol a kevés kenyér is elég lenne. Ahol még a földön is lehet jól aludni, mert más! Nem több, hanem egészen - más.

 

Egy harmadik különbség Bartimeus és köztünk az ő hite. Testi látását elvesztette, de ennek ellenére hite segítségével lélekben jól lát, és felismeri Jézusban a Messiást „Dávid Fiát”.

Ennek következtében hitte, hogy lehetséges a vakságból való szabadulás. Hitte, hogy ha a Messiás, a Megváltó akarja: megkönyörülhet rajta. Hitte, hogy ki lehet szabadulni a vakságból. A régi életből. Hitte, hogy van Valaki, aki megszabadíthatja őt és az, Dávid Fia, Jézus.

 

Nem látta a fizikai világot, de annál függetlenebb, bátrabb lett. Hitét a nagy tömeg előtt is meg merte vallani. „Többen is rászóltak, hogy hallgasson”. Lepisszegik: a „koldus” maradjon koldus. De ő, a vízbe fúlók módjára annál hangosabban kiáltotta: „Jézus, Dávid Fia könyörülj rajtam!”

 

Bartimeus döntött és mindent „kockára tett”. Mindenkivel szembefordult. Szembefordult saját sorsával is. Vállalta a kockázatot, hogy holnap semmit se fognak dobni a tányérkájába, hogy ott fordul fel elhagyatva az árokszélén. S mégis mindennek és mindenkinek hátat fordított, amikor Jézus felé fordult – és még jobban kiáltozott, mert minden idegszálával érzi, hogy ez az egyetlen alkalom, ami az utolsó is lehet. És Jézus megáll. Istennek egyszülött Fia megáll a jerikói úton, éppen úgy, mint a példabeszédben az irgalmas szamaritánus – megáll, hogy segítsen. Mert Ő nemcsak beszél, hanem cselekszik is.

Mert Jézus nem olyan, mint mi, akiknek a szája tele van az ember megbecsüléséről szóló szép szavakkal, de azonnal töméntelen dolgunk akad, ha meg kellene állnunk, egy másik emberért, akinek ránk van szüksége. Ezért nehezen tudjuk elképzelni, hogy Jézus törődik velünk, mert azt hisszük, olyan, mint mi, s eszünkbe se jut, hogy nekünk kellene olyannak lenni, mint Ő, Aki nem sok szót ejtett az úgynevezett emberi méltóságról és értékről, de halálra adta magát az emberért.

 

Jézus megállt és ezt mondta: „Hívjátok ide!” - emberek által hívja. Azok által, akik pár perccel ezelőtt még lepisszegték. És most mégis hívják. Miért? Mert az emberek csak addig hagynak magunkra, míg eredménytelen az életünk. Ha látják, hogy mindennek ellenére is eredményes – új arccal fogadnak. Assisi Szent Ferenc atyánkat is megtérése után egy ideig mindenki bolondnak tartotta. És mindenki elfordult tőle. De amikor látták, hogy az Isten meghallgatta – újra felé fordultak, egyre többen követték, majd szentként tisztelték.

 

„Az eldobta köntösét, felugrott, és odament Jézushoz”. Mivel ruhája akadályozta a Jézushoz jutásban, inkább megvált tőle –ahogyan a tengeren viharba került hajóból a matrózok vízbe hajigálják a biztonságos hajózás akadályait.

 

A mi életünk akadályai, amelyek nehezítik Jézus-követésünket: legtöbbször nem a köpeny, hanem esetleg az anyagiasság, vagy az önző, beképzelt énünk, kényelemszeretetünk, közömbösségünk. Esetleg egy-egy személy: rossz tanácsot adó barát, ivó cimbora, Isten áldása nélküli párkapcsolat. De lehet világnézet, az internet negatív hatása is… Bartimeus titka. Nem törődik senkivel és semmivel, csak Jézussal, mert hiszi, hogy az, Aki hívja, meggyógyíthatja vak és koldus életét.

 

Ha Jézusra nézünk, ha hiszünk benne, mint Bartimeus, lehetetlen, hogy meg ne induljunk mi is, hiszen Jézust látni és őt követni egy és ugyanaz. Ha Rá nézünk, a lehetetlen is lehetségessé válik. Még a háborgó tenger is úttá válik, mint Péter apostol lába alatt, míg Rá nézett a Mesterre!

 

Mikor Bartimeus odament Jézushoz, Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy lássak!”

A rövid, de lényeges párbeszéd Jézus részéről a mindenhatóságot, Bartimeus részéről pedig a hitet és bizalmat fejezi ki.

E két erő találkozásából csoda születik: „nyomba visszakapta látását”(Mk 10,52). Igen, akinek hatalma van, az ma is ilyen röviden kérdezi azt, aki hisz benne: - Mit kívánsz, mit tegyek veled? Bartimeus pontosan meg tudta mondani, mi kell neki: „hogy lássak”. Sőt az eredeti szöveg szerint, „hogy föltekinthessek”.

 

Jézus minket is kérdez, nem volna jó válaszolni? Reménykedő hittel: - Mester, hogy végre megszabaduljak a békétlenségtől, a lelki nyugtalanságtól, a félelmeimtől. - Mester, gyógyítsd meg önző énemet. – Mester add, hogy meg tudjak bocsátani, és ne gyűlöljek, ne kívánjam a másét szüntelen. - Mester, csitítsd le a véremet, szenvedélyeimet, hogy ne rúgjam fel a családi békét, a házastársi hűséget. - Mester, hogy lássak.

 

A föltett kérdés kapcsán ne kezdjünk magyarázkodni, ne keressünk kifogásokat: hogy a férjemmel van a baj... a feleségem nem ért meg... a gyermekem nem engedelmeskedik, a főnököm elégedetlen, kibírhatatlan... Jézus minket kérdezett... Ne kínlódjunk hosszú, szép mondatokkal, a lényegre törekedjünk. Azt az egyet mondjuk, ami nyomorult életünk beteg közepét jelenti. Amiből minden baj kiindul, ahonnan minden fájás kisugárzik, azt az egyet, mint az orvosnál, odamutatva: itt fáj, doktor úr.

 

Életünk beteg közepét tartsuk oda. Ne szépítgessük a hibáinkat, ne mások vétkeit emlegessük, hanem merjük kimondani, hogy olykor a vérünkkel, a beteges, önző énünkkel, vélt hatalmunk féltésével és ebből fakadó félelmeinkkel van baj. Mester a fölösleges aggodalmaimmal, a hazugságaimmal, a nagyravágyásommal, beképzeltségemmel, a kényelem szeretetemmel van baj. És kérjük, amit Bartimeus kért: Mester, hogy lássak. Mert valóban erre van először szükségünk, hogy helyesen, hogy jól lássunk.

 

Jézus ekkor így szólt hozzá: „Menj, a hited meggyógyított téged”. Az pedig nyomban visszanyerte látását...

 

Aki egyszer belenézett Jézus szemébe – az akkor is folytatni tudná az elbeszélést, ha sohasem olvasta volna Bartimeus történetét: „- és követte Őt az úton”. Megindult a Krisztus-követés kockázatos útján. A golgota, a kereszt felé vezető úton követi Jézust, ami az örök-életbe torkollik.

 

Ami ezen az úton történik majd vele, velünk, az lesz új, hívő életünk története: Isten Szentlelke nem sablon szerint végzi munkáját, szolgálatát.

 

Lehet, mikor bele nézünk Jézus szemébe, észre kell vennünk, hogy az a szelíd szempár lassan túlnéz rajtunk, s ha követjük tekintetét, összeszorul a szívünk, mert megnyitott szemmel talán meglátjuk, hogy magányos és szomorú. Meglátjuk, hogy száz sebből vérzik…

És talán észreveszi a férj, hogy tárggyá, ingyen cseléddé lett mellette az, akinek egyszer csillagokat hozott volna le az égről. Vagy meglátja a feleség, hogy pénzkereső géppé, idegronccsá formálta a férjét…

Mikor belenézünk Jézus szemébe és követjük tekintetét – meglátjuk a szüleinket és észrevesszük, hogy megöregedtek, megfáradtak, elkoptak és nagyon is rászorulnak a segítségünkre. Lehet, hogy meglátjuk a gyermekeinket s elszorul a szívünk, mert rádöbbenünk, hogy nem is ismerjük őket, nem tudjuk mi lakik bennük, illetve, hogy meglett férfiként, nőként is úgy viszonyulunk hozzájuk, mintha ma is kisgyerekek lennének.

Lehet, sőt biztos, hogy észrevesszük megnyílt szemünkkel a „szükséget szenvedő embert” a környezetünkben és nem tudjuk többé nézni, hogy rongyos és éhes. Egyszóval Isten Szentlelke nem sablon szerint végzi gyógyításait. Ha Krisztust követjük, szolgálni fogunk - ahogy Ő egész életén át szolgált.

 

A mai evangéliumi szakasz befejező mondata: „Menj, a hited megmentett téged. Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton”(Mk 10,52).

 

A külső világosságnak a belső világosság felel meg, és Bartimeus az Úr követője lesz. Amint ő, úgy a keresztény is Krisztustól kapja a világosságot. A hit megnyitja a keresztény szemét, megismerteti vele Istent és az emberré lett Fiút. De vajon olyan eleven-e benne ez a hit, hogy azonnal komolyan elkötelezi magát Isten szolgálatában, Krisztus követésében? 

 

A Niagarai vízesés kötéltáncosa megkérdezte a turistáktól: „Hiszik-e, hogy át tudok menni?” – Általános kétkedés. Erre átsétált. Második kérdése: „Hiszik-e hogy egy talicskát is át tudok tolni?” – Néhány kéz a magasba emelkedett. Áttolta, majd visszahozta. Végül: „Aki hiszi, hogy egy embert is át tudok tolni, tegye fel a kezét”. Mindenki feltartotta. „Tessék beülni!” Néma csönd.

 

Valahogy így vagyunk mi is Krisztussal. Hiszünk benne (?), de nem vesszük komolyan tanítását, nem követjük, nem mozdulunk, vagy mégis? …

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich naplója VIRTUÁLIS VALÓSÁGÉvközi 30. vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
23

Abban az időben: Tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és így szólt: Hívjátok ide! Odaszóltak a vaknak: Bátorság! Gyere, téged hív! Az eldobta köntösét, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte: Mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt felelte: Mester, hogy lássak! Jézus erre így szólt hozzá: Menj, a hited megmentett téged. Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton.  Mk 10, 46-52

 

Mottó: Gyere, téged hív!

 

GYÓGYÍTÓ ÉRINTÉS

Nem mindenkinek mondja Jézus, hogy „kövess engem”.  De mindnyájunkra igaz a tanítványok hívása:„Gyere, téged hív!” Persze, meg kell lennie benned a mély vágynak, hogy láss!

 

VIP-ek, celebek érintésére ma is tömegek vágynak, és csődülnek össze, hogy a „Mester” közelében legyenek. Erről az érintésről fognak mesélni unokáiknak is. Pedig az ő érintésük nem gyógyít, mint Jézusé! És nem is arra vágynak, hogy lássanak, hogy lássák isteni mivoltát, hogy lássák a világot immár Isten szemeivel. Ők csak idoljukat fogják látni. Idoli mivoltában, bálványként. Nem valósnak, hanem testet öltött vágyként. Azaz valójában nem fognak látni, nem a valóságot, hanem képeket, Egyfajta mátrixba gabalyodnak. Virtuális valóságba. Akit azonban Jézus hív, az nem virtuális, hanem valós és egyúttal üdvözítő, gyógyító valóságot fog látni. Azt a valóságot, amit Isten akar és ad is neki.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Benyik György - Igézők

Dr. Benyik György IGÉZŐK Mk 10,46–52 „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!”Évközi 30. vasárnap

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
23

Mk 10,46–52 „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!”

A történet Jézus életének egy eredeti epizódját mondja el, noha rengeteg jelképesen értelmezhető utalást tartalmaz. Mindezek ellenére nincs igaza Bultmannak, aki szerint Jézus tevékenységét szimbolizáló irodalmi történettel állunk szembe. Még akkor sem, ha ez a történet Jézus jeruzsálemi tevékenységét mutatja be. Az újszövetségi Jerikó Heródes mintavárosa volt római helyőrséggel, hellenista színházzal. Jézus talán éppen ezért sem állt meg a városban. Az elbeszélésből nem derül ki, hogy a vakkal hol találkozott, és az sem, hogy a történet tanúi jeruzsálemi zarándokok voltak-e, vagy sem. Bartimeus bizonyára szimbolikus név, a görög Timóteus „névrokona”, melynek jelentése istenfélő. A koldus valószínűleg hallott már Jézus tevékenységéről és gyógyításairól, amelyet mint istenfélő zsidó messiási jelnek értelmez, ezzel magyarázzuk a „Dávid fia” megszólítást. Úgy könyörög Jézushoz, ahogyan az Ószövetségben Salamonnak, vagy más királynak könyörögtek. Nem világos, hogy kik hallgattatják el. De nyilvánvalóan azért tették, mert attól tartottak, világgá kürtöli az akkoriban igen vitatott Jézus messiási címét. A nyomorúsága azonban erősebb annál, hogy a tömeg elhallgattatná a segítségre váró vakot. Jézus miután magához hívja a könyörgő vakot, minden gyógyítás nélkül kijelenti: „a hited meggyógyított téged”. Egyes szakértők e szokatlan gyógyítási történet hitelességét éppen azért tagadják, mert a gyógyítás hitet dicsérő parabolává alakul.

Úgy gondolom, nem érti Jézus gyógyításait az, aki egyszerűen szabálytalan gyógyítói gyakorlatnak minősíti gyógyító csodáit. Jézus tettei és szavai ugyanis együtt hatnak. A nyilvános tömeg előtt végzett gyógyításaival előkészíti utcai tanítását. A cselekedet és hatása a tömeg figyelmét egy elméleti problémára, a Jézusban vetett hit gyógyító erejére irányítja. Ezt a tanítást valóban szükséges elmélyíteni. a jeruzsálemi események előtt.

A vakság bibliai fogalom, nemcsak Kelet egyik félelmetes szembetegségére utalt, hanem arra a tudati állapotra is, amely képtelen felismerni Jézusban az isteni küldöttet, és missziójában a megváltó szándékot. Az emberi személyekkel kapcsolatos vakság is életünk kísérője. Az indulatok, az előítéletek, a nézőpontbeli korlátok, az ideológiák, a vallási vagy vallástalansági elfogultságok mind alkalmasak arra, hogy elvakítsanak bennünket egy-egy személlyel kapcsolatban. Manapság amikor sokan a közéleti szereplőket a tetszés és a nemtetszés érzelmein keresztül ítéljük meg, szép számban válunk áldozatává a személyekkel kapcsolatos vakságnak. A hitetlenség vaksága pedig egy egész lelki világot és motivációs rendszert fedhet el előlünk. Azon túl, hogy egy személlyel kapcsolatban egyéni vagy kollektív igazságtalanság történik, az önmagukat vakságra kárhoztatottak attól is megfosztják magukat, hogy a tőlük értékesebb embertől tanuljanak.

A vak koldus története tehát valóban példázattá válik a jeruzsálemi út elején, nyitányaként sok olyan történésnek, amely önmagában is beszél. A szenvedéstörténetet ezért mindenki úgy olvassa, hogy közben vagy saját vakságával szembesül, vagy éppen ez a történet nyitja fel szemét egy másik világra, Jézus személyének isteni valóságára. Rajtunk áll, hogy vállaljuk-e a vak koldus szerepét és gyógyultan távozunk-e a Jézussal történt személyes találkozás után, vagy örökre behunyjuk szemünket egy másik világ, egy másik emberideál előtt.

Bartimeus imája

Uram, mélységes vágy hajtott ma hozzád. Keresztül mindenen, mindenkin, szemben az engem visszatartókkal, csitítókkal, hozzád kiáltottam, és egy szinte lehetetlen dolgot kértem tőled. Látni akartam! Lángoló hitem segített át minden akadályon. Tartsd meg bennem ezt a mélységes vágyat és hitet, mert ezentúl mindent a hit szemével akarok látni! Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Tempfli Imre Katáng barát

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátMinden lelki válság kegyelem…

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
20

Minden lelki válság kegyelem…

Majdnem olyan meghitten beszélgettünk, mint máskor. A szavak csak úgy ömlöttek belőlünk. Mégis a szemed csillogásán láttam, hogy belül tele vagy fel nem oldott keserűséggel. És óvatosabban is fogalmazol, mint máskor. Félsz. Hirtelen belém villant: magadtól félsz! A beszélgetés közepén rájöttem: talán krízisben vagy, csak nem veszed észre. Minél tovább hallgattalak, annál inkább megizmosodott bennem a felismerés: nem ismered fel, hogy lelki válságban van az életed!

Ekkor még nagyobb gyöngédséggel fordultam hozzád, mint máskor. Összeszedtem minden bátorságomat és azt mondtam:

- „Minden lelki válság kegyelem!”

Elpirultál, mert a lelkedbe láttam... Majd egy darab után így folytattam:

- „Tudod, sok évbe telt, mire ki mertem mondani ezt a mondatot. Sok ezer beszélgetésre volt szükség a legkülönfélébb típusú emberekkel, hogy magam is felismerjem: A lelki válságoktól nem kell félni. Minden lelki válság kegyelem!”

- „Mit értesz ezalatt?” – kérdezted halkan, talán a szótól is megijedve.

- „Minden válság lelkednek a láza, amely egy belső gyulladásra hívja fel a figyelmedet.

Minden válság lelked szenvedése, amely abban a pillanatban úgy érzi, létének nincs értelme, és arra törekszik fuldokolva, hogy magának valamilyen (új) célt találjon.

Minden válság egy vagy több meg nem valósult álmod sikolya, amely arra vár, hogy beteljesüljön.

Minden válság egy-egy kihívás, létkérdés, és arra vár, hogy végre egyenesen, kendőzetlenül - és kielégítően megválaszold.

Viszont minden lelki válság egyértelművé teszi azt is, hogy mindig "több" vagy, mint problémáid.

Minden ember több, mint a saját lelki válsága!

Végül a lelki válságban Jézus próbál hozzád férni. Ő szól hozzád. Új, magasabb színtre akar emelni! Ne zárkózz el hát előle! Hallgatózz kissé mélyebben lelkedbe! És hallgass a belső hangra!

Az Ő hangjára.

Ha megteszed: ez lesz a kegyelem!

Lelked csillagórája.

Isten és lelked csillagórája!”

A wathsapp két végén még sokáig hallgattunk... Majd halkan elbúcsúztál. Közben mind azért fohászkodtam, hogy felismerd: lelki válságban vagy!

De a lelki válság mindig kegyelem!

Ha felismered és Jézushoz fordulsz vele!

Imre atya

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja „És ne vigy minket a kísértésbe,de szabadíts mega gonosztól.” A kísértések fajtái

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

Egy másik kísértés a következő. Azt hisszük olykor, hogy magas
fokban bírjuk a lelki szegénység erényét. Gyakran és szokásképpen
mondogatjuk, hogy nem kívánunk semmit; hogy nincs gondunk semmire. De
alig hogy ajándékba kapunk valamit -- esetleg egy egészen fölösleges
tárgyat -- a lelki szegénységünknek vége van. Az ördög elhiteti
veletek, hogy szegények vagytok s bizonyos tekintetben igaza is van,
mert hiszen mint szerzetesek ajkaitokkal megfogadtátok a szegénységet
s a szívetekben óhajtjátok is, hogy azok legyetek, amint ez az
imádságos embereknél közönséges dolog. Tehát jól van, a szegénység meg
van fogadva s az, aki szegénynek tartja magát, kijelenti, hogy ő nem
vágyódik semmi után: ezt az egy dolgot azonban -- mondja magában --
megtartom, mert enélkül nem tudok meglenni. Végre is élnem kell, mert
másképp nem szolgálhatok Istennek! Hiszen ő is azt akarja, hogy
tartsuk fenn ezt a mi testünket, stb. Szóval ezernyi ilyen és hasonló
kifogással áll elő. Pedig mindezt az ördög sugallja neki, a világosság
angyalának leple alatt. Mert mindez magában véve egészen jó. Így
azután elhiteti vele, hogy ő már lelkileg egészen szegény; hogy megvan
benne ez az erény; szóval, hogy e tekintetben nincs már tennivalója.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kis Szent Teréz utikalauza a hétköznapi életre

Lisieux-i Kis Szent Teréz Egy szent végső szavaiImádság bátorságért a harcban

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

Uram, „seregek Istene”, aki így szóltál Evangéliumodban: nem jöttem békét hozni, hanem kardot, fegyverezz fel a harcra engem. Égek a vágytól, hogy dicsőségedért harcoljak, esedezem, erősíts meg engem. Te egyedül vagy az én pajzsom – kiáltok fel Szent Dávid királlyal – Uram, Te fegyverezd fel kezeimet a háborúra.76 Ó én Szerelmesem, tudom milyen harcra jelöltél ki engem. Nem a harctereken fogok küzdeni … Szerelmed foglya vagyok, szabadon választottam a láncot, mely Veled egyesít, és örökre elszakít a világtól. Az én kardom a szeretet! Ennek segítségével kiűzöm az idegent az országból és kikiáltlak a lelkek Királyává. Uram, nincs szükséged ilyen gyenge eszközre, de Johanna (d’Arc) a Te érdemteljes szűzi jegyesed mondotta: Harcolnunk kell, hogy Isten megadja a győzelmet. Ó én Jézusom, tehát harcolni fogok szeretetedért életem végéig. Minthogy Te nem akartál megpihenni itt a földön, én is követni akarom példádat és így isteni ajkaidról elhangzott ígéreted beteljesül rajtam: Ha ki követ engem, bárhol leszek is, velem lesz ő is, és az én Atyám megdicsőíti őt.77 Veled lenni, Benned lenni, ez az én egyetlen vágyam; Te biztosítasz arról, hogy ez beteljesül s ez az, amiért el tudom viselni a számkivetést, várva a dicsőséges napot, melyen színről-színre látni foglak örökre.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Faustyna Kowalska naplója

Faustyna Kowalska naplója1051

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

Erős fájdalmakat érzek a testemben, de érzem az Úr segítségét, különben nem bírnám elviselni őket.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dolhai Lajos - Csúcs és forrás

Dolhai Lajos - Csúcs és forrás Ki ÁLDOZHAT?43. vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
24

Mostanában a szentáldozás egyre inkább hozzátar­tozik a szentmisén való részvételhez, szinte minden­ki áldozik a szentmisén jelenlévők közül. Sőt az is előfordul, hogy a temetési szentmiséken a nem-kato­likus keresztények és a vallástalan emberek is meg­áldoznak. Az elmúlt évtizedekben a katolikus hivek tudatában eléggé elterjedt az a meggyőződés, hogy szentáldozás előtt nem kell feltétlenül gyónni. Elegendő, ha a szentmise elején, a bűnbánati imád­ság által közösen megbánjuk bűneinket. Pedig nyil­vánvaló, a mise elején a közös bűnbánat célja csak az, hogy alkalmassá tegyen bennünket a szent misztériumok ünneplésére, de nincs meg benne a bűnbánat szentségének hatékonysága.

Ami Urunk Jézus Krisz tus és az Anyaszentegyház is ajánlja a gyakori szentáldozást, de a megfelelő előkészületre is figyelmeztet bennünket. A katoli­kus egyház katekizmusa egyértelműen megfogal­mazza, hogy milyen feltételei vannak a méltó szen­táldozásnak: „A szentáldozásnak feltétele a teljes közösség a katolikus Egyházzal és a kegyelem állapota, azaz a halá­los bűntől való mentesség tudata. Aki tudja, hogy súlyos bűnt követett el, annak meg kell gyónnia, mielőtt szentáldozáshoz járul. Fontos a lelki Összeszedettség és az imádság, és az Egyház által előírt böjt megtartása is, valamint, a megfelelő ruházat és viselkedés a Krisztus iránti tiszte­let kifejezésére" (291. kérdés).

Konkrétabban megfogalmazva ez azt jelenti, hogy csak az áldozhat, aki katolikus, volt elsőáldozó és a szentáldozás előtti időszakban - legfeljebb egy-két hónapja - elvégezte a szentgyónását, és azóta nem követett el súlyos bűnt. Azok a katolikusok nem áldozhatnak, akik csak élettársi kapcsolatban  élnek vagy elváltak és újra házasodtak polgárilag. Protestáns testvéreink (pl.: evangélikusok, reformá­tusok.) katolikus templomban nem járulhatnak szen­táldozáshoz. Pál apostol tanítása szerint az Eucha-I    risztia az „egység szentsége". Amíg nem vagyunk egyek a hitben, nem lehetünk egyek a szentmise és szentáldozás közösségében sem.

A szentáldozásra fel kell készülnünk, de a megfelelő előkészület ellenére is tudatában vagyunk annak, hogy nem vagyunk méltók a szentáldozás­ra. Ezért fohászkodunk hittel és reménységgel: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem". Azért részesedünk az Eucharisztia szentségében, hogy megszentelődjünk, nem azért, mert már szentek vagyunk.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katekizmus 365

Katekizmus 365315-324

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

Összefoglalás

315 Isten a világ és az ember teremtésében adta első és egyetemes tanújelét mindenható szeretetének és bölcsességének; "jóakaratú tervének" első üzenetét, mely a Krisztusban való új teremtésben éri el célját.

316 Jóllehet a teremtés művét elsődlegesen az Atyának tulajdonítjuk, hasonlóképpen hitigazság, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek a teremtésnek egy és oszthatatlan principiuma.

317 Isten egyedül, szabadon, közvetlenül, minden segítség nélkül teremtette a világot.

318 Egy teremtménynek sincs végtelen hatalma, ami szükséges a szó szoros értelmében vett "teremtéshez", azaz a nemlétező létrehozásához és léttel való megajándékozásához (a "semmiből" való létrehíváshoz). [159]

319 Isten azért teremtette a világot, hogy kinyilvánítsa és közölje dicsőségét. A dicsőség, melyért Isten teremtményeit megteremtette, az, hogy ők részesednek az Ő igazságában, jóságában és szépségében.

320 Isten, aki az egész világot megteremtette, a "mindeneket erejének szavával" hordozó Fiú (Zsid 1,3), és Teremtő, éltető Lelke által tartja a létben.

321 Az isteni gondviselés azon rendelkezések összessége, melyek révén Isten bölcsességgel és szeretettel minden teremtményét elvezeti végső céljához.

322 Krisztus arra hív minket, hogy gyermeki bizalommal hagyatkozzunk rá mennyei Atyánk gondviselésére [160] , és Szent Péter apostol megismétli: "Minden gondotokat bízzátok Őrá, mert neki gondja van rátok" (1Pt 5,7). [161]

323 Az isteni gondviselés a teremtmények cselekvése által is működik. Megadja az embereknek, hogy szabadon működjenek együtt az Ő tervével.

324 A fizikai rossz és az erkölcsi rossz megengedése Isten részéről misztérium, amit Isten az Ő Fia, a rossz legyőzésére meghalt és föltámasztott Jézus Krisztus által világosít meg. A hit nyújt bizonyosságot afelől, hogy Isten nem engedné meg a rosszat, ha a rosszból nem fakasztana jót olyan utakon, melyeket mi teljesen csak az örök életben fogunk megismerni.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Cseri Kálmán - A kegyelem harmatja

Cseri Kálmán A kegyelem harmatjaKárhozat, kegyelem, küldetés

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt... (Ef 2,1)

Kezdetben Isten szép küldetést adott az embernek, hogy legyen az ő képviselője a teremtett világban, s művelje és őrizze azt, amit Isten alkotott.

Egy képpel folytatva: alig kezdte el az ember ezt a boldog életet, megállt mellette a kísértő, és egy érdekes hajóútra hívta az „unalmas" éden-kertből. Az ember engedett a csábításnak, de amikor a hajóra lépett, lefogták, megkötözték, az evezőpadhoz láncolták, s azóta gályarabként tengeti életét. Már nem Isten az ura, de a maga ura sem lett, hanem az Isten elleni lázadás, a bűn uralma alá került. Tehetetlen, a helyzetén nem tud változtatni. Ezt az Isten nélküli létet nevezi a Biblia halálnak, s ennek a végleges formája a kárhozat.

Jézus Krisztusról azt tudjuk, hogy megjelent ezen a gályán, és kihirdette a jó hírt: aki hisz benne, az szabad. Ezek álljanak fel! Aki az ő szavára felállt, arról lehullottak a láncok, Jézus neve is ezt jelenti: szabadító, megmentő, üdvözítő. A vele való kapcsolat újra az életet jelenti a raboknak, ennek végleges formája az üdvösség.

A bűn uralma alól felszabadított ember újra képes küldetését végezni. Felismeri, milyen érdekes és fontos lehetőségeket készített el neki Isten, aki minket „jó cselekedetekre teremtett..., hogy azok szerint éljünk" (Ef 2,10). Az ilyen ember már nem rab, nem kénytelen szüntelenül Isten akarata ellen cselekedni, hanem képes őt megérteni, vele egyetérteni, neki engedelmeskedni. S eközben „valósul meg", lesz azzá, akinek Isten teremtette. Ez az igazi szabadság.

Ez a megszabadult, hitre jutott ember útja: küldetés, kárhozat, kegyelem, küldetés. A második állomásig mindnyájan eljutottunk. A kárhozat állapotából hív ki minket Jézus, hogy Isten kegyelmet nyert gyermekeiként újra eredeti küldetésünket tudjuk végezni.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az Ige mellett - Steinbach József írásai

Az Ige Mellett (1) „…minden emberért…”(1Timóteus 2,1–7)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

(1) „…minden emberért…” (1Timóteus 2,1–7)

Imádkozzunk minden emberért! (1) Ennek a közbenjárásnak az az alapja, hogy Jézus Krisztus közbenjár érettünk az Atyánál: jókat mond rólunk az Isten előtt. Mindig elfacsarodik a szívem, szinte fáj, amikor valaki „szapulja” a másikat előttem. Micsoda örömhír, hogy Jézus Krisztus jó hírünket viszi az Isten elé, nem azért, mert jók vagyunk, hanem azért, mert Ő jó, mert Ő igazán szeret, mert Ő megváltott minket. Ő a mi egyetlen, áldott közbenjárónk, aki váltságul adta az életét „mindenkiért” (5). Ez a szeretet minket is arra rendel (6), hogy ezzel az indulattal legyünk mi is mindenki felé. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk előtt (3).

A „minden ember” számunkra azokat jelenti, akik között élünk, akiket az Isten ránk bízott. A világ minden emberéért csak általánosságban tudunk imádkozni, ezt tegyük is. Konkrétan azokért tudunk könyörögni, akiket ismerünk, akik nekünk örömöt vagy keserűséget okoznak. Ezek közül is kiemelten és folyamatosan könyörgünk a szeretteinkért; mellettük pedig azokért az emberekért, akiket adott időben az Úr a szívünkre helyezett. Ma kiket viszel, szeretteid mellett, akár név szerint is, az Úr elé? Ugye, vannak közöttük olyanok is, akik az ellenségeid? (Máté 5,44) Vidd oda őket az Úr elé, hálaadással, mert Isten, általuk benned is munkálkodik, érlel; és miközben ezt teszed, békességgel fogsz ma már elindulni feléjük (1).

A „minden ember” közül kiemeli az Ige a vezetőinket: őértük minden nap mondjunk közbenjáró könyörgést. Ez az imádság „missziói” célzatú: azért könyörgünk, hogy a vezetők hitben szolgáljanak, Isten dicsőségét és a rájuk bízott emberek javát munkálják. Isten népe mindig az Úrhoz hűséges és nem az adott hatalomhoz, de mindig könyörög az adott hatalomért, hogy az Isten országa épüljön ebben a világban, amelynek jele a nyugodt és a csendes élet, tisztességben és kegyességben. Aki a zavart szereti, aki az ellentéteket folyamatosan kiélezi, az nem Isten országának követe, még akkor sem, ha „istenes jelszavakat” használ. Gondolkodjunk el ezeken! (2) Ez akkor is fontos üzenet, ha emellett azt is hangsúlyoznunk kell, hogy Isten népe soha nem adhatja fel prófétai szolgálatát, amellyel hitre és igazságra tanít másokat; nem a maga igazára, hanem az Isten igazságára és rendjére.

A tapasztalatainktól függetlenül mindenkiért imádkozunk, mindenkire reménységgel tekintünk, az üdvösséget illetően is, mert Isten akarata az üdvösség (4). Ezt a szándékot semmilyen keresztyén tanítás meg nem kérdőjelezheti. Az ember nézőpontja csak ez lehet: reménységgel tekinteni mindenkire. Isten tökéletes döntése pedig látja, hogy kik tartoznak a „mindenki” közé. Ez pedig az Isten nézőpontja, amely tökéletes nézőpont, áldott és jó döntés. Pál apostol – aki a pogányoknak, a nem zsidóknak vitte a megváltás örömhírét (6–7) – a „mindenki” alatt a „sokakat” is érthette (Márk 14,24); azokat is, akik ma még „pogányok”, ma még nem hisznek, de Istennél bármikor minden lehetséges (Máté 19,26). Isten előtt nincs reménytelen eset. Az Úr előtt nincs olyan kőszikla, amiből Ő ne tudna vizet fakasztani.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és Gondolat Még az állatok is tudják!Csütörtök

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28
Még az állatok is tudják!
„Még a gólya is, az égen, tudja költözése idejét, a gerlice, a fecske és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie, csak az én népem nem ismeri az Úr törvényét.” (Jeremiás 8,7)
Minden évben gyermeki lelkülettel várjuk, hogy a gyülekezet gólyája megérkezzen a templom melletti villanyoszlopra. Március közepén már napról-napra figyeljük, mikor kezdi el építeni a családi fészket. Egész nyáron követjük a gólya család életét, alakulását. Hallgatjuk a kelepelést, izgatottan várjuk a kis gólyák éhes hangját. Figyeljük, ahogyan a szülők szorgalmasan hordják a finomabbnál finomabb falatokat. Majd augusztusban szomorúan vesszük tudomásul, hogy eltelt egy újabb nyár, és a gólya család ismét útnak indult.
Milyen csodálatos, és mégis végtelenül egyszerű, ahogyan ezek a madarak tudják, érzik, mikor kell indulni, és mikor kell érkezni. Ismerik a természet, az élet törvényeit, és szigorú rendben tartják be azt, hogy életben maradhassanak. A gólya, a gerlice, a fecske és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie. Ezzel szemben az ember nem ismeri az Úr törvényét. Pedig ahogyan a madarak élete a költözés törvényétől függ, úgy a mi életünk is az Úr törvénye szerint kell, hogy alakuljon. Nem hiába szabta meg az élet kezdetét és végét. Nem hiába adta az élet törvényeit, a parancsolatokat és tanításokat. Nem hiába figyelmeztet oly sok helyen a Szentírás arra, hogy kövessük az Úr akaratát. Hiszen ahogyan a gólya élete a költözés törvényének betartásán múlik, úgy a mi életünk az Úr törvényének megtartásától függ.
Hiszen lehet ellent mondani. Lehet máshogyan élni az életünket, de nem érdemes. Egy gólya, egy fecske is dacolhatna a természet törvényével. Nálunk maradhatna egész télen, de vajon biztosan életben maradna? Biztosan kibírná a rá váró nehézségeket? Az ember is dönthet úgy, hogy figyelmen kívül hagyja az Úr törvényeit. De vajon élhetünk úgy reménységgel, biztonsággal és örömökkel teljes életet? A törvényeket nem ellenünk, hanem értünk adta az Úr! Hogy megóvjon bennünket emberi makacsságunktól, hibák és bűnös sokaságától. Legyünk az a nép, akik ismerjük a törvényt. Legyünk az a nép, akik alázatos lélekkel megtartjuk az Úr parancsait, hogy teljes életet élhessünk! (Dr. Szabóné Kurucz Tímea, Körösszegapáti)
**************************
Imádság:
Uram! Adj nekem bölcsességet, hogy megértsem és megtartsam a te parancsaidat. Engedd, hogy ne a magam bölcsessége szerint éljek, hanem keressem egész életemben a te törvényeidet, akaratodat. Köszönöm, hogy ezekkel is az én életemet óvod, véded. Ámen!
*************************
A nap gondolata:
Az ember együtt kell éljen elkövetett hibáival egy életen át. Ez a büntetése, amiért nem ismeri fel idejében az emberi élet legfontosabb törvényét. Hogy felelősek vagyunk minden kimondott szavunkért és minden ki nem mondott szavunkért is, felelősek vagyunk ezeken a kimondott vagy elhallgatott szavainkon keresztül úgy a magunk, mint a körülöttünk lévők jövendőjéért. (Wass Albert)
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi igeSimon és Szimonetta napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

Bizony, csak Istenünk, az Úr szabadítja meg Izráelt. (Jer 3,23b(külső hivatkozás))

Miután [Jézus] megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, vette a hét kenyeret és a halakat, hálát adva megtörte, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. (Mt 15,35–36(külső hivatkozás))

Olvasmányok: 3Móz 19,1–3.13–18(külső hivatkozás) és Lk 14,7–14(külső hivatkozás)

 

Lelki útravaló a mai napra

Az ember annyi mindenbe veti bizodalmát. Bajaira sokféle gyógyírt keres, de igazán csak az Úrnál van a megoldás. Tőle jön a szabadulás. Az Ószövetség korában a bálványimádás csábítása megszédítette Izrael népét. Istentől elpártolva azt remélték, hogy a hamis istenek majd biztosítják a létbiztonságot, és megvédenek minden bajtól. Izrael népének azonban sorra csalatkozni kellett a bálványokban. Egyedül az Úr a szabadító.
A 21. század embere is támaszt keres. A történelem nem ért véget. A kor kihívásaira nem jók a tegnap válaszai. Próbálkozni, keresgélni ma is lehet, de nem érdemes. Tanulmányozhatjuk a mai ember szellemi alkotásait, de az Istenen kívül mindenben csalódni fogunk. Az emberiség egyetemes bajaira nincs immanens megoldás. Sok keleti vallás, mindenféle filozófiai irányzat és izmus (pld. ateizmus, marxizmus stb.) kínált csalfa reményt, de egyik sem hozta el a földi mennyországot; inkább pokolhoz hasonló helyzetet teremtett. Egyéni és társadalmi nehézségeinkre csak az Úrnál van megoldás. Jézus az, aki a mindennapi kenyeret is biztosítja. Ő ma is törődik velünk, és vezeti az életünket. Ezért a megnyugvást is nála keressünk! Bízzuk őrá az életünket!

*

„Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia,
aki nem tőlem és nem tőled kap életet. (…)
Ő megmutatja minden vándornak az útat,
minden töprengőnek az igazságot, minden
haldoklónak az életet. (…)
Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt.
Eljön Ő, minden bizonnyal eljön.”
(Dsida Jenő)


Szerző: Laczki János

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
ROME REPORTS - Római riportok

Római riportok A világ vatikáni szemmelVallásközi találkozó a békéért Rómában

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
24

https://youtu.be/JvATtyVXFIE

1. Vallásközi találkozó a békéért Rómában
2. Ferenc pápa és a moszkvai ortodox pátriárka találkozója
3. A pápa fogadta a Vatikánban Angela Merkelt
4. Kiszabadult a négy éve elrabolt szerzetesnő
5. A szinodális út kezdetén nyitottságot kért a pápa
6. Ferenc pápa egymás meghallgatására buzdít a szinodális folyamatban
7. Találkozó politikusokkal a klímakonferencia előtt
8. Jelentés a francia klérus által elkövetett visszaélésekről
9. Ferenc pápa új szertartásmestere
10. A Családok Világnapja hivatalos dala

A magyar változat a Magyar Kurír megrendelésére készült.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Vatikáni Hírek

VATICAN NEWS magyar műsoracsütörtök

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

 

 

Aznapi műsor 19.30 óra után érhető el!
Régebbi műsorok meghallgatásához, válasszon előző napi tartalmakat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Csíksomlyói Mária köszöntő

Csíksomlyói MÁRIA köszöntőÉvközi 30. hét csütörtök

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Egyetemes könyörgések (Mk 10,46-52)Évközi 30. vasárnap

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
23

Bevezető

A képek özöne ömlik ránk naponta a tv-ből, a magazinokból. Nem csoda, ha szívünk tompává, érzéketlenné válik. Nem lehet mindent megemészteni, ami így ránk zuhog. Ezért van az, hogy gyakran megyünk el egy várakozásteli mosoly mellett, vagy nem vesszük észre a segítséget kérő pillantást. Pedig mennyi szépség szegélyezi az utak szélét, és mi közönyösen megyünk el mellettük. A mai szentmisében azzal az Úr Jézussal találkozunk, aki megnyitja a Jerikói vak szemét, de meg akarja nyitni a mi szemünket is. Látóvá tud tenni bennünket, érzékennyé mindarra, ami a világban szép és jó. Azt akarja, hogy legyen bennünk szociális érzékenység a szenvedők iránt, a segítségre várók iránt. Kérjük őt, hogy gyógyítsa meg lelki vakságunkat, érzéketlenségünket.

 

Hívek könyörgése

Urunk Jézus Krisztus, aki a vak Bertalant meggyógyítottad, azzal a bizalommal könyörgünk mi is hozzád, ami őt irántad eltöltötte!

1.   Könyörgünk Urunk mindazokért, akik a világ szépségeit, erkölcsi értékeit nem veszik észre, mert a szenvedés és a csalódás megkeserítette, megkeményítette a szívüket.

2.   Könyörgünk mindazokért, akik mindent sötéten látnak, és előítéletük fogva tartja őket a lelki vakságban.

3.   Könyörgünk keresztény testvéreinkért, akik az önmagukra helyezett sötét szemüveg miatt téves utakon botorkálnak.

4.   Ragyogtasd fel örök világosságod fényét megholt testvéreinknek a szép mennyországban.

Urunk Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy igazságaid fényével világosságot árasztasz életünk földi útjára. Ezen az úton akarunk neked szolgálni és eljutni az üdvösség birodalmába, ahol benned és veled boldogok leszünk mindörökké. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Rózsafüzér titkai

A Rózsafüzér titkai Világosság Rózsafüzércsütörtök

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28
„A Szentolvasót mondani azt jelenti, hogy Jézusra tekintünk Édesanyja szemével, és szeretjük Jézust Édesanyja Szívével.”
(Szent II. János Pál)
 
Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.
 
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki megtisztítson minket!
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki lelkünk békéjét megőrizze!
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki a Szentségekben megerősítsen!
 
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki Kánában kinyilvánította Isteni Erejét.
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki meghirdette Isten Országát.
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni Dicsőségét.
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki az Eucharisztiában nekünk adta Önmagát.
 
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért! Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Most és halálunk óráján, ámen.
 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak Irgalmadra! Ámen.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kilenced - NOVENA

KILENCED Borromeo Szent Károly tiszteletére 3. napMILÁNÓBA ÉRKEZÉSE

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

Ó, dicséretre méltó Szent Károly, a papság atyja és tökéletes példaképe! Te vagy az a jó pásztor, aki Jézus Krisztushoz hasonlóan, odaadtad életedet a nyájadért, ha nem is vértanúhalállal, de a küldetésedben vállalt számos áldozat által. Megszentelt földi életed buzdítást adott a törekvőknek, példás önfeláldozásod láttán a tétlenkedők megszégyenültek, fáradhatatlan buzgalmad biztos támasza volt az Egyháznak.

3. nap: MILÁNÓBA ÉRKEZÉSE

1565 szeptemberében vonult be Milánóba, olyan pompával, ami akkoriban egy püspököt és bíborost megilletett.  A milánóiak készültek a fogadására: a püspöki palota falait földíszítették a Borromeiek és őseik képeivel és címereivel. Károly pedig, amint megérkezett, ezeket eltávolíttatta, és Szent Ambrus és más milánói püspökök képét tétette föl. Azt mondotta: „Amíg gróf Borromei Károly voltam, tiszteletreméltó elődeim nyomába törekedtem; mióta azonban a Santa Praxedes bíborosa és Milánó érseke vagyok, érsek elődeim a követendő példaképeim.”

Milánóban akkor hihetetlen viszonyok uralkodtak. A hívők nem ismerték a Miatyánkot, voltak papok, akik nem tudták a feloldozás szavait. Sok templomból, amit fölkeresett, iszonyattal fordult ki. A San Satiro-templomban éppen papok és világi urak lakomáztak és mulattak, amikor belépett; a San Maurizio-templomban ugyan sok embert látott, de azok mit sem törődtek az oltárnál folyó liturgiával, csak beszélgettek és nevetgéltek egymás között. Részeg férfiak és ízléstelenül kifestett nők járultak az áldoztatórácshoz. Más templomokban táncoltak vagy gabonát tároltak; a körmenet − ha volt − inkább karneváli fölvonuláshoz hasonlított. Az egyik helyen pápai oklevelet hamisítottak és árulták. Látván ezt, így írt a pápának: „El vagyok szánva arra, hogy a trienti reformot a prelátusok között fogom kezdeni. Ez volna a legjobb út arra, hogy egyházmegyénkben az engedelmesség föléledjen. Nekünk kell elöl járnunk, a hívek majd jönnek utánunk.”

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Szív Útja

A Szív Útja Az Imaapostolság felajánló imájaLisieux-i Szent Teréz felajánló imádsága alapján

Napi Ima52 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01

Ó, Istenem! Felajánlom neked a mai nap minden cselekvését a szándékokért és Jézus Szent Szívének dicsőségére. - Lisieux-i Szent Teréz felajánló imája

Jézus az egész életét a mennyei Atyának ajánlotta. Az Ő felajánlásába kapcsolódunk bele életünk minden kicsi és nagy pillanatával. A felajánlásban mindenünket Vele egyesítjük, és Őt magát és szeretetét kapjuk cserébe.

Az Imaapostolság felajánló imája Lisieux-i Szent Teréz felajánló imádsága alapján

Ó, Istenem! Felajánlom neked a mai napom minden cselekvését az e havi imaszándékért: (október)
„Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.” és Jézus Szentséges Szívének dicsőségére. Vágyom arra, hogy minden szívverésem, gondolatom, a legkisebb munkám is megszentelődjön azáltal, hogy egyesül az Ő végtelen érdemeivel, és kívánom, hogy jóvátegyem bűneimet az Ő irgalmas szeretetének tűzhelyébe dobván őket.
Istenem! Kérem a magam számára és mindazok számára, akik kedvesek nekem: a kegyelmet, hogy tökéletesen teljesítsük szent akaratodat, Irántad való szeretetből elfogadjuk e mulandó élet örömeit és szomorúságait, hogy majd egy napon mindnyájan együtt lehessünk a mennyben mindörökre. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
IMAFAL

Szeretnéd átalakítani a világot az ima és a cselekvés útján?Csatlakozz a pápa világméretű imahálózatához!

Reggeli ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
25

Mindannyian olyan emberek vagyunk, akiket a világba küldtek, imádkozunk és dolgozunk, hogy megoldjuk az emberiség előtt álló számos kihívást.

Szeretnéd átalakítani a világot az ima és a cselekvés útján?

„Szeretném felkérni, hogy
csatlakozzon a pápa világméretű imahálózatához, amely a közösségi hálózatokon keresztül is terjeszti azokat az imaszándékokat, amelyeket minden hónapban javaslok az egyház számára. Ilyen módon az ima apostolsága halad előre, és növekszik ez a közösség.” - Ferenc pápa

Mindenki, aki a havi szándékért imádkozik, már tagja a pápa világméretű imahálózatának!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."